Ζωντανά 9 με 11 η εκπομπή "Μαζί"
με την Αλεξία Δρίτσα και τον Βασίλη Ζώη


Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:15:00 π.μ. | |
Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την με αρ. 13158/28-11-2017 απόφαση για τα Σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ενισχύονται επενδύσεις έως 500.000,00€ με ποσοστό επιχορήγησης από 40-80%.

Α. Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και προϋποθέσεις υλοποίησής τους.
Εντός των κατηγοριών που ακολουθούν, ενισχύονται οι εξής επενδύσεις:

1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων
και κατασκευών.

1.1. Υποκατηγορίες Επενδύσεων
1.1.1. Σταβλικές εγκαταστάσεις.
1.1.2. Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες.
1.1.3. Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, ξηραντήρια,
διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.
1.1.4. Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι εκτός από τους παραπάνω.
1.1.5. Θερμοκήπια και δικτυοκήπια.
1.1.6. Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων
της κατηγορίας.
1.1.7. Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας
1.1.8. Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για την
κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.

2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

2.1. Υποκατηγορίες Επενδύσεων
2.1.1. Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων: α) ζωικής
παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης
ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και
δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά. β) φυτικής παραγωγής όπως
ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά.
καθώς και γ) εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται στα θερμοκήπια όπως θέρμανση,
εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.
2.1.2. Μηχανήματα αυτοκινούμενα φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως ελκυστήρες, φορτωτές,
συλλεκτικές, κ.ά.
2.1.3. Μηχανήματα και εξοπλισμός:
i. Ζωικής παραγωγής όπως, κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς,
μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά.
ii. Φυτικής παραγωγής, όπως μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές,
λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα (εξαιρούνται οι επινώτιοι ψεκαστήρες)
και εξοπλισμός ασφαλείας, μηχανήματα χορτονομής (κοπτικά, συνθλιπτικά,
συλλεκτικά και δετικά), συλλεκτικές μηχανές και εξοπλισμός συλλογής,
ρυμουλκούμενα με ανύψωση ή/και ανατροπή (πλατφόρμες απλές και
ανατρεπόμενες, σκάλες ανύψωσης), κλαδευτικά αναρτώμενα και συρόμενα, φορητά
αλυσοπρίονα, εξαρτήματα ελκυστήρων αναρτώμενα (π.χ. ανυψωτικά, φορτωτές,
αρπάγες και πιρούνες μπάλας) κ.ά.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη
χρήση σπόρου.

4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών, εκτός της περίπτωσης της
παραγράφου 1.1.6.

5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.

6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού
επικοινωνιών και γραφείου.

8. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα
με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα
του ΠΑΑ. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και την
υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων
μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη
χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».
Εντός των κατηγοριών που ακολουθούν, ενισχύονται οι εξής δαπάνες:
9. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ
9.1. Υποκατηγορίες Δαπανών
9.1.1. Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα
9.1.2. Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση)
9.1.3. Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας
9.1.4. Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες
9.1.5. Καυστήρες βιομάζας
9.1.6. Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων
της κατηγορίας.

10. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
10.1. Υποκατηγορίες Δαπανών
10.1.1. Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη
διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής
εκμετάλλευσης (όπως βοηθητικοί χώροι, κατασκευή τοποθέτησης διαχωριστήρα κ.λπ.)
10.1.2. Δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος αντιδραστήρας, αναερόβιος
αντιδραστήρας κ.λπ.)
10.1.3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων
της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας, εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός
κομποστοποίησης κ.λπ.)
10.1.4. Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των
επενδύσεων της κατηγορίας.

11. Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του
ΠΑΑ.
11.1. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για την στήριξη των
επενδύσεων της κατηγορίας αυτής, πέραν των όσων ορίζονται στο άρθρο 8:
11.1.1. Οι γενικές δαπάνες ενισχύονται μέχρι συγκεκριμένου ποσοστού επί του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ως εξής:
i. 6% για επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε επενδύσεις ΑΠΕ.
ii. 8% για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην διαχείριση αποβλήτων.
iii. 9% για τα επενδυτικά σχεδία που αφορούν επενδύσεις σε ΑΠΕ και διαχείριση
αποβλήτων.
11.1.2. Συμπληρωματικά, δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι εξής δαπάνες:
i. Η σύνταξη και η υποβολή της αίτησης στήριξης.
19
ii. Η τεχνική στήριξη στην οποία περιλαμβάνονται το σύνολο των ενεργειών για, την
παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου, τη σύνταξη και την υποβολή αιτήσεων
τροποποίησης, αιτημάτων προκαταβολής και αιτημάτων πληρωμής.
iii. Η ενεργειακή μελέτη.
iv. Η μελέτη διάθεσης αποβλήτων.
v. Η τοποθέτηση της επεξηγηματικής πινακίδας.

Διαβάστε όλη την απόφαση εδώ: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/ypoyrgeio/ya13158_281117.pdf


Γραφείο οικονομοτεχνικών και γεωργικών Μελετών
Διαχείριση παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων
Δημήτρης Βασιλόπουλος Γεωπόνος Γ. Μηχανικός Msc
Μελετητής ΓΠΑ
Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Εναντι Νομαρχίας 21100 Ναύπλιο
2752029727 / 6948729691 / 6944338266
Fax: 2752029728
Site: www.agro-trust.gr
e-mail: agronaf@otenet.gr

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ