ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση των αδειών νέων αμπελοφυτεύσεων για το έτος 2016

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:03:00 μ.μ. |
 Με την 6208/142241/18-12-2015 (ΦΕΚ Β΄/2833/2015) Υ.Α. του Υπ.Α.Α.Τ. καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, η διαδικασία ενστάσεων, οι κυρώσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2 του Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για το έτος 2016.
Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αργολίδας είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της κείμενης Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας, κάνοντας χρήση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουργικού Μητρώου, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την τήρηση και την ενημέρωση/επικαιροποίηση του Αμπελουργικού Μητρώου και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την υποδοχή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, τον διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, την εξέταση τυχόν ενστάσεων και την υποβολή κυρώσεων.

Για το έτος 2016 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2015 και η οποία θα ανακοινωθεί την 1η Μαρτίου του 2016.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει:

α) ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Η έκταση για την οποία αιτείται άδεια νέας φύτευσης δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια και υπολογίζεται αθροιστικά.

Η εν λόγω έκταση μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την αρχικά αιτούμενη έκταση με άλλη αντίστοιχου μεγέθους και με τα ίδια χαρακτηριστικά όσον αφορά τα κριτήρια προτεραιότητας. 

β) ο αιτών να διαθέτει επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες.

Ειδικότερα αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης

Η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. Την βεβαίωση ο ενδιαφερόμενος την επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της αίτησης.

Να είναι κάτοχος αμπελουργικής έκτασης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου τουλάχιστον τα πέντε τελευταία έτη (ο έλεγχος γίνεται από τη σχετική ΔΑΟΚ με βάση το Αμπελουργικό Μητρώο).

Να είναι οινοποιός (ο έλεγχος γίνεται από τη σχετική ΔΑΟΚ με βάση το μητρώο που τηρεί η Δ/νση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής)


Να είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι Γεωπονίας/Οινολογίας ή να κατέχει κατάρτιση σχετική με την αμπελουργία και προαιρετικά την οινολογία (σεμινάρια ή εκπαίδευση τουλάχιστον 45 ωρών σε δημόσιο φορέα εκπαίδευσης ή μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα π.χ. ΙΓΕ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Γεωργική Σχολή ΕΠΑ.Σ Νεμέας).

Τον σχετικό τίτλο σπουδών ο ενδιαφερόμενος τον επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της αίτησης.

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είναι κάτοχος, ιδιόκτητης ή μισθωμένης αμπελουργικής έκτασης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου τουλάχιστον τα πέντε τελευταία έτη (ο έλεγχος γίνεται από τη σχετική ΔΑΟΚ με βάση το Αμπελουργικό Μητρώο)

Βάσει καταστατικού λειτουργίας να ασκεί αγροτική δραστηριότητα. ο ενδιαφερόμενος το επισυνάπτει το καταστατικό ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της αίτησης. Τα Ν.Π.ΙΔ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα ΑΕΙ/ΤΕΙ Γεωπονίας θεωρείται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση αυτοδίκαια.

Όταν το νομικό πρόσωπο βάσει καταστατικού δεν ασκεί αγροτική δραστηριότητα τότε το κριτήριο θεωρείται ότι ικανοποιείται όταν ο επικεφαλής του νομικού προσώπου καλύπτει ως φυσικό πρόσωπο τις προϋποθέσεις σπουδών ή κατάρτισης της προηγούμενης παραγράφου.

Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις

1) Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από 1 Μαρτίου έως 15 Απριλίου του 2016. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

2) Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζεται το μέγεθος (σε στρέμματα) και η τοποθεσία της έκτασης για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, η οποία είναι τουλάχιστον ίση της αιτηθείσας έκτασης. Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

3) Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας θα προβεί στους απαραίτητους διοικητικούς και επιτόπιους έλεγχους των εν λόγω αιτήσεων και θα τις οριστικοποιήσει το αργότερο έως την 15η Ιουνίου 2016.

4) Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων το αρμόδιo Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τους μη επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με τους λόγους της μη επιλεξιμότητάς τους εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης των αιτήσεων.

5) Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω ηλεκτρονική ενημέρωση κατά το άρθρο 8 παρ. 2.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δήμου Δημήτριος
Γεωπόνος
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ