ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας για βιώσιµη και ανταγωνιστική Αγελαδοτροφία

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:52:00 μ.μ. |
 Οι παραδόσεις γάλακτος στην E.E. αυξήθηκαν περισσότερο από 3,5 εκατοµµύρια τόνους το 2015, ενώ η ζήτηση για εισαγωγές στην παγκόσµια αγορά δεν αυξήθηκε. Ο κλάδος της αγελαδοτροφίας στη χώρα µας χαρακτηρίζεται από πολύ µικρό όγκο παραγωγής, η Ελλάδα παράγει µόλις το 0,45 % της συνολικής παραγωγής γάλακτος της Ε.Ε. Η Ελληνική αγελαδοτροφία συρρικνώνεται επικίνδυνα σε αριθµό µονάδων, σε όγκο παραγωγής, σε αριθµό ζώων.Ο αριθµός των αγελαδοτρόφων της χώρα µας µειώνεται δραµατικά κάθε χρόνο. Έτσι από 8.640 εκµεταλλεύσεις το γαλακτοκοµικό έτος 2003- 2004 εγκατέλειψε το 61% το 2014-2015. Η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος, σήµερα βρίσκεται στους 600.000 τόνους περίπου. Οι ανάγκες της χώρας µας σε γάλα και τυροκοµικά είναι 1.350.000 τόνοι. Το ποσό που διατίθεται για τις εισαγωγές ξεπερνά τα 800 εκ. ευρώ. Η αξία των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων ανήλθε το 2014 σε 6,4 δις ευρώ περίπου και από αυτά, το 31% ήταν δαπάνες για προϊόντα ζωικής παραγωγής (κρέας, γάλα και προϊόντα γάλακτος). Παράλληλα οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι είναι εκτεθειµένοι σε ένα νέο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, πιέσεων και αυξηµένης µεταβλητότητας τιµών στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της παραγωγής γάλακτος µετά την κατάργηση του καθεστώτος των ποσοστώσεων στο γάλα τον Απρίλιο του 2015.

H επιµήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος από τις 5 στις 7 ηµέρες και εν συνεχεία η πλήρης απελευθέρωση σε συνδυασµό µε την κατάργηση της υποχρέωσης αναγραφής της χώρας προέλευσης του γάλακτος το µόνο που πέτυχε είναι να οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση των εισαγωγών γάλακτος, το οποίο συχνά βαφτίζεται ελληνικό, καταφέρνοντας ένα ακόµα πλήγµα στην ελληνική γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία αλλά και για την γαλακτοβιοµηχανία παραγωγής φρέσκου ελληνικού γάλακτος. Η συνεχής αύξηση του κόστους παραγωγής ( αύξηση ΦΠΑ στο 23% στις χονδροειδείς ζωοτροφές και στα ζώντα ζώα, αύξηση τιµών ενέργειας, υπερφορολόγηση κ.α ) έχουν µειώσει δραµατικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων µας και το εισόδηµα του κτηνοτρόφου. Η τιµή του αγελαδινού γάλακτος ανά λίτρο µειώνεται συνεχώς ενώ γαλακτοβιοµηχανίες αρνούνται να παραλάβουν γάλα από συµβεβληµένους παραγωγούς.

Οι 100.000 περίπου απασχολούµενοι άµεσα ή έµµεσα µε τον τοµέα της αγελαδοτροφίας (παραγωγή, εµφιάλωση, διακίνηση γάλακτος) έχουν να αντιµετωπίσουν έντονο το φάσµα της ανεργίας και την απαξίωση τεράστιων επενδύσεων που έχουν γίνει στον τοµέα. Εθνικός στόχος πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγής, η κάλυψη των αναγκών µας σε γάλα αλλά και ο εξαγωγικός προσανατολισµός. Η χώρα µας µπορεί µε συγκεκριµένο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης να στηρίξει την αγελαδοτροφία, να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσµού της αλλά και να εξάγει αγροτικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε όλο τον κόσµο.

Προτάσεις για βιώσιµη και ανταγωνιστική αγελαδοτροφία 

1. Χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον τοµέα της αγελαδοτροφίας όπως και για κάθε τοµέα χωριστά της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων.

2. Θέµατα αγοράς  
Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης στο γάλα και στα γαλακτοκοµικά προϊόντα.
Η διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος να µην ξεπερνά τις επτά ηµέρες.
Αυστηρά µέτρα ελέγχου της διακίνησης του γάλακτος (ισοζύγια γάλακτος) και στοχευµένοι έλεγχοι στην αγορά. για την αποφυγή των ελληνοποιήσεων.
Καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών από τα super markets και ιδιαίτερα για τον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων και προάσπιση των παραγωγών από καταχρηστικούς όρους πληρωµών που λόγω ισχύος επιβάλλουν οι βιοµηχανίες.
Προτείνεται νοµοθετική ρύθµιση ώστε η προθεσµία πληρωµής σε καµία περίπτωση να µην υπερβαίνει τις 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής των τροφίµων.

3. Μέτρα µείωσης κόστους παραγωγής

 Ασφαλιστικό - φορολογικό Καµία αύξηση στη φορολογία και τα ασφάλιστρα, όπως και καθιέρωση εργόσηµου σε οικονοµικούς µετανάστες που δεν έχουν άδεια εργασίας. Έχουν ήδη δοθεί για τα θέµατα αυτά αναλυτικές προτάσεις του ΣΕΚ. Να επανέλθουν σε καθεστώς ΦΠΑ 13%, τα ζώντα ζώα όλων των κατηγοριών, να µειωθεί ο ΦΠΑ στις χονδροειδείς ζωοτροφές στο 8%. όπως και στις συµπυκνωµένες ζωοτροφές. Έως ότου επιτευχθεί η µείωση ΦΠΑ και όταν είναι πιστωτικός, να επιστρέφεται ανά τρίµηνο στον κτηνοτρόφο µε συνοπτικές διαδικασίες. Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) για τη στήριξη της αγελαδοτροφίας. Να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει ειδικά µέτρα, δεδοµένου ότι ο τοµέας έχει υποστεί κατάρρευση και το πακέτο των ενισχύσεων στα πλαίσια του Καν. (ΕΕ) 2015/1853 είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Ζωοτροφές – Ενέργεια : Κατά την ενδιάµεση αναθεώρηση της ΚΑΠ που θα γίνει το 2017, να ανακατανεµηθεί η συνδεδεµένη ενίσχυση υπέρ της κτηνοτροφίας µε µεταφορά πόρων, ιδιαίτερα για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισµός για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή δεν ξεπερνά τα 7 εκ. €. Η χώρα µας µπορούσε ωστόσο να διαθέσει συνολικά για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες έως 40 εκ., ώστε να πετυχαίνουµε το στόχο της συνδεδεµένης ενίσχυσης που ήταν η στήριξη της εγχώριας παραγωγής πρωτεϊνούχων ζωοτροφών και να αντικαταστήσουµε την εισαγόµενη σόγια. Προτείνεται επίσης, ενεργοποίηση επενδυτικών σχεδίων στα πρότυπα των «Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης» προϋπολογισµού έως 100.000 ευρώ για κτηνοτρόφους που παράγουν οι ίδιοι ζωοτροφές µε προτεινόµενες επιδοτούµενες δράσεις όπως η προετοιµασία των χωραφιών, ο εκσυγχρονισµός, ή αγορά του απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού, των αναγκαίων εγκαταστάσεων, σύγχρονα αρδευτικά συστήµατα κ.α. Το ίδιο ισχύει και για τη µείωση του κόστους ενέργειας, µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες των στάβλων µε σκοπό την αυτοκατανάλωση, µε µικρές ανεµογεννήτριες κ.α.

4. Ρύθµιση χρεών 
- να σταµατήσει η δίωξη αγροτών
- κτηνοτρόφων λόγω των ήδη βεβαιωµένων δανείων στη ∆ΟΥ, να ανακληθούν τα χρέη από το ∆ηµόσιο Ταµείο, αφού δεν έχουν να πληρώσουν .
- Κούρεµα του 50% του κεφαλαίου και ρύθµιση των εγγυηµένων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο δανείων της πρώην ΑΤΕ για 20 χρόνια µε χαµηλό επιτόκιο και 3ετή περίοδο χάριτος.
- Για τα υπόλοιπα δάνεια ζητάµε κούρεµα ενός ποσοστού του κεφαλαίου και διαγραφή του συνόλου των τόκων (υπερηµερίας και συµβατικών). Αποπληρωµή του υπολοίπου µε ρύθµιση για τουλάχιστον 20 χρόνια µε χαµηλό επιτόκιο.

Τα 3 πρώτα χρόνια πληρωµή µόνο των τόκων.

5. Γιαούρτι: Το Ελληνικό γιαούρτι είναι σήµερα ένα από τα πιο επιτυχηµένα εξαγώγιµα προϊόντα της χώρας, αποτελεί σταθερή αξία για την εθνική οικονοµία. Όταν µάλιστα η ποιότητα και η αναγνωρισιµότητά του αποτελεί διεθνή επιτυχία και η συµβολή του είναι καθοριστική στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας δεν νοείται οποιαδήποτε αλλαγή του νοµικού πλαισίου προς την κατεύθυνση ενός υποβαθµισµένου ποιοτικά και σαφώς µαζικού προϊόντος.

6. Καθιέρωση ενιαίου συνεταιριστικού σήµατος στο γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα µε δυνατότητα επέκτασης και σε άλλους φορείς που το επιθυµούν.

7. Τροποποίηση του Νοµοθετικού πλαισίου µε απλοποίηση των αδειών σταβλικών εγκαταστάσεων και άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. 8. Ισχυρό ρόλο στους συνεταιρισµούς και τις οργανώσεις παραγωγών: Ενίσχυση ίδρυσης Συνεταιρισµών, Οµάδων/ Οργανώσεων παραγωγών µέσω του νέου ΠΑΑ 2014 -2020, µέτρο 9.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ