Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Απάντηση Φίλη σε Ανδριανό για τα κενά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:29:00 π.μ. | |
Απάντηση Φίλη σε Ανδριανό για τα κενά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους
 Στην 8502/23-9-2016 Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους, απάντησε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη.

Στην απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας μέχρι στιγμής έχουν προσληφθεί οι ακόλουθοι αναπληρωτές: 14 ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και 4 ΠΕ70.50-Δασκάλων EAE, 3 ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και 1 ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ.

Σημειώνεται ότι η διαχείριση/διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες επαφίεται στην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και προφανώς, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης της καθεμιάς.

Αναφορικά με την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να διασφαλίσει ίση αντιμετώπιση μεταξύ των αιτούντων, καθώς κατά το παρελθόν υπήρξαν ενστάσεις για τον τρόπο που γίνονταν οι προσλήψεις από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατέθεσε τροπολογία με την οποία αντικατέστησε την παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α'/17-9-2Ο13) με το άρθρο 50 του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ 83/ΑΊ11-05-2016), σύμφωνα με το οποίο στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συστήνεται επιστημονική επιτροπή, η οποία θα ορίζει τα κριτήρια και θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (E.A.E.) καθώς και στη σχολική Ψυχολογία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε με την υπ' αριθ. 106685/Δ3Ι29-Ο6-2Ο16 Υ.Α. (ΦΕΚ 2087/8'). Κατά εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων, στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 118640/Δ3/19-07-2016 επισημαίνεται στο κεφάλαιο Κατάρτιση Πινάκων σελ. 19, ότι αποστέλλονται στην επιτροπή συναφειών του Ι.Ε.Π. από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης όλοι οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται από τους υποψηφίους.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι πλέον η διαδικασία των προσλήψεων του Ε.Ε.Π. καθώς και του Ε.Β.Π. εποπτεύεται από το Α.Σ.Ε.Π. καθώς κατά εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α'/Ο8-Ο6-2Ο16) και της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 118640/Δ3/19-Ο7-2Ο16 κεφάλαιο «Ανάρτηση Πινάκων-Υποβολή Ενστάσεων», σελ 23 επισημαίνεται ότι « Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και ΔΕ 1-Ε.Β.Π. και εκδίδει σχετική απόφαση».

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναμένει την απόφαση του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την οποία θα καταρτιστούν οι τελικοί πίνακες του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. ώστε να γίνουν άμεσα οι προγραμματισμένες προσλήψεις στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

Για την επίσπευση της διαδικασίας, η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει ήδη διαθέσει 1.068 πιστώσεις σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 10523/05-08-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΒΥ4653Ο7- ΜΝΟ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Σχολικό Έτος 2016- 2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου όπου ανήκει το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Άργους διατέθηκαν 18 πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Β.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διάθεση Πιστώσεων του έργου «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Σχολικό Έτος 2016-7”. Η διάθεση των πιστώσεων αυτών έγινε με την υττ' αριθ. πρωτ. 153336/Δ3/2Ο-Ο9-2Ο16 Απόφαση.

Εν συνεχεία, διατέθηκαν 46 πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διάθεση Πιστώσεων του έργου «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Σχολικό Έτος 2016-2017». Η διάθεση των πιστώσεων αυτών έγινε με την υπ' αριθ. Πρωτ. 165735/Δ3ΙΟ3-1Ο-2Ο16 Απόφαση.

Επισημαίνεται ότι η κατανομή των πιστώσεων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις γίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. την ευθύνη όμως των προσλήψεων στις ειδικότητες Ε.Ε.Π., και την κάλυψη των αναγκών των δομών Ε.Α.Ε., έχει το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) στην περιοχή ευθύνης του.Όλες οι προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας αποσκοπούν στη διασφάλιση της πληρότητας των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό δυναμικό, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ' όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2016-2017”.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ