Ζωντανά 9 με 11 η εκπομπή "Μαζί"
με την Αλεξία Δρίτσα και τον Βασίλη Ζώη


Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Προκήρυξη του Δήμου Ερμιονίδας για την υλοποίηση προγραμάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:24:00 μ.μ. |
Προκήρυξη του Δήμου Ερμιονίδας για την υλοποίηση προγραμάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο :«Υλοποίηση Προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. – Υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», προϋπολογισμού : 56.116,20€ με Φ.Π.Α. (24%), με cpv : 92331210-5, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26/10/2016 με καταληκτική ώρα 10:00, στο δημοτικό κατάστημα, επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 11 στο Κρανίδι Αργολίδας

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» το Π.Ε.Π. και Εθνικούς Πόρους και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., (Απόφαση Ένταξης βάσει της υπ΄αριθμ. 5002081 με αρ. πρωτ./2936/4-08-2016 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : ΕΠ0261 ΚΩΔ ΠΕΔ 2016 ΕΠ: 02610012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ).

Η παροχή της υπηρεσίας αφορά την παροχή εξολοκλήρου της υπηρεσίας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ & ΑΝΑ ΑΤΟΜΟΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΤΡΙΜΗΝΟΥΣΥΝΟΛΟ
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ1550,00240,00790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ1370,00160,00530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ1370,00160,00530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΟΥ1550,00240,00790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ21.250,00480,003.460,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ1550,00240,00790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1550,00240,00790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ1370,00160,00530,00
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ1645,00300,00945,00
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ2550,00240,001.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε.11.100,00480,001.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε.2550,00240,001.580,00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ3550,00240,002.370,00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ11.800,00780,002.580,00
Σύνολο1913.205,005.640,00
13205,00*3 = 39.615,005.640,0045.255,00
Φ.Π.Α 24%  10.861,20
ΣΥΝΟΛΟ  56.116,20
Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Κριτήρια επιλογής και σύστημα βαθμολόγησης
Α/ΑΚριτήρια ΑξιολόγησηςΣυντελεστής Βαρύτητας
1Προϋπηρεσία σε εκτέλεση προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π.50%
2Εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα30%
3Πίνακας εργαζομένων ή συνεργατών του διαγωνιζομένου, με ειδικότητες και εμπειρία που κατέχουν σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού.20%
Σύνολο100%
Η βαθμολογία θα γίνει στην κλίμακα 0-10 και με βάση τον τύπο : U=σ1 * Κ1 + σ2+Κ2 + σ3*Κ3 όπου U η συνολική βαθμολογία, σi = συντελεστής βαρύτητας, Κi = κριτήριο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας, Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι Αργολίδας

Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα : http://www.promitheus.gov.gr

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συμπράξεις επιχειρήσεων και κοινοπραξίες) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προς ανάθεση υπηρεσίας με ανάλογη εν γένει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών προσωπικού, προς τους φορείς του Δημοσίου.

Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/86), περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες.

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης αφορά στο ενδεικτικό διάστημα των τριών μηνών και σε κάθε περίπτωση είναι μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.


Η Πρόεδρος του Ν.Π.Κ.Π.Α.Π.Π.
του Δήμου Ερμιονίδας
Κυριακή Μήτσου
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ