Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Απευθείας ανάθεση καθαρισμού του Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ στο Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:31:00 μ.μ. |
Απευθείας ανάθεση καθαρισμού του Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ στο Ναύπλιο
 Ο ΟΑΕΕ προτίθεται να αναθέσει σε συνεργείο καθαρισμού, τον καθαρισμό, δύο (2) φορές την εβδομάδα επί δύο (2) ώρες την κάθε φορά, των γραφειακών χώρων επιφανείας 140,00 τ.μ., του Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Ναυπλίου, που στεγάζεται στο ακίνητο επί της οδού Κύπρου 2, στο Ναύπλιο.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει στη σχετική διαδικασία, να προβεί άμεσα στην εκτίμηση του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες του Προϊσταμένου του Τμήματος.

Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται αυστηρά και μόνο στο ειδικό έντυπο το οποίο θα προμηθευτείτε από την Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 4144/2013.

Η επιλογή θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των #125,00# € μηνιαίως, πλέον Φ.Π.Α.

Ο μειοδότης θα υπογράψει σύμβαση με τον ΟΑΕΕ, διάρκειας 2 ετών, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου περί μη επιβολής σε βάρος της εταιρείας / επιχείρησης πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο από αρμόδια Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Οι προσφορές θα παραδίδονται το αργότερο μέχρι 6/12/2016 στο Περιφ/κό Τμήμα OAEE Ναυπλίου, τοποθετημένες σε κλειστό φάκελο, προς ΟΑΕΕ, Τμήμα Προμηθειών, Στέγασης & Συντήρησης.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ