Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

10 Υδρονομείς προσλαμβάνει ο Δήμος Άργους-Μυκηνών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:14:00 π.μ. |
10 Υδρονομείς προσλαμβάνει ο Δήμος Άργους-Μυκηνών
 Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών για την αρδευτική περίοδο 2017, ανακοινώνει την πρόσληψη 10 Υδρονομέων Άρδευσης.

Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται: 

1.- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο, 

2.- Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, προκειμένου περί άρρενος, 

3.- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, 

4. ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο ταυτότητας, 

5. υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, 

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί, αυτεπάγγελτα, από την υπηρεσία μας, μετά την πρόσληψη των υδρονομέων. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [ καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων]. 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, της έδρας του Δήμου Αργους-Μυκηνών, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ, στις οποίες θα γίνει η πρόσληψη, συντασσομένων σχετικών αποδεικτικών, να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας και στο Πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ».


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/05/2017-18/05/2017

Πληροφορίες: τηλ. 27513 60043, 27513 60071

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ