Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Δύο θέσεις εργασίας στον Δηµοτικό Οργανισµό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ναυπλιέων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:21:00 μ.μ. |
Δύο θέσεις εργασίας στον Δηµοτικό Οργανισµό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ναυπλιέων
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.), που εδρεύει στο Ναύπλιο Ν. Αργολίδας και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014),η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής οι συµβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ