Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

43 θέματα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:36:00 μ.μ. |
43 θέματα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 08/ 11 /2017 , ημέρα Τεταρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:  

1. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος αυτής για προσφερόμενο ακίνητο στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Αργολίδας σύμφωνα με την αριθ. 114/2017 δ/ξη. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

2.  Έγκριση 1) τεχνικής μελέτης εργασιών, 2) της ανάθεσης και 3) του ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΝΑΧΟΥ (ΘΕΣΗ ΛΥΡΚΕΙΑ-ΚΑΠΑΡΕΛΙ» , π/υ: 23.800,00€, πίστωση ΠΔΕ ΣΑΕ 526. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

3.  Έγκριση 1) τεχνικής μελέτης εργασιών, 2) της ανάθεσης και 3) του ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» , π/υ: 15.000,00€, πίστωση ΠΔΕ ΣΑΕ 526. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

4.  Ανάκληση της αρ. 1268/2017 απόφασης για το έργο«ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» υποέργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ)» π/υ: 1.450.000,00€ με ΦΠΑ , ΠΙΣΤ; 2015ΕΠ52600003 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

5.  Α)Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ,λοιπών τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» υποέργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ)»π/υ: 1.450.000,00€ με ΦΠΑ , ΠΙΣΤ; 2015ΕΠ52600003 Β)Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

6.  Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για το σεμινάριο με θέμα: «ΑΕΙΟΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» στην Αργολίδα 10 & 11 Νοεμβρίου 2017. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

7.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης περί καταβολής της ετήσιας εισφοράς στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ», που δραστηριοποιείται στο νομό Αργολίδας, υπό την εποπτεία του ΟΚΑΝΑ και ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα οικονομικά στοιχεία της ΑΜΚΕ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

8. Ενημέρωση της Ο.Ε. και λήψη απόφασης επί επιβολής κυρώσεων σε ανάδοχο μεταφοράς μαθητών. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

9.  Έγκριση ανάθεσης ή προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας & της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

10.  Α)Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για το έργο : « Συντήρηση του επαρχ. δρόμου Κοντοβάζαινα – Βάχλια – Δήμητρα και των δρόμων που συμβάλλουν » Πρ/σμού Μελέτης : 200.000 € Πιστώσεις : ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600001 Β) έγκριση τευχών δημοπράτησης και δημοπράτηση του έργου: « Συντήρηση του επαρχ. δρόμου Κοντοβάζαινα – Βάχλια – Δήμητρα και των δρόμων που συμβάλλουν » Πρ/σμού Μελέτης : 200.000 € Πιστώσεις : ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600001 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

11.  Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 14ης -11-2017 όπου θα συζητηθεί η αγωγή του κ. Κατσίγκρη Κων/νου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

12.  Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΥΤΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» Προϋπολογισμού: 40.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΚΑΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 13. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» Προϋπολογισμού:24.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΚΑΠ/ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 14. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΒΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 10.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΚΑΠ/Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 15.  Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 16.  Ενημέρωση της Ο.Ε. και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου επί της από ΑΠ 51063/08/09/2017 ένστασης του αναδόχου κατά της αρ. ΑΠ4837/28-8-2017 απόφασης έκπτωσης του Τ.Σ.Ε. στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 82Ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ- ΠΥΛΟΣ)» ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 17. Έγκριση εκτός έδρας μετάβασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

18. Έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Ε Αρκαδίας με την Χορωδία Τρίπολης του ετήσιου φεστιβάλ “Νίκου Γκάτσου” στις 24-27 Νοεμβρίου 

19.  Ενημέρωση της Ο.Ε. και λήψη απόφασης επί της ένστασης της αναδόχου εταιρείας του έργου : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ» π/υ:3.900.000,00€, Αναδόχου :ΔΙΑΤΜΗΣΗ Α.Τ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

20.  Έγκριση Ι) Συμμετοχής της Π.Ε. Κορινθίας μαζί με τον Loutraki Tourism Organization σχετικά με την πρόθεσή τους να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς και Ελαιολάδου διοργανώνοντας Ημερίδα Γαστρονομίας η οποία θα αφορά την Κορινθιακή Γαστρονομία ΙΙ) Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των εκτυπώσεων. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

21.Έγκριση Ι) Συμμετοχής της Π.Ε. Κορινθίας μαζί με τον Όμιλο Φίλων ποιοτικού τραγουδιού χορωδία «Ο ΦΟΙΒΟΣ», ΙΙ) Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

22.  Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου στα πλαίσια του προγράμματος δακοκτονίας 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Δ.Α.Ο.Κ. 

 23.  Έγκριση πρακτικού 2 Επιτροπής Διαγωνισμού , στα πλαίσια της διενέργειες του Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο : «Προμήθεια ειδών βρεφικών τροφών , ελαιολάδου, ειδών κρεοπωλείου, ειδών παντοπωλείου, οπωροκηπευτικών και βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) στη Λακωνία. ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 24. α) Έγκριση για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Λακωνίας με τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Σπάρτης «Ο Λεωνίδας», τον Σκοπευτικό Όμιλο Σπάρτης και το Σύλλογο Απόστρατων Αξιωματικών εκδηλώσεων ιστορικού περιεχομένου στα πλαίσια συμβολής Σπάρτης & Λακωνίας στους αγώνες για ελευθερία & δημοκρατία 17η-19η /11/ 2017 προς τιμή της θυσίας των 118 Σπαρτιατών στο Μονοδένδρι και β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ.4072 ΚΑΕ0844.0001 π/υ Περιφέρειας Πελ/σου – Π.Ε. Λακωνίας οικ. έτους 2017. ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ αριθ.2101/27-10-2017 (ΑΔΑ: 7ΗΜ67Λ1-ΦΕ6) Απόφασή μας, απόσπασμα Πράξεως 44/2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

25. α) Έγκριση για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Λακωνίας με τον Πολιτιστικό & Φιλανθρωπικό Σύλλογο, Νέα Κίνηση Γυναικών «Σπαρτιάτισσες» στα πλαίσια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης παραδοσιακών τοπικών χορών & τραγουδιών στις 3-12-2017 στη Σπάρτη και β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ.4072 ΚΑΕ 0844.0001 π/υ Περιφέρειας Πελ/σου – Π.Ε. Λακωνίας οικ. έτους 2017. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

26. Έγκριση για την εκτός έδρας μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας και της εντεταλμένης Συμβούλου σε θέματα Τουρισμου Π.Ε Λακωνίας και β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του π/υ Περιφέρειας Πελ/σου – Π.Ε. Λακωνίας οικ. έτους 2017. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

27. α) Έγκριση σκοπιμότητας για σύναψη σύμβασης για τη μίσθωση φορτηγών συντήρησης / ψύξης στη Σπάρτη, στο πλαίσιο του προγράμματος Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ για την Π.Ε. Λακωνίας 2015-2016-2017 και β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του του το Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 093/8 ΠΔΕ 2016 ΚΩΔ. ΠΔΕ.2016ΣΕ09380051 ΚΩΔ ΜΙS 5000167). Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

28. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΣΠΑΡΤΗ-ΠΛΑΤΑΝΑ-ΣΚΟΥΡΑ», Π/Υ : 11.420.000, 00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

29. Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

30. 61774 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9Ης ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΧΡΑΝΟΙ)» π/υ: 245.000€. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

31.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. /Π.Ε. Μεσσηνίας στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

32.  Έγκριση πρακτικό διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη του έργου : «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2017) π/υ:60.000€ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

33. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αρίθμ. 357/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

34. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αρίθμ. 134/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

35. 1945 Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ. 2263/2017 απόφασης του ΣτΕ.(υπόθεση Πετράκου- Σπάλα κλπ (συν 2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

36. Έγκριση για την εκτός έδρας μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Μεσσηνίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

37, Έγκριση τροποποίησης –δρομολογίων των Συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε Μεσσηνίας , οι οποίες παρατάθηκαν με την αρ. 1668/4-9-2017 (ΑΔΑ:6ΞΥ37Λ1-ΨΦΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

38.  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη εξόδων και τρεχουσών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ , ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καθαίρεση/αποξ’ηλωση τοίχων που περιέχουν αμιαντοσανίδες στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου Π.Ε. Μεσσηνίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επισκευή ενός φωτοτυπικού του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών για εργασίες επισκευής –συντήρησης του Διοικητηρίου. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 42.  Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια και την εγκατάσταση συστήματος καταγραφής παρουσιών προσωπικού στην Π.Ε. Μεσσηνίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 43. Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το 61431/2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε+ Μεσσηνίας Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ