Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Πρόσληψη μετακλητού γενικού γραμματέα στο Δ. Άργους-Μυκηνών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:09:00 π.μ. |
Πρόσληψη μετακλητού γενικού γραμματέα στο Δ. Άργους-Μυκηνών
 Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει έναν [1] Μετακλητό Γενικό Γραμματέα για το Δήμο Αργους-Μυκηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 [ άρθρ 11 έως και 17],

2. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα ανωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην έδρα του Δημοτικού Καταστήματος, επί της οδού Καποδιστρίου 9-11, εντός προθεσμίας επτά [7] ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της τοιχοκόλλησης της παρούσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στο τηλ. 2751360043 ή 2751360071.

Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στο κατάστημα της έδρας του Δήμου Αργους-Μυκηνών.

Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και δύο [2] υπαλλήλους του Δήμου Αργους-Μυκηνών
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ