Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Στη Γερμανία για την Ελληνογερμανική Συνέλευση ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:54:00 μ.μ. | |
Στη Γερμανία για την Ελληνογερμανική Συνέλευση ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος


Από το Στρασβούργο για την Γερμανία αναχώρησε ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Κωστούρος, προκειμένου να συμμετάσχει στην έβδομη ετήσια Ελληνογερμανική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.) που πραγματοποιείται στο Sindelfingen της Βάδης – Βυρτεμβέργης, με τίτλο «Δύναμη μας η Τοπική Αυτοδιοίκηση», από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης διεξήχθη, με μεγάλη συμμετοχή φορέων της ελληνικής αυτοδιοίκησης και των γερμανικών πολιτικών ιδρυμάτων, τον Νοέμβριο του 2016 στο Ναύπλιο και χαρακτηρίστηκε ως η πιο πετυχημένη μέχρι σήμερα εκδήλωση της.

Έβδο­µη Συν­διά­σκε­ψη της Ελ­λη­νο­γε­ρµα­νι­κής Συ­νέ­λευ­σης 
9 έως 11 Νο­ε­µβρί­ου 2017, Sindelfingen, Bά­δη-Βυρ­τε­µβέρ­γη

ΔΥ­ΝΑ­ΜΗ ΜΑΣ Η ΤΟ­ΠΙ­ΚΗ ΑΥ­ΤΟ­ΔΙΟΙ­ΚΗ­ΣΗ

Η  Έβδο­μη Ετή­σια Συν­διά­σκε­ψη της Ελ­λη­νο­γερ­μα­νι­κής Συ­νέ­λευ­σης (7η ΕΓΣ) θα διε­ξα­χθεί στο Sindelfingen από την Πέμ­πτη 9 Νο­εμ­βρί­ου έως και το Σάβ­βα­το 11 Νο­εμ­βρί­ου.

Μό­νο με μια ισχυ­ρή το­πι­κή διοί­κη­ση μπο­ρούν να ικα­νο­ποι­η­θούν οι ανά­γκες των πο­λι­τών. Αυ­τό ισχύ­ει τό­σο για την Ελ­λά­δα όσο και για τη Γερ­μα­νία. Η ελ­λη­νο­γερ­μα­νι­κή συ­νερ­γα­σία έχει πλέ­ον απο­κτή­σει στέ­ρε­ες βά­σεις και στη­ρί­ζε­ται από τους φο­ρείς της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης και των δυο χω­ρών. Έχου­με πο­λύ κα­λά απο­τε­λέ­σμα­τα και πε­ρισ­σό­τε­ρες από 50 συ­νερ­γα­σί­ες που λει­τουρ­γούν κα­λά. 

Στο επί­κε­ντρο των συ­νερ­γα­σιών βρί­σκο­νται επί­και­ρα θέ­μα­τα που αφο­ρούν τους δη­μό­τες το επί­πε­δο της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης. 

Τέ­τοιοι το­μείς εί­ναι:

1. του­ρι­σμός,

2. ενέρ­γεια και από­βλη­τα,

3. αγρο­τι­κή οι­κο­νο­μία,

4. ενερ­γή κοι­νω­νία των πο­λι­τών,

5. έντα­ξη των νέ­ων στους δή­μους,

6. συ­νερ­γα­σία οι­κο­νο­μί­ας και επι­με­λη­τη­ρί­ων.

Σε αυ­τά ακρι­βώς τα θέ­μα­τα θα εμ­βα­θύ­νου­με στο πλαί­σιο έξι ερ­γα­στη­ρί­ων, που θα διε­ξα­χθούν με την υπο­στή­ρι­ξη των πο­λι­τι­κών ιδρυ­μά­των. Ο Δή­μος Σι­ντελ­φίν­γκεν διορ­γα­νώ­νει τις σχε­τι­κές εκ­παι­δευ­τι­κές επι­σκέ­ψεις στην πε­ριο­χή, οι οποί­ες μπο­ρούν να προ­σφέ­ρουν πολ­λά ερε­θί­σμα­τα τό­σο στους Γερ­μα­νούς όσο και στους Έλ­λη­νες συμ­με­τέ­χο­ντες.

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες πα­τή­στε εδώ:

· Πρό­γραμ­μα
· Ενη­με­ρω­τι­κό έντυ­πο της Έβδο­μης Ετή­σιας Συν­διά­σκε­ψης της Ελ­λη­νο­γερ­μα­νι­κής Συ­νέ­λευ­σης
9 έως 11 Νοεμβρίου 2017
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά στην Έβδομη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (7η ΕΓΣ) που θα διεξαχθεί στο Sindelfingen από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου.

Μόνο με μια ισχυρή τοπική διοίκηση μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολιτών. Αυτό ισχύει τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γερμανία. Η ελληνογερμανική συνεργασία έχει πλέον αποκτήσει στέρεες βάσεις και στηρίζεται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο χωρών. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και περισσότερες από 50 συνεργασίες που λειτουργούν καλά. Στο επίκεντρο των συνεργασιών βρίσκονται επίκαιρα θέματα που αφορούν τους δημότες το επίπεδο της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Τέτοιοι τομείς είναι:

1. τουρισμός,
2. ενέργεια και απόβλητα,
3. αγροτική οικονομία,
4. ενεργή κοινωνία των πολιτών,
5. ένταξη των νέων στους δήμους,
6. συνεργασία οικονομίας και επιμελητηρίων.

Σε αυτά ακριβώς τα θέματα θα εμβαθύνουμε στο πλαίσιο έξι εργαστηρίων, που θα διεξαχθούν με την υποστήριξη των πολιτικών ιδρυμάτων. Ο Δήμος Σιντελφίνγκεν διοργανώνει τις σχετικές εκπαιδευτικές επισκέψεις στην περιοχή, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν πολλά ερεθίσματα τόσο στους Γερμανούς όσο και στους Έλληνες συμμετέχοντες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:
Έβδομη Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Sindelfingen
9 έως 11 Νοεμβρίου 2017
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά στην Έβδομη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (7η ΕΓΣ) που θα διεξαχθεί στο Sindelfingen από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου.

Μόνο με μια ισχυρή τοπική διοίκηση μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολιτών. Αυτό ισχύει τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γερμανία. Η ελληνογερμανική συνεργασία έχει πλέον αποκτήσει στέρεες βάσεις και στηρίζεται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο χωρών. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και περισσότερες από 50 συνεργασίες που λειτουργούν καλά. Στο επίκεντρο των συνεργασιών βρίσκονται επίκαιρα θέματα που αφορούν τους δημότες το επίπεδο της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Τέτοιοι τομείς είναι:

1. τουρισμός,
2. ενέργεια και απόβλητα,
3. αγροτική οικονομία,
4. ενεργή κοινωνία των πολιτών,
5. ένταξη των νέων στους δήμους,
6. συνεργασία οικονομίας και επιμελητηρίων.

Σε αυτά ακριβώς τα θέματα θα εμβαθύνουμε στο πλαίσιο έξι εργαστηρίων, που θα διεξαχθούν με την υποστήριξη των πολιτικών ιδρυμάτων. Ο Δήμος Σιντελφίνγκεν διοργανώνει τις σχετικές εκπαιδευτικές επισκέψεις στην περιοχή, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν πολλά ερεθίσματα τόσο στους Γερμανούς όσο και στους Έλληνες συμμετέχοντες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:
Έβδομη Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Sindelfingen
9 έως 11 Νοεμβρίου 2017
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά στην Έβδομη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (7η ΕΓΣ) που θα διεξαχθεί στο Sindelfingen από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου.

Μόνο με μια ισχυρή τοπική διοίκηση μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολιτών. Αυτό ισχύει τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γερμανία. Η ελληνογερμανική συνεργασία έχει πλέον αποκτήσει στέρεες βάσεις και στηρίζεται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο χωρών. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και περισσότερες από 50 συνεργασίες που λειτουργούν καλά. Στο επίκεντρο των συνεργασιών βρίσκονται επίκαιρα θέματα που αφορούν τους δημότες το επίπεδο της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Τέτοιοι τομείς είναι:

1. τουρισμός,
2. ενέργεια και απόβλητα,
3. αγροτική οικονομία,
4. ενεργή κοινωνία των πολιτών,
5. ένταξη των νέων στους δήμους,
6. συνεργασία οικονομίας και επιμελητηρίων.

Σε αυτά ακριβώς τα θέματα θα εμβαθύνουμε στο πλαίσιο έξι εργαστηρίων, που θα διεξαχθούν με την υποστήριξη των πολιτικών ιδρυμάτων. Ο Δήμος Σιντελφίνγκεν διοργανώνει τις σχετικές εκπαιδευτικές επισκέψεις στην περιοχή, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν πολλά ερεθίσματα τόσο στους Γερμανούς όσο και στους Έλληνες συμμετέχοντες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ