Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Ανδριανός: Συνεχής η καθυστέρηση στη δημοπράτηση της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Ερμιονίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:02:00 μ.μ. | |
Ανδριανός: Συνεχής η καθυστέρηση στη δημοπράτηση της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Ερμιονίδα
 Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός, κατέθεσε στη Βουλή νέα Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη με θέμα την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στη δημοπράτηση της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Ερμιονίδα.

Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

“Στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του μεγάλου αρδευτικού έργου πνοής για την Αργολίδα του Αναβάλου, επανέρχομαι με νέα Ερώτησή μου προκειμένου να ενημερωθώ για την πορεία υλοποίησης του έργου επέκτασης του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου προς την Ερμιονίδα, δεδομένης της μεγάλης καθυστέρησης που σημειώνεται στη δημοπράτηση του έργου, καθώς βαδίζουμε πλέον στον τέταρτο χρόνο ενώ έχουν παραληφθεί οι σχετικές μελέτες και είναι έτοιμα τα τέυχη δημοπράτησης από το 2014.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Αργολίδα τον Απρίλιο του 2017, διαπίστωσε τόσο την αναγκαιότητα του έργου όσο και τις καθυστερήσεις και δεσμεύθηκε ότι από πλευράς Κυβέρνησης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι υπάρχει το κριτήριο της συμπληρωματικότητας του έργου.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι στην γραπτή απάντηση του Υπουργού στην προηγούμενη σχετική 6441/16-6-2017 Ερώτησή μου, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του έργου “Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας”, σημειώνεται ότι με την αριθμ. 4822/162689/22-12-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Έγκριση της Οριστικής μελέτης των Υδραυλικών και Η/Μ έργων, β) της Οριστικής Συγκοινωνιακής Μελέτης, γ) τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ/ΦΑΥ (ΥΔΡ, Η/Μ & ΣΥΓΚ. ΕΡΓΑ), δ) τη Γεωλογική Μελέτη και ε) τη Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (ΜΟΣ) της μελέτης με έργο “ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ” εγκρίθηκαν: α) η Οριστική Μελέτη των Υδραυλικών Έργων και Η/Μ έργων, β) η Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη, γ) τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ/ΦΑΥ (ΥΔΡ, Η/Μ & ΣΥΓΚ. ΕΡΓΑ), δ) η Γεωλογική Μελέτη και ε) η Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (ΜΟΣ).

Όσον αφορά στην εξεύρεση χρηματοδότησης για την κατασκευή του εν λόγω έργου, πρέπει να επισημανθεί ότι με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ):

-σε ό,τι αφορά στο εθνικό του σκέλος, έχει περιορισμένους πόρους, οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά σε υποχρεώσεις εγγειοβελτιωτικών έργων των παρελθόντων ετών και

-σε ό,τι αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του, από τον Δεκέμβριο του 2015 έχει εγκριθεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, στο οποίο περιλαμβάνεται το Υπομέτρο 4.3.1 “Υποδομές εγγείων βελτιώσεων”. Το εν λόγο Υπομέτρο δύναται να χρηματοδοτήσει εγγειοβελτιωτικά έργα και μελέτες με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στην άρδευση.

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο συγκεκριμένο Υπομέτρο θα ενεργοποιηθεί, όταν αρθούν οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που θέτουν οι Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 1305 και 1303/2013.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα του εν λόγω Υπομέτρου και συνεπώς στην ένταξη του έργου “Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας” σε αυτό για χρηματοδότηση, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Κανονισμό ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 (Στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης) έχουν οριστεί συγκεκριμένες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των σχετικών με αυτές Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.

Σχετικά με το Μέτρο 4 και ειδικότερα το Υπομέτρο 4.3.1 “Υποδομές εγγείων Βελτιώσεων”, ισχύει η αιρεσιμότητα “Τομέας υδατικών πόρων: Ύπαρξη (α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό που θα παρέχει επαρκή κίνητρα της χρήσης για την αποδοτική χρήση υδατικών πόρων και (β) μιας επαρκούς συνεισφοράς των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό που θα καθοριστεί στα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, για επενδύσεις που υποστηρίζονται από Προγράμματα”.

Τα κριτήρια εκπλήρωσης για την εν λόγω αιρεσιμότητα είναι:

1. “Σε τομείς που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, το Κράτος Μέλος να έχει διασφαλίσει τη συνεισφορά των επιμέρους χρήσεων νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών νερού ανά τομέα, σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη όπου απαιτείται των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων της αποκατάστασης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες της περιφέρειας ή των περιφερειών τις οποίες αφορά.

2. Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.”

Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχει ήδη υπογραφεί η αριθμ. 135275/2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων “Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του” (Β' 1751/22-5-2017), που αποτελούσε μια από τις αιρεσιμότητες για την ενεργοποίηση του Μέτρου.

Σε ό,τι φορά στην πρόοδο της Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ώστε να ενεργοποιηθεί το εν λόγω Μέτρο και να γίνει η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, αρμόδια να απαντήσει είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας με αντίγραφο της Ερώτησης.

Για την πορεία της συνολικής εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας για τους υδατικούς πόρους, αρμόδια να σας απαντήσει είναι η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας με αντίγραφο της Ερώτησης.

Επομένως, εφόσον δεν έχει γίνει ακόμη η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι μετά την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας, το Υπομέτρο 4.3.1., καθώς και όλα τα σχετικά με υδατικούς πόρους Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 θα ανοίξουν για νέες χρηματοδοτήσεις”

Τούτων δοθέντων, και δεδομένου του ότι η κλιματική αλλαγή επιτείνει το πρόβλημα της λειψυδρίας το οποίο απειλεί τις υπάρχουσες καλλιέργειες και δεν επιτρέπει στους αγρότες να σχεδιάσουν με ασφάλεια την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

1.Ποια βήματα έχουν γίνει από την ημερομηνία σύνταξης της ως άνω γραπτής απάντησης στην προηγούμενη σχετική 6441/16-6-2017 Ερώτησή μου.

2.Ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του σημαντικού αρδευτικού και περιβαλλοντικού έργου”.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ