Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του Δημου Ναυπλιέων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:14:00 μ.μ. |
Αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του Δημου Ναυπλιέων
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. » ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως και Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, θα δέχεται αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του Νοµικού Προσώπου , σχολικού έτους 2018-2019 , στο γραφείο της διεύθυνσης επί της οδού Ηρακλέους 6 στο Ναύπλιο, καθηµερινά τις εργάσιµες µέρες και ώρες από 09:00 έως 13:00. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 

1. Αίτηση ( έντυπο αιτήσεως χορηγείται από την ∆/νση & τα τµήµατα των Σταθµών) 
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης. 
3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συµπληρωµένη και υπογεγγραµµένη από παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού. . Επίσης, αποτελέσµατα φυµατινοαντίδρασης Mantoux , όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών. 
4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος των γονέων για το φορολογικό έτος 2017. 
5. Βεβαίωση εργασίας τελευταίου µήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων. 

Για µισθωτούς του Ιδιωτικού τοµέα:

 • Βεβαίωση από τον εργοδότη(του γονέα), από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης , το είδος απασχόληση (πλήρης ή µερική απασχόληση, αορίστου ή ορισµένου χρόνου) στη θέση εξαρτηµένης εργασίας που κατέχουν , το ωράριο εργασίας και απόσπασµα ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης των γονέων ή µηχανογραφηµένα ένσηµα από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 µήνες πριν την κατάθεση της αίτησης ή οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η µητέρα ή ο έχων την επιµέλεια του τέκνου (µονογονεϊκή ) εργάζεται . 

Για µισθωτούς του ∆ηµοσίου τοµέα: 

 • Βεβαίωση από την υπηρεσία (του γονέα) πρόσφατης έκδοσης στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ηµεροµηνία πρόσληψης, το αντικείµενο απασχόλησης και το ωράριο εργασίας 

Για ελεύθερους επαγγελµατίες:
 • Αντίγραφο της ∆ήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύµατος στην ∆ΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές και Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύµατος. 

Για αυτοαπασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα:
 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές . 

6. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ∆.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή συµφωνητικό µίσθωσης για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας. 7. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στους Σταθµούς, εκτός των αναφεροµένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα µας (επικυρωµένη), όπως αυτή αποδεικνύεται. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) 

1. Βεβαίωση από την Γραµµατεία της Σχολής τελευταίου εξαµήνου, εάν οι γονείς είναι φοιτητές ή σπουδαστές. 

2. Βεβαίωση από τον στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.

3. Σχετική ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν το παιδί είναι ορφανό. 

4. Βεβαίωση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα ένα υπάρχει στην οικογένεια άτοµο µε ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

5. Εάν οι γονείς είναι διαζευγµένοι ή εν διαστάσει, βεβαίωση επιµέλειας ή υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα που έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού, διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής. 

6. Για ειδικές περιπτώσεις, η βεβαίωση υγείας του παιδιού θα συνοδεύεται και από έκθεση του Αναπτυξιολόγου ή Παιδονευρολόγου(∆ηµόσιου φορέα ή Ασφαλιστικού Οργανισµού), για την δυνατότητα ένταξης του παιδιού στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού σταθµού. Για τις αιτήσεις επαννεγγραφής απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής, εµπρόθεσµα µε τα πλήρη δικαιολογητικά, θα κατατίθενται στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης Ηρακλέους 6 Ναύπλιο, όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 9.00 π.µ. µέχρι 13.00 µ.µ από 29 Μαίου 2018 έως και 8 Ιουνίου 2018. Αιτήσεις µε ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Στο βρεφικό σταθµό γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας από 6 µηνών έως 2,5 ετών. Στους παιδικούς σταθµούς γίνονται δεκτά νήπια που έχουν συµπληρώσει τα 2,5 χρόνια ( 1η -09-2018) , έως την ηλικία που εγγράφονται νηπιαγωγείο. ∆εν γίνονται δεκτά νήπια πάσχοντα από λοιµώδη νοσήµατα. 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ: 
Οι γονείς των νηπίων θα καταβάλουν για κάθε µήνα Οικονοµική Εισφορά (τροφεία), σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 39/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου . Η οικονοµική εισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστηµα από την ηµεροµηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του. Την επιβολή και την καταβολή των Τροφείων από 01/09/2018 ως κάτωθι: α) Οι έχοντες οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα που αποκτήθηκε το οικον. έτος 2017 έως και 6.000,00 € καταβολή τροφείων µε ελάχιστο ποσό 20 € ανά παιδί . β) Οι έχοντες οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα που αποκτήθηκε το οικον. έτος 2017 άνω των 6.000,01 € να καταβάλλουν τροφεία σε ποσοστό 2% του φορολογητέου οικογενειακού εισοδήµατος µε ελάχιστο ποσό 20 € ανά παιδί . Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι πολύτεκνες οικογένειες , οι µονογονεϊκές και οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει καταστεί ανάπηρος µε ποσοστό 67% και άνω. Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει για οικογενειακά φορολογητέα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το οικον. έτος 2017 µέχρι του ποσού των 30.000,00 €. 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
1) Για τα δεύτερα παιδιά κάθε οικογένειας που είναι εγγεγραµµένα παράλληλα στο Ν.Π , θα καταβάλλεται το 50% των τροφείων που καταβάλλεται για το πρώτο παιδί µε ελάχιστο ποσό 20 € µηνιαίως ανά παιδί. 
2) Οι πολύτεκνες οικογένειες , οι µονογονεϊκές και οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει καταστεί ανάπηρος µε ποσοστό 67% και άνω και οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα άνω των 30.000,00 € έκπτωση 50%. 
3) Οι τρίτεκνες οικογένειες µε εισόδηµα έως 30.000,00 € καταβολή τροφείων µε έκπτωση 50% από το πρώτο παιδί, µε ελάχιστο ποσό 20 € µηνιαίως ανά παιδί. 
4) Η οικονοµική εισφορά των γονέων πρέπει να κατατίθεται τις πρώτες δέκα πέντε (15) ηµέρες κάθε µήνα. 
5) Η ανάλογη οικονοµική εισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστηµα από την ηµεροµηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του. 
6) Όταν δεν καταβάλλεται από γονείς το ποσό των τροφείων που προβλέπεται για το χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών και αφού πρώτα ειδοποιηθούν εγγράφως, γίνεται διακοπή της φιλοξενίας µε απόφαση του ∆.Σ. 
7) Γίνεται διακοπή φιλοξενίας του νηπίου όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) µηνός (συνεχόµενα) απουσιάζει αδικαιολόγητα από τον Παιδικό ή Βρεφικό Σταθµό, µε απόφαση του ∆.Σ. 8) Απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η επανεγγραφή , να έχουν τακτοποιηθεί οι οικονοµικές εκκρεµότητες (µηνιαία τροφεία)των γονέων µέχρι 31/8/2018 

• Τα έσοδα θα κατατίθενται στο λογαριασµό της ALPHA BANK 540-00-2001000317 και αφορούν τα τροφεία βάσει της αρ. απόφασης 13 /2011 του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου. Με την παρούσα απόφαση µας θα λογίζονται ως ειδικευµένο έσοδο αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη της µισθοδοσίας προσωπικού Ι∆.ΟΧ και πληρωµή των τροφείων στον µειοδότη προµηθευτή . 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης , µε κριτήρια ως κάτωθι: 

1) Κάτοικοι ∆ήµου Ναυπλιέων 
2) ∆ηµότες ∆ήµου Ναυπλιέων. 
3) Εργαζόµενοι και οι δύο (2) γονείς 
4) Παιδιά πολυτέκνων οικογενειών 
5) Παιδιά µονογονεϊκών οικογενειών 
6) Παιδιά οικογενειών στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει καταστεί ανάπηρος µε ποσοστό 67% και άνω. 
7) Παιδιά στρατευµένων 
8) Παιδιά φοιτητών
 9) Παιδιά ανέργων µε αποδεδειγµένη βεβαίωση ανεργίας. 
10) Τα τέκνα των ασθενέστερων οικονοµικά οικογενειών 
11) ∆ηµότες όµορων δήµων - στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση- εφόσον εργάζονται αποδεδειγµένα στην εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου Ναυπλιέων ή µε την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυµµένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται ειδικά στην σχετική απόφαση του ∆Σ του Νοµικού Προσώπου. 

Προς εξυπηρέτηση περισσότερων αιτήσεων µπορεί να προταθεί µετακίνηση από το σταθµό που χωροταξικά ανήκει ο γονέας, σε σταθµό που υπάρχει κενή θέση. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται αρχικά τα νήπια που επανεγγράφονται όλα µαζί . 

Για να είναι οµαλή η προσαρµογή των νέων εγγεγραµµένων παιδιών στους Σταθµούς και σύµφωνη µε τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήµης, η προσέλευση θα γίνεται σταδιακά κατά τον µήνα Σεπτέµβριο ακολουθώντας τον προγραµµατισµό της προϊσταµένης του Σταθµού και του παιδαγωγικού προσωπικού. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ του ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. ΜΠΑΚΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ