Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Προσομοιωτικό διαγώνισμα Αρχαίων (αδίδακτο κείμενο)

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:34:00 π.μ. |
Προσομοιωτικό διαγώνισμα Αρχαίων (αδίδακτο κείμενο)
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
Φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα καὶ ῥᾳδίως ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες βιαζόμενοι ὑπό τινων αἰεὶ πλειόνων. τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὔσης, οὐδ’ ἐπιμειγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν καὶ περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντες οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον ὂν ὁπότε τις ἐπελθὼν καὶ ἀτειχίστων ἅμα ὄντων ἄλλος ἀφαιρήσεται, τῆς τε καθ’ ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς πανταχοῦ ἂν ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο, καὶ δι’ αὐτὸ οὔτε μεγέθει πόλεων ἴσχυον οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη αἰεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων εἶχεν, ἥ τε νῦν Θεσσαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίας, τῆς τε ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα.
Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου
(μονάδες 20)
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:
ἐπιμειγνύντες: Γ ενικό οριστικής του ίδιου χρόνου 
ἔχοντες: Γ ενικό ευκτικής αορίστου Β 
ἡγούμενοι: απαρέμφατο παρακειμένου 
ἀπανίσταντο: Β ενικό προστακτικής αορίστου Β 
καλουμένη: απαρέμφατο παρακειμένου μέσης φωνής και β΄ ενικό πρόσωπο παθητικού μέλλοντα
Ἑλλὰς: δοτική πτώση
βιαζόμενοι: δοτική ενικού αριθμού και αιτιατική πληθυντικού αριθμού στον ίδιο χρόνο
τινων: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου 
οἰκητόρων: την κλητική ενικού αριθμού και τη δοτική πληθυντικού αριθμού
πολλὰ: ονομαστική ενικού αριθμού αρσενικού γένους
(μονάδες 10)
Γ.3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των  επίρρηματικών προσδιορισμών του κειμένου 
(μονάδες 5)
Γ3β ^ Φαίνεται ... οικουμένη « Να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με τους δυνατούς τρόπους με εξάρτηση Θουκυδίδης έλεγεν 
Επιμέλεια Μαρινάκος Στέλιος , Φιλόλογος
Φροντιστήριο ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ
2751021224
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ