Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Επιδαύρου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:19:00 μ.μ. | |
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Επιδαύρου
 Ο Δήμος Επιδαύρου υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4483/2017 και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ατόμων όπως περιγράφονται παρακάτω, με τα αντίστοιχα προσόντα πρόσληψης κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα, οι οποίες προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Επιδαύρου, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με καμία άλλη διαδικασία. 

1. Μία (1) θέση ΥΕ Καθαριστριών. 

2. Μία (1) θέση ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων έργου 

3. Μία (1) θέση ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκομίας 

4. Μία (1) θέση ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων 

Β. Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001: 

1. Για την θέση ΥΕ Καθαριστριών. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 «ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000» 

2. Για την θέση ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων έργου. α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β' τάξη Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή 

3. Για την θέση ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκομίας Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

4. Για την θέση ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

Γ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του σκέλους των εξόδων του Δήμου, έτους 2018 και επόμενα έτη, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται ότι θα εγγράψει πιστώσεις. 

Α) Για την “ΥΕ Καθαριστριών” Κ.Α. 20-6011.001 Κ.Α. 20-6054.001 Κ.Α. 20-6054.002 Κ.Α. 20-6054.003 

Β) Για την “ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων έργου” Κ.Α. 70-6011.001 Κ.Α. 70-6051.001 Κ.Α. 70-6051.002 

Γ) Για την “ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκομίας” Κ.Α. 15-6011 Κ.Α. 15-6051 Δ) Για την “ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων” Κ.Α. 30-6011.001 Κ.Α. 30-6051 

Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 83/2018 

Η Πρόεδρος 
Αισώπου Ευαγγελία
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ