Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας τιμά τα θύματα του πυρηνικού ολοκαυτώματος σε Χιροσίμα - Ναγκασάκι

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:49:00 μ.μ. | |
Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας τιμά τα θύματα του πυρηνικού ολοκαυτώματος σε Χιροσίμα - Ναγκασάκι


Εβδο­μή­ντα τρία χρό­νια συ­μπλη­ρώ­νο­νται από το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα των ΗΠΑ κατά του λαού της Ια­πω­νί­ας, όταν το πυ­ρη­νι­κό μα­νι­τά­ρι εξα­φά­νι­σε από προ­σώ­που γης χι­λιά­δες αν­θρώ­πους στη Χι­ρο­σί­μα και το Να­γκα­σά­κι (6 και 9 Αυ­γού­στου του 1945). Τε­ρά­στιες οι υλι­κές κα­τα­στρο­φές με ισο­πε­δω­μέ­νες τις δύο πό­λεις-στό­χους των ΗΠΑ. 

Πραγ­μα­τι­κός στό­χος οι λαοί, η ΕΣΣΔ, το ανερ­χό­με­νο επα­να­στα­τι­κό και ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα. Ακόμα και σή­με­ρα η ιμπε­ρια­λι­στι­κή προ­πα­γάν­δα, προ­σπα­θεί να συ­γκα­λύ­ψει τους πραγ­μα­τι­κούς στό­χους χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το ψέμα της «στρα­τιω­τι­κής ανα­γκαιό­τη­τας» των πληγ­μά­των κι ενώ ο Β΄ Πα­γκό­σμιος ιμπε­ρια­λι­στι­κός Πό­λε­μος είχε τε­λειώ­σει!


Δια­νύ­ου­με μια πε­ρί­ο­δο εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νη για τον ελ­λη­νι­κό λαό, για όλους τους λαούς του κό­σμου. Οξύ­νο­νται οι εν­δοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί και αντι­θέ­σεις σε όλο τον πλα­νή­τη, στη Μέση Ανα­το­λή, τη Βό­ρεια Αφρι­κή, Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο, Ου­κρα­νία, Βαλ­κά­νια, Περ­σι­κό Κόλπο. Προ­ω­θού­νται στρα­τιω­τι­κο­πο­λι­τι­κοί σχε­δια­σμοί των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέ­ντρων για το έλεγ­χο των αγο­ρών, των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών κι ενερ­γεια­κών πόρων. Το εν­δε­χό­με­νο του «πρώ­του πυ­ρη­νι­κού πλήγ­μα­τος» που εξε­τά­ζε­ται από χρό­νια στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ, το επι­βε­βαί­ω­σε η Σύ­νο­δος του ΝΑΤΟ στη Βαρ­σο­βία (Ιού­λιος 2016) κι απει­λεί τους λαούς. Οι απο­φά­σεις της Συ­νό­δου Κο­ρυ­φής του ΝΑΤΟ στις Βρυ­ξέλ­λες (Ιού­λιος 2018), που «κου­μπώ­νουν» με την πα­ρα­πέ­ρα στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΕΕ (ενί­σχυ­ση της PESCO, δη­μιουρ­γία της «Ευ­ρω­παϊ­κής Πρω­το­βου­λί­ας Επεμ­βά­σε­ων», ενί­σχυ­ση της Κοι­νής Πο­λι­τι­κής Ασφά­λειας και Άμυ­νας της ΕΕ, των μά­χι­μων μο­νά­δων της ΕΕ «EU Battlegroups») επι­τα­χύ­νουν την υλο­ποί­η­ση των δο­λο­φο­νι­κών τους σχε­δια­σμών με την ενί­σχυ­ση των ΝΑ­ΤΟϊ­κών δυ­νά­με­ων από τη Βαλ­τι­κή μέχρι τη Μαύρη θά­λασ­σα στο πλαί­σιο του επι­κίν­δυ­νου αντα­γω­νι­σμού με τη Ρωσία.

Οι ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ είναι τε­ρά­στιες. Στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας εντεί­νει την αντι­λαϊ­κή πο­λι­τι­κή της, ενώ πα­ράλ­λη­λα βα­θαί­νει πα­ρα­πέ­ρα την εμπλο­κή της χώρας μας σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και πο­λέ­μους, ανα­λαμ­βά­νει επι­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες παί­ζο­ντας το ρόλο του ση­μαιο­φό­ρου για τα συμ­φέ­ρο­ντα ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή των Δ. Βαλ­κα­νί­ων και της Ν/Α Με­σο­γεί­ου, βά­ζο­ντας το λαό μας σε με­γά­λες πε­ρι­πέ­τειες. Στο όνομα της «στα­θε­ρό­τη­τας», η κυ­βέρ­νη­ση και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα υιο­θε­τούν και στη­ρί­ζουν όλο το πα­κέ­το πα­λιών και νέων ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή, που συ­ζη­τή­θη­καν και στην πρό­σφα­τη Σύ­νο­δο Κο­ρυ­φής του ΝΑΤΟ στις Βρυ­ξέλ­λες (Ιού­λιος 2018). 

Την ίδια στιγ­μή, σε πε­ρί­ο­δο ανέ­χειας για τον λαό μας η κυ­βέρ­νη­ση δα­πα­νά τε­ρά­στια ποσά για στρα­τιω­τι­κές δα­πά­νες στo πλαί­σιο των ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών, με­τα­τρέ­πει τη χώρα μας σε ένα απέ­ρα­ντο ορ­μη­τή­ριο ανα­βαθ­μί­ζο­ντας το ήδη υπάρ­χον δί­κτυο Ευ­ρω­α­τλα­ντι­κών Βά­σε­ων και στρα­τη­γεί­ων, δη­μιουρ­γώ­ντας και νέες (Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, Σύρος, Κάρ­πα­θος, κ.α.). Συ­νε­χί­ζει να ανα­βαθ­μί­ζει την επι­κίν­δυ­νη στρα­τιω­τι­κο­πο­λι­τι­κή συ­νερ­γα­σία με το Ισ­ρα­ήλ, την ίδια ώρα που το κρά­τος – δο­λο­φό­νος σφα­γιά­ζει κα­θη­με­ρι­νά τον πα­λαι­στι­νια­κό λαό.

Η Επιτροπη Ειρήνης Αργολίδας καλεί τη νεολαία και το λαό της Αργολίδας να μην μείνουν αμέτοχοι. Να κα­τα­δι­κά­σου­με το έγκλη­μα των ΗΠΑ στη ΧΙ­ΡΟ­ΣΙ­ΜΑ και το ΝΑ­ΓΚΑ­ΣΑ­ΚΙ και να τι­μή­σου­με τα θύ­μα­τα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής θη­ριω­δί­ας συνεχίζοντας τους αντιιμπεριαλιστικούς αγώνες.

Πα­λεύ­ου­με και Απαι­τού­με:

Απε­μπλο­κή της Ελ­λά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πο­λέ­μους
Καμιά αλ­λα­γή των συ­νό­ρων και των συν­θη­κών που τα κα­θο­ρί­ζουν
Να κλεί­σει η Βάση της Σού­δας και όλες οι Ευ­ρω­α­τλα­ντι­κές Βά­σεις και στρα­τη­γεία στην Ελ­λά­δα
Να επι­στρέ­ψουν όλες οι στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές από τις επι­χει­ρή­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο εξω­τε­ρι­κό
Να κα­ταρ­γη­θούν όλα τα πυ­ρη­νι­κά όπλα. Να απα­γο­ρευ­τούν οι πυ­ρη­νι­κές δο­κι­μές.
Όχι στη με­τα­φο­ρά πυ­ρη­νι­κών στον Άραξο ή σε οποια­δή­πο­τε άλλη πε­ριο­χή της Ελ­λά­δας
Απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ – ΕΕ με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ