Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Απόφαση για παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων του Ναυπλίου για την "Λευκή Νύχτα"

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:15:00 π.μ. |
Απόφαση για παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων του Ναυπλίου για την "Λευκή Νύχτα"
Με την αριθ. 328/8-8-2018 (ΑΔΑ: 66Υ07Λ1-ΙΥ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου στην πόλη του Ναυπλίου, στα πλαίσια της διοργάνωσης δράσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» από τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου, το Σάββατο 25/08/2018, από ώρα 20:00 έως 02:00.

Η απόφαση

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου στην πόλη του Ναυπλίου, στα πλαίσια της διοργάνωσης δράσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» από τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου, το Σάββατο 25/08/2018, από ώρα 20:00 έως 2:00, με την υποχρέωση τήρησης της εργατικής νομοθεσίας. Η απόφαση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο και τοπικό τύπο και θα κοινοποιηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση για λόγους νομιμότητας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010. …………………………………………………………………………………………………………. Οι κ.κ. Γούργαρης, Χρυσαδάκος και Αλεξανδρής ψήφισαν κατά της εισήγησης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, στα πλαίσια της διοργάνωσης δράσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ», το Σάββατο 25/08/2018 στην πόλη του Δήμου Ναυπλιέων από τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου, από ώρα 20:00 έως 2:00 της επομένης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 328 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω : 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ