Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Δήμος Ναυπλιέων: Ανάθεση εργασιών συντήρησης καθαρισμού οικοπέδων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:41:00 π.μ. |
Δήμος Ναυπλιέων: Ανάθεση εργασιών συντήρησης καθαρισμού οικοπέδων
Ο Δήμος Ναυπλιέων, θα προβεί στην ανάθεση εργασιών Συντήρησης καθαρισμού οικοπέδων Ιδιοκτησίας του Δήμου, προυπολογιζόμενης δαπάνης 5.952,00€ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν, μέχρι την 18/9/2018 ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στην οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αναλύονται στο με αριθ. 40/2018 τεχνική περιγραφή ), που συντάχθηκε από το Δ/νση τεχνικών υπηρέσιων .

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσία έχει εκδοθεί α) Απόφαση Δημάρχου (1251/2018) με την οποία Εγκρίθηκε και έγινε η διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης β) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 702/2018 β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία.

 Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε, Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης .

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου Προμήθειων


Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ