Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Απάντηση Σταθάκη σε Ανδριανό για τις γεωτρήσεις

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:51:00 μ.μ. | |
Απάντηση Σταθάκη σε Ανδριανό για τις γεωτρήσεις
Στην 43/17-7-2018και 108/18-7-2018 Ερωτήσεις που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τα σημαντικά προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού, απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης.

Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, που αποτελούν κοινό φυσικό πόρο,όλοι οι εμπλεκόμενοι χρήστες ύδατος (πολίτες, αγρότες, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου) είναι απαραίτητονα ακολουθούν μια διαδικασία καταγραφής και αδειοδότησης κάθε χρήσης ύδατος και έργου αξιοποίησής του. ToΥπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την έκδοση της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β’/27-10-2014)«Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. ∆ιαδικασία και όροι έκδοσης τωναδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» απλοποίησε τη διαδικασίααδειοδότησης για τη χρήση ύδατος και την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων με έμφασηστηνεξυπηρέτηση του πολίτη και στην εκτενή χρήση των νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με την καταγραφή όλωντων σημείων υδροληψίας.

Επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ 31/Β’/14-01-2014) «Σύσταση, διαχείρισηκαι λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια ΥδατικάΣυστήματα», άρχισε η καταγραφή των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. ΤοΕ.Μ.Σ.Υ. είναι ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο τηρεί η Ειδική Γραμματεία Υδάτων με τη μορφή συστήματος βάσηςγεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών και αποτελεί το επιχειρησιακό εργαλείο για την τεκμηρίωση και αξιολόγησητων αναγκών ζήτησης νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. Η παραπάνω καταγραφή των σημείωνυδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και η αδειοδότηση της χρήσης τους θα επιτρέψειτην εκτίμηση του αριθμού και της έκτασης των απολήψεων ύδατος, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους,ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποδοτικότερη χρήση του νερού, καθώς και η προστασία των υδατικών πόρων.

Με την υπ ́ αριθμ. οικ. 140424/6-3-2017 ΚΥΑ (Β ́ 814), το ΥΠΕΝ απλοποίησε περαιτέρω τη διαδικασίααδειοδότησης των σημείων υδροληψίας η οποία διενεργείται από τις Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις και η εποπτείατων αντλούμενων ποσοτήτων ύδατος γίνεται μέσα από το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). Αυτόαποτελεί σημαντική δράση για την εξοικονόμηση των υπόγειων υδάτων, τα οποία έχουν στρατηγική σημασία γιατη χώρα και δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς και για τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών στο πλαίσιο της κατάρτισης και αναθεώρησης των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Στην ΚΥΑ 140424/2017υφίστανται προβλέψεις, μεταξύ άλλων, για την ηλεκτροδότηση νέων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, οπότεαπαιτείται από τον δικαιούχο χρήσης σημείου υδροληψίας η υποβολή στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικήςενέργειας του ∆ελτίουΓεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (∆ελτίο Νο1), για τους κατόχουςεγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, λόγω οφειλών, καισυνεχίζουν να διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα και για περιπτώσεις αλλαγής χρήστητης αγροτικής εγκατάστασης. Επίσης, δεν απαιτείται πλέον η υποβολή αίτησης εγγραφής ενεργού σημείουυδροληψίας στο ΕΜΣΥ αλλά αυτό γίνεται αυτοδίκαια από τις ∆/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης μετην υποβολή του φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος.

Σημαντικό σημείο της ανωτέρω ΚΥΑ είναι η απαλλαγή υποχρέωσης του δικαιούχου αγροτικού τιμολογίουνα προσκομίσει την άδεια χρήσης ύδατος ή το νέο ∆ελτίοΓεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων(∆ελτίο Νο1) όταν η διαδικασία έκδοσής τους δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς τη δική του υπαιτιότητα και κατάσυνέπεια την αδιάλειπτη χρήση της υδροληψίας από τον δικαιούχο έως ότου εξεταστούν οι αιτήσεις του. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3.1 της αρ. 140424/2017 ΚΥΑ προβλέπεται ότι η αξιολόγηση για τη χορήγηση αδειώννέων έργων ολοκληρώνεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του φακέλου.

Όσον αφορά στα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την υποχρέωση των δικαιούχων αγροτικούτιμολογίου να προσκομίσουν προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η ∆ΕΗ ΑΕ, τα απαραίτηταδικαιολογητικά, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείουαπό τη ∆ΕΗ:

Οι πολίτες δύνανται προς διευκόλυνση τόσο των ιδίων όσο και των Υπηρεσιών υποδοχής των ΟΤΑ ναυποβάλλουν εναλλακτικά απλό φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας της αίτησης άδειας χρήσης ύδατοςμε τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσής της.

Οι Υπηρεσίες της ∆ΕΗ σε πρώτη φάση δεν θα ζητήσουν την υποβολή άδειας χρήσης ύδατος ήβεβαίωσης ότι έχουν υποβάλλει άδεια χρήσης ύδατος όσων είχαν προσκομίσει τον αρ. πρωτοκόλλουτης αίτησής τους σύμφωνα με προγενέστερη διάταξη (ΚΥΑ 145893/12-5-2014, Β ́ 1212).

Η ∆ΕΗ είναι σε συνεχή συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης των δικαιολογητικών για τηδιευκόλυνση των ενδιαφερομένων ειδικά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω του μεγάλουαριθμού των αρδευτικών πελατών της.

Επισημαίνουμε ότι αποτελεί υποχρέωση τις επιχείρησης έναντι των πελατών της και ιδιαίτερα τωναγροτών που είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι του αγροτικού τιμολογίου, να εντοπίσει τις περιπτώσεις όπουχρησιμοποιείται η παροχή για άλλες δραστηριότητες εκτός της αρδευτικής».
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ