ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

2.600.000€ μέσω ΕΣΠΑ για "Δράσεις αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος" στην πόλη του Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:51:00 μ.μ. | | |
2.600.000€ μέσω ΕΣΠΑ για "Δράσεις αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος" στην πόλη του Ναυπλίου
Αναπλάσεις αστικών περιοχών, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια σε περιαστικό φυσικό περιβάλλον, διαμόρφωση χώρων πράσινου σε οικισμούς,  δράσεις υλοποίησής για την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε αστικά κέντρα, έργα βελτίωσης της κινητικότητας σε αστικά κέντρα με κατάλληλες παρεμβάσεις κυκλοφοριακές, αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων για αναζωογόνηση περιοχών σε αστικά κέντρα, δημιουργία πολυχώρων τοπικής εμβέλειας για αναζωογόνηση περιοχών, μελέτες και δράσεις χωροταξικού & πολεοδομικού σχεδιασμού κ.α. περιλαμβάνει η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» για τον Δήμο Ναυπλιέων με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Οι δράσεις περιλαμβάνουν αναβάθμιση του Αστικού Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου 
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Περίοδος υποβολής: 5/11/2018 - 31/12/2018

Προϋπολογισμός
€ 2.600.000

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου καλεί:

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: 

-Δήμος Ναυπλιέων, 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει Προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους, ή υποβάλλουν σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με αποφάσεις των αρμόδιων Οργάνων των συμβαλλόμενων μερών και προτίθενται να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης, εφ’ όσον αυτή ενταχθεί στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.

H Πρόσκληση περιλαμβάνει την ακόλουθη εγκεκριμένη δράση: 

Δράση 6ε.ΒΑΑ.2: Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος 

Η Δράση 6ε.ΒΑΑ.2 «Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος» υλοποιείται, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης των ειδικών στόχων για την αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με το ΕΠ, ο σχεδιασμός και η εκπόνηση μελετών αστικής ανάπτυξης και οι δράσεις αναβάθμισης αστικού, φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αποτελούν τύπους δράσεων για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Σύμφωνα με την περιγραφή της αντίστοιχης δράσης στο ΕΠ «Πελοπόννησος», ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις αστικών περιοχών, ποδηλατοδρόμοι σε πόλεις ή πέριξ αυτών, μονοπάτια σε περιαστικό φυσικό περιβάλλον, διαμόρφωση χώρων πράσινου σε οικισμούς, εκπόνηση / επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και δράσεις υλοποίησής τους για την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε αστικά κέντρα, έργα βελτίωσης της κινητικότητας σε αστικά κέντρα με κατάλληλες παρεμβάσεις κυκλοφοριακές, αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων για αναζωογόνηση περιοχών σε αστικά κέντρα, δημιουργία πολυχώρων τοπικής εμβέλειας για αναζωογόνηση περιοχών, μελέτες και δράσεις χωροταξικού & πολεοδομικού σχεδιασμού κ.α. 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών, ειδικότερα διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις στις οποίες οφείλουν να ανταποκριθούν οι πράξεις της δράσης 6ε.ΒΑΑ.2. 

Αυτές είναι κυρίως οι: 

Πρ-2: Έλλειψη προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, υποβάθμιση αστικών χώρων και μη ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων 

Πρ-3: Ανεπαρκής αποδοτικότητα και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων 

Πρ-4: Επιβάρυνση μικρό κλίματος των αστικών περιοχών, υποβάθμιση πρασίνου, ελλείψεις δικτύωσης δημόσιων χώρων και μέσων βιώσιμης κινητικότητας

 Αν-5: Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων 

Αν-6: Προστασία, δικτύωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος, προώθηση και προβολή της διαχρονικής ιστορικότητας της περιοχής παρέμβασης 

Αν-7: Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος, Στοχευμένες και Εμβληματικές Δράσεις για την Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού, προστασία φυσικού περιβάλλοντος, ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Η Δράση 6ε.ΒΑΑ.2 θα υλοποιηθεί στην κατεύθυνση του Άξονα Προτεραιότητας 3 της ΣΒΑΑ (Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, Βιώσιμη Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των ρύπων και ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας) και του Ειδικού Στόχου 8 της ΣΒΑΑ (Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού και ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) της ΣΒΑΑ, και στοχεύει στα εξής: 

• Βελτίωση του περιβάλλοντος και της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων του «αστικού δίπολου» της Περιοχής Παρέμβασης της ΟΧΕ-ΒΑΑ. 

• Συνολική αναβάθμιση των αστικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιοχής Παρέμβασης της ΟΧΕ-ΒΑΑ. 

• Προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας του «αστικού δίπολου» της Περιοχής Παρέμβασης της ΟΧΕ-ΒΑΑ. 

Ειδικότερα, στην επίτευξη των παραπάνω στόχων συμβάλλουν αποφασιστικά οι δράσεις που αφορούν στην πόλη του Ναυπλίου και οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με ήδη υλοποιημένες παρεμβάσεις προηγούμενων ετών ( π.χ. αναπλάσεις - πεζοδρομήσεις της παλιάς πόλης στο Ναύπλιο). 

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των στόχων αυτών, διαδραματίζουν τα έργα που συμβάλλουν στη λειτουργική σύνδεση / ενοποίηση της παλαιάς και της νέας πόλης του Ναυπλίου, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην συγκεκριμένη χωρική ενότητα. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων της Περιφέρειας και η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. 


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ