Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Πρόστιμο 5.000€ στον Δήμο Ερμιονίδας για το χώρο Ανεξέλεκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη θέση «Κάμπος»

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:20:00 π.μ. |
Πρόστιμο 5.000€ στον Δήμο Ερμιονίδας για το χώρο Ανεξέλεκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη θέση «Κάμπος»
Ακόμη ένα πρόστιμο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη σε δήμο της Πελοποννήσου για χώρο Ανεξέλεκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα ο κ. Τατούλης αποφάσισε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 30 Ν.1650/86 όπως ισχύει στο Δήμο Ερμιονίδας, στη θέση «Κάμπος» - Δ.Ε. Κρανιδίου Δ.Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας.

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Την επιβολή προστίμου πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) στο ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διότι σύμφωνα με την (22) σχετική εισήγηση Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Αργολίδας, κατά το χρόνο πραγματοποίησης της αυτοψίας του Κ.Ε.Π.ΠΕ. (11/09/2018) διαπιστώθηκε ότι σε έκταση στη θέση «Κάμπος» που βρίσκεται ανατολικά της ΕΕΛ Κρανιδίου υπάρχει Χώρος Ανεξέλεκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). 

Ο ΧΑΔΑ δεν λειτουργούσε, υπήρχε χωματοκάλυψη αποβλήτων επί τμήματος του γηπέδου ΧΑΔΑ ενώ το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων παρέμεναν ακάλυπτα και άμεσα εκτεθειμένα στο περιβάλλον.

Τα παραπάνω αντιβαίνουν στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 12 Ν.1650/1983 όπως ισχύει, αρθ.14, 28, 29 Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) όπως ισχύει, ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) όπως ισχύει, με συνέπεια την δημιουργία κινδύνων ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Από το ποσό αυτό ποσοστό 60% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ.3517) και 40% υπέρ του Δημοσίου (κωδ.3739).

Β) Την διαβίβαση του φακέλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου για ενημέρωσή της ως αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποκατάστασης κατόπιν υποβολής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του εν λόγω χώρου από το Δήμο Ερμιονίδας και δεδομένου ότι στο τμήμα των 1671 τ.μ. της ευρύτερης έκτασης
του ΧΑΔΑ εκτελείται έργο κατασκευής της μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κρανιδίου (αρ.πρ.49298/2180/18.09.2013 ΑΕΠΟ -ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΟΡ1Φ-1ΜΩ).

Γ) Την διαβίβαση του φακέλου στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π..Ε Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου, σύμφωνα με τα σχετικά (17) και (19) και της ισχύουσας ΑΕΠΟ-ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΟΡ1Φ-1ΜΩ.

Δ) Την διαβίβαση του φακέλου στη Δικαιοσύνη, στα πλαίσια των άρθρων 28 και 29 του Ν.1650/86 όπως ισχύουν σήμερα.

Κατά της απόφασης χωρεί δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιων του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσιοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

Κατά της απόφασης χωρεί προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα τις Διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 53, παρ.1 του
Ν.3900/2010 ΦΕΚ 213Α) .

Σε περίπτωση που το πρόστιμο εξοφληθεί με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ (οίκοθεν είσπραξη), o ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ υποχρεούται να μας αποστείλει αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους.
ΕΔ: ΧΑ, Φ(Ε1) ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΠΠΕ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ