Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

Δημοτικές εκλογές 2019: Τα ψηφοδέλτια και πόσους σταυρούς βάζουμε

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:33:00 μ.μ. |
Δημοτικές εκλογές 2019: Τα ψηφοδέλτια και πόσους σταυρούς βάζουμε
 Εγκύκλιο με την οποία αναφέρεται αναλυτικά όλη η διαδικασία που αφορά την διεξαγωγή των Δημοτικών εκλογών του Μαΐου εξέδωσε του Υπουργείο Εσωτερικών.

Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

I. Σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια το ψηφοδέλτιο τυπώνεται με ευθύνη του συνδυασμού και περιλαμβάνει, κατά σειρά, τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1):

1. Το, τυχόν, έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού.

2. Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομά του.

3. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)».

4. Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά.

II. Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για τα εκλογικά τμήματα της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2):

1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού.

2. Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με τη σχετική ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομά του.

3. Τη φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι» ακολουθούμενη από την ονομασία της εκλογικής περιφέρειας.

4. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)» ή εάν η εκλογική περιφέρεια εκλέγει μέχρι 3 συμβούλους, τη φράση, εντός παρένθεσης, «Μέχρι έναν σταυρό».

5. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.

6. Τη φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών εκλογικών περιφερειών».

7. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι έναν (1) σταυρό)».

8. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, όλων των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών και, εντός παρενθέσεως, την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι.

III. Σε Δήμους στους οποίους συνιστώνται κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) μόνιμων κατοίκων, κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε κοινότητα, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3):

1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού.

2. Τη φράση «Υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας.. Του Δήμου..», όπου αναγράφονται το όνομα της οικείας κοινότητας και του δήμου, αντίστοιχα.

3. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι δύο (2) σταυρούς»).

4. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων της κοινότητας, με αλφαβητική σειρά.

IV. Σε Δήμους στους οποίους συνιστώνται κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) μόνιμων κατοίκων, εκτυπώνεται με δαπάνες του οικείου Δήμου, ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4):

1. Τη φράση «Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας … του Δήμου …», όπου αναγράφονται το όνομα της οικείας κοινότητας και του οικείου δήμου, αντίστοιχα.

2. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Έναν (1) σταυρό)».

3. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων προέδρων της κοινότητας, με αλφαβητική σειρά

Άρθρο 2

Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών ορίζονται ως ακολούθως:

1. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από σαράντα εννέα (49) ή σαράντα πέντε (45) μέλη, σε 14 x 60 εκατοστά του μέτρου περίπου.

2. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από σαράντα ένα (41) μέλη, σε 14 x 56 εκατοστά του μέτρου περίπου.

3. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από τριάντα τρία (33) μέλη, σε 14 x 50 εκατοστά του μέτρου περίπου.

4. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από είκοσι εφτά (27) μέλη, σε 14 x 46 εκατοστά του μέτρου περίπου.

5. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από είκοσι ένα (21) ή δεκαεφτά (17) ή δεκατρία (13) μέλη, σε 14 x 34 εκατοστά του μέτρου περίπου.

6. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται συμβούλια κοινοτήτων από δέκα πέντε (15) ή ένδεκα (11) μέλη, σε 14 x 34 εκατοστά του μέτρου.

7. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται συμβούλια κοινοτήτων από επτά (7) ή πέντε (5) μέλη ή εκλέγονται Πρόεδροι Κοινοτήτων, σε 14 x 30 εκατοστά του μέτρου περίπου

Δημοτικές εκλογές: Όλες οι αλλαγές στην διαδικασία διεξαγωγής (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με την οποία αναφέρεται αναλυτικά όλη η διαδικασία που αφορά την διεξαγωγή των Δημοτικών εκλογών του Μαΐου εξέδωσε του Υπουργείο Εσωτερικών.

Πέραν της εφαρμογής του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής, οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο ν.4555/2018 και οι οποίες θα εφαρμοστούν κατά τις προσεχείς δημοτικές εκλογές, συνοψίζονται στα εξής:

α) Αποσυνδέεται η ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων από τους συνδυασμούς που μετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των δημοτικών αρχών και προβλέπεται η εκλογή των οργάνων κοινότητας σε χωριστή κάλπη.

β) Για πρώτη φορά εισάγεται το δικαίωμα του εκλέγειν στους νέους 17 ετών.

γ) Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να θέτουν υποψηφιότητα και
για μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, και ειδικότερα για το αξίωμα του Δημάρχου και
του Προέδρου Κοινότητας έως και 300 κατοίκους.

δ) Δεν υφίσταται υποψηφιότητα για το αξίωμα του «προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων», καθώς όλοι ο υποψήφιοι στις κοινότητες αυτές είναι υποψήφιοι σύμβουλοι. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται έμμεσα από τους συμβούλους τηςοικείας Κοινότητας, μεταξύ των πρώτων συμβούλων σε σταυρούς προτίμησης των δύο πρώτων σε δύναμη συνδυασμών της κοινότητας.

ε) Προβλέπεται η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων.

στ) Λαμβάνεται για πρώτη φορά υπόψη ο «μόνιμος πληθυσμός» της χώρας, για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντικαθιστώντας τον «πραγματικό πληθυσμό», που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τη διαδικασία διενέργειας των δημοτικών εκλογών, με τον κατά το δυνατόν απλούστερο και συστηματικότερο τρόπο. Επίσης, κρίθηκε αναγκαία η παράθεση Παραρτήματος, στο οποίο, εκτός από τον Πίνακα με τις κρίσιμες εκλογικές προθεσμίες και το σύνολο της εκλογικής νομοθεσίας σε κωδικοποιημένη μορφή, παρουσιάζονται πρότυπα Υπεύθυνων Δηλώσεων για κάθε ενέργεια που προβλέπει η εκλογική διαδικασία.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ