Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

Ορισμός νέου αντιδημάρχου στο Δήμο Επιδαύρου λόγω παραίτησης

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:23:00 μ.μ. |
Ορισμός νέου αντιδημάρχου στο Δήμο Επιδαύρου λόγω παραίτησης
 Με απόφαση του Δημάρχου Επιδαύρου Κωνσταντίνου Γκάτζιου αντικαθίσταται ο παραιτηθείς Αντιδήμαρχος Φώτης Σχινάς και στην θέση του ορίζεται ο Δημήτριος Κωστούρος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 87 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

3. Την 980/6-3-2017 [ΑΔΑ: ΨΗΝ5ΩΡΨ-1ΕΠ] απόφαση Δημάρχου Επιδαύρου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 

4. Την από 18-03-2019 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σχινά Φωτίου του Ηλία από την θέση Αντιδημάρχου Επιδαύρου και την 1223/28-3- 2019 αποδοχή από τον κ. Δήμαρχο. 

5. Την ανάγκη αντικατάστασης του Αντιδημάρχου Αποφασίζουμε 

Αντικαθιστούμε τον μέχρι σήμερα ορισθέντα ως Αντιδήμαρχο κ. Σχινά Φώτιο του Ηλία, για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο στη θέση του αντικατασταθέντα, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, δηλαδή μέχρι 31η /08/2019 τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωστούρο Δημήτριο του Αναστασίου μεταβιβάζοντας σ' αυτόν τις ίδιες αρμοδιότητες, όπως έχουν αναλυτικά στην υπ' αριθμ.980/6-3-2017 [ΑΔΑ:ΨΗΝ5ΩΡΨ-1ΕΠ] προηγούμενη απόφαση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ.980/6-3-2017 [ΑΔΑ:ΨΗΝ5ΩΡΨ-1ΕΠ] προηγούμενη απόφαση, όπως έχει. 4.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Π. Γκάτζιος
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ