Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Υδροδότησης Κουτσοποδίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:05:00 π.μ. | |
Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Υδροδότησης Κουτσοποδίου
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άργους ‐ Μυκηνών (ΔΕΥΑΑΡΜ) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την κατασκευή του Έργου με τίτλο: “ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ ‐ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ ‐ ΑΡΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ”.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15 Μαΐου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30πμ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 20 Μαΐου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30πμ. Αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή του νέου κεντρικού τροφοδότη αγωγού, διαμέτρου Φ280mm/PN12,5atm μήκους 4,1χλμ και διαμέτρου Φ250mm/PN10atm μήκους 4,7χλμ συμπεριλαμβανομένων δεξαμενής χωρητικότητας 50μ3 και αντλιοστασίου ισχύος 55kW, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό την Υδροδότηση της Δ.Ε. Κουτσοποδίου με πόσιμο νερό από τις Πηγές της Λέρνης.

Το προς Κατασκευή Έργο κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45231300‐8

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.709.960,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.379.000,00 Ευρώ €, ΦΠΑ : 330.960,00 €).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος‐μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Oι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις Tάξεις “ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ” ή “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ”: 2η ή 3η απ’ όλη τη Ελλάδα ή 4η με έδρα τον νομό Αργολίδας ή σαν δεύτερη επιλογή.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 27.580,00 € που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6157/29‐01‐2019 (ΑΔΑ: Ω9Ω7465ΧΘ7‐86Μ) ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, περί Ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.15.05.1900 του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών.

Άργος 19 Απριλίου 2019

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών

Δημήτρης Καμπόσος
Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ