Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Απάντηση Χαρίτση σε Ανδριανό για τη δακοκτονία

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:19:00 μ.μ. | |
Απάντηση Χαρίτση σε Ανδριανό για τη δακοκτονία
Στην 6308/13-03-2019 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης των προγραμμάτων δακοκτονίας για τη φετινή χρονιά μετά και τις εκτεταμένες ζημιές στους ελαιοπαραγωγούς από την περσινή ολιγωρία της πολιτείας απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτσης.

Στην απάντηση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με το άρθρο 186 του ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η αρμοδιότητα υλοποίησης προγραμμάτων καταπολέμησης δάκου ανήκει στις Περιφέρειες της Χώρας. Επιπλέον οι σχετικές πιστώσεις περιλαμβάνονται στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που αποδίδονται ετησίως στις Περιφέρειες.

Στο πλαίσιο αυτό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών τους μεταξύ των οποίων και αυτών που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδόσει την Α.Π.: 2085/11.01.2019 (ΑΔΑ:ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) Απόφαση με θέμα: «Κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας». Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η ανακατανομή των πιστώσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, ανάλογα με την έκταση του προγράμματος και την δυναμική των δακοπληθυσμών στο πλαίσιο πάντα των διαθέσιμων κατ’ έτος πιστώσεων, για το σκοπό αυτό.

Επίσης, μεταφέρθηκε πόσο ύψους 5.356.505,00€ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διενέργεια ενιαίου διαγωνισμού προμήθειας δακοκτόνων υλικών για το 2019.

Αναφορικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του ν.4412/2016 (Α’ 147) για τους σχετικούς διαγωνισμούς να γίνει πιο ευέλικτο για την περίπτωση της δακοκτονίας έχει προβλεφθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση στο ν.4597/2019 (Α’ 35) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» με την οποία τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4325/2015 (Α’ 47), όπως ισχύει, για να ρυθμιστούν θέματα του προγράμματος δακοκτονίας. Ειδικότερα, με το άρθρο 33 παρ.1 του ν. 4597/2019 (Α ́35) αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4325/2015 (Α’ 47), ως εξής:

«1. Για το έτος 2019 η οικονομική επιτροπή κάθε Περιφέρειας της Χώρας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας».

Η ανωτέρω τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην έγκαιρη έναρξη των εργασιών δακοκτονίας και να παρασχεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης προσυμβατικού έργου δακοκτονίας για το έτος 2019.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη άμεσα στις δέουσες ενέργειες και διαβίβασε υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Εσωτερικών το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που αφορά στον καθορισμό αριθμού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, στο επισπεύδον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. Η εν λόγω ΚΥΑ έχει ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 263/Β ́/06-02-2019.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ