Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

Έρχονται πρόστιμα από τον Δήμο Ναυπλιέων για τα απορρίμματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:07:00 μ.μ. |
Ερχονται πρόστιμα από τον Δήμο Ναυπλιέων για τα απορρίμματα
 Με απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου ανατέθηκε στον μόνιμο υπάλληλο Οικονόμου Γεώργιο του Δημητρίου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , κλάδου ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων στο πλαίσιο άσκησης των παράλληλων καθηκόντων του ως ΔΕ Επόπτη καθαριότητας την βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή προστίμων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Ναυπλιέων.

Τι προβλέπει ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Ναυπλιέων:


ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των τοπικών υποθέσεων (άρθρο 102 του Συντάγματος). Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται και ο τομέας της καθαριότητας και η προστασία του περιβάλλοντος.

 Ο κανονισμός καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος προσβλέπει μέσω των προσφερομένων υπηρεσίων:

- Στην καθαριότητα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
- Στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
- Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
- Στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
- Στην ελκυστικότητα και στην λειτουργικότητα των εμπορικών και τουριστικών περιοχών.
- Στην βελτιστοποίηση των εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με παρεμβάσεις αναβάθμισης του περιβάλλοντος.
- Στην ενεργό συμμετοχή των δημοτών.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τον κανονισμός καθαριότητας και προστασία του περιβάλλοντος εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΚΥΑ50910/2727/2003, όπως και η πολιτική συνεργασία του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους και εν γένει τους χρήστες των υπηρεσιών καθαριότητας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Αυτές είναι:
α).Η αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων.
Με αυτή την αρχή επιδιώκεται η μείωση του συνολικού όγκου των αποβλήτων, καθώς και περιορισμός των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτά επιτυγχάνονται πρωτίστως με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών, για να μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων.
β). Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Με αυτή την αρχή δίνεται έμφαση στην ευθύνη που έχει ο παραγωγός των Αποβλήτων.
γ). Η αρχή της εγγύτητας.
Τα απόβλητα να εναποθέτονται στις πλησιέστερες εγκεκριμένες εγκατάσταση επεξεργασίας ή και διάθεσης, εφόσον είναι αποδεκτό περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό.
δ). Η αρχή της αποκατάστασης των ζημιών στο περιβάλλον.
Με την αρχή αυτή, όπως ορίζει και το άρθρο 12 του ν. 1650/1986,
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων προσβλέπει στην προστασία του Περιβάλλοντος, με τρόπο που να μην κινδυνεύει η υγεία του ανθρώπου και με διαδικασίες ή μεθόδους που δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

Τα μέτρα που λαμβάνονται αποβλέπουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από θορύβους και δυσοσμίες, να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα των χώρων που έχουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον. Εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση πρώτων υλών για επαναχρησιμοποίησή τους.
Υπόχρεος για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι ο Δήμος Ναυπλιέων, ο οποίος μπορεί να μην δέχεται την διαχείριση στερεών αποβλήτων μαζί με τα οικιακά, λόγω της σύνθεσής τους, το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα.
Η διαχείριση των ΑΣΑ ακολουθεί την διαδικασία της
- Πρόληψης
-Επαναχρησιμοποίησης
- Ανακύκλωση
-Ταφή
Ο Δήμος Ναυπλιέων οφείλει να προωθεί τη διαλογή στην πηγή, ώστε να προκύπτουν απόβλητα ευκόλως ανακυκλώσιμα και αξιοποιήσημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ


ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο του Παρόντος Κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητας των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ναυπλιέων, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων-στερεών αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την γνωστοποίηση και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζονται και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής και διέπονται από διατάξεις που καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.
Οι διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας βρίσκονται σε αρμονία με τις έννοιες και όρους που θέτουν οι ακόλουθοι νόμοι και υπουργικές αποφάσεις.

- Το άρθρο 102 του Συντάγματος
- Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α ́ 114/06) «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».
-Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α ́ 160/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ Α ́ 91/02) και ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/ τ. Α/ 21-9-2011).
-ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β ́ 1909/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης».
-ΚΥΑ 11421/97 (ΦΕΚ Β ́ 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
-Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 82 (ΦΕΚ Α ́ 64/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων». Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/96 «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων».
-Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 116 (ΦΕΚ Α ́ 81/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιουμένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».
-Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 109 (ΦΕΚ Β ́ 805/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
-Άρθρο 22, περ. α της ΚΥΑ οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/8-5-2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».
-Ν. 2939/01 (ΦΕΚ Α ́ 179/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)».
-Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α ́ 1892/90) «Απαγόρευση ρίψεως υλικών ή απορριμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις».
-Πυροσβεστική διάταξη υπ’ αριθμ. 4 (ΦΕΚ Β ́ 724/87) «Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές».
-ΚΥΑ 10315 (ΦΕΚ Β ́ 369/93) «Σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
-Άρθρο 15 ΚΟΚ (Ν. 2696/99) «Εκπομπές ρύπων, θορύβων κ.λπ.».
-Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/96 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας».
-Ν. 2946/01 (ΦΕΚ Α ́ 224/01) «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων».
-Ν. 3170/03 (ΦΕΚ Α ́ 191/03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
-Ν. 4039/12 (ΦΕΚ Α ́ 15/12) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».
-ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β ́ 383/06) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα».
-ΚΥΑ 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων (ΦΕΚ 1572/τ.Β΄/ 16-12-2002).
-ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ Β ́ 287/07) «Έγκριση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων απορριμμάτων».
-Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α ́ 263/08) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών- Την με αριθμό …../ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων
- Την αρ. 44/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων,
«Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων», όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. 66/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
Δήμου Ναυπλιέων
- Την αρ. 156/2016 , «Κανονισμός λειτουργίας λα;ϊκών αγορών», απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων..

Κάθε απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή του παραπάνω θεσμικού πλαισίου, που τροποποιεί ή επεκτείνει τις έννοιες και τις υποχρεώσεις στην διαχείριση των αποβλήτων, προστίθεται αυτόματα ως παράρτημα στον παρόντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Ναυπλιέων

ΑΡΘΡΟ 2. Αρμοδιότητες

1. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του Δήμου Ναυπλιέων ανήκουν κατά κύριο λόγο:
α). Η καθαριότητα και η διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων.
β). Η προστασία της υγείας των κατοίκων.
γ). Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος από στερεά,
υγρά και αέρια απόβλητα.
δ). Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων για τον έλεγχο των αποβλήτων
και της ρύπανσης του εδάφους.
2. Το Δημοτικό Συμβούλιο με κανονιστικές αποφάσεις διευθετεί θέματα της καθαριότητας, της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της προσταίας του εδάφους και της ρύπανσης. Με τις κανονιστικές αποφάσεις μπορεί να καθορίζει τις περιπτώσεις για την επιβολή και το ύψος των προστίμων για κάθε περίπτωση σύμφωνα με την αρχή « ο ρυπαίνων πληρώνει».

ΑΡΘΡΟ 3. Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων
Ως απορρίμματα/στερεά απόβλητα, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν.
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε Δημοτικά (Αστικά) στερεά απόβλητα, Ειδικά Ρεύματα, Τοξικά – Επικίνδυνα, Ανακυκλώσιμα.
Στερεά (μη επικίνδυνα) απόβλητα νοείται κάθε ουσία ή αντικείμενο που υπάγεται στις κατηγορίες αποβλήτων των παραρτημάτων ΙΑ ́ και ΙΒ ́ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003).

1. Δημοτικά (Αστικά) Στερεά Απόβλητα:
α. Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αμέσως παρακάτω περιπτώσεων (β, γ &δ).
β. Εξωτερικά απορρίμματα οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία
εναποτίθενται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ.
γ. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, εργασιών συντήρησης και καλλωπισμού δημοτικών χώρων «πρασίνου», όπως κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.
δ. Ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές
συσκευές, στρώματα κ.λπ.

2. Ειδικά (Αστικά) Στερεά Απόβλητα:

α. Υπολείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης μονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών, ιχθυόσκαλας, ελαιοτριβεία κ.α.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο/πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείμματα τροφών κ.α.).
β. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες, γνωστά και ως Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).
γ. Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα.
δ. Άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήματα ή μηχανήματα, καθώς και εξαρτήματα ή τα μέρη τους, γνωστά και Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής.
3. Τοξικά/Επικίνδυνα απορρίμματα
α. Περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (πάσης φύσεως φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ.λπ., όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 13588/725 ΦΕΚ Β 383 2006): «Μέτρα, όροι, περιορισμοί για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση προς οδ. 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991’’ η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη και μόνο όπως η κείμενη νομοθεσία ορίζει.»
β. Απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λπ., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους και η διαχείριση των οποίων ρυθμίζεται όπως επιτάσσει η ΚΥΑ 37591/2003 (ΦΕΚ Β` 1419/01.10.2003): «μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».

4. Ανακυκλώσιμα Ρεύματα Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, όλα τα προς απόρριψη υλικά τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία παρέχουν εκ νέου πρώτες ύλες. Η επεξεργασία αυτή μπορεί να γίνεται είτε σε «κεντρική» μονάδα διαχωρισμού των υλικών – στόχων, είτε στην πηγή παραγωγής τους μέσω εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή. Το είδος τους καθορίζεται από τον Ενιαίο Φορέα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, π.χ.:
α. Γυάλινες συσκευασίες από: νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμούς,
αναψυκτικά, βαζάκια τροφίμων κ.λπ.
β. Χάρτινες συσκευασίες από: δημητριακά, πίτσες, μπισκότα, ζάχαρη,
απορρυπαντικά, οδοντόκρεμές, χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, έντυπο
χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία) κ.λπ.
γ. Χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων από γάλατα, χυμούς, πλαστικές
συσκευασίες (νερού, μπουκάλια πλαστικά, αναψυκτικά, γιαούρτια,
απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα,
οδοντόκρεμές, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες.
δ. ξύλινες συσκευασίες όπως κασόνια φρούτων και λαχανικών, παλέτες
κ.ά.
ε. Μεταλλικές συσκευασίες από αναψυκτικά, μπύρες, γάλατα εβαπορέ,
τόνο, καφέ, τοματοπολτό από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα
κ.λπ.
στ. Συσσωρευτές (μπαταρίες) πάσης φύσεως, μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες), μικροσυσκευές (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας, σεσουάρ, μίξερ, προϊόντα εικόνας και ήχου, εξοπλισμός πληροφορικής, ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά
εργαλεία και παιχνίδια), ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, καταλύτες εξάτμισης οχημάτων, λάστιχα μηχανοκίνητων μέσων, λάδια πάσης φύσεως όπως (τηγανέλαια, καμένα λίπη – ορυκτέλαια).
ζ. Απόβλητα από ανακυκλώσιμα υλικά που δεν συνιστούν συσκευασίες. Τα απόβλητα αυτά μπορούν, λόγω του βασικού συνθετικού τους υλικού, να ανακυκλωθούν. Παραδειγματικά αφορούν σε θραυσμένους υαλοπίνακες (υλικό – στόχος το γυαλί), παιχνίδια (από πλαστικό), υφάσματα, μεταλλικά αντικείμενα (πινακίδες κ.ά.), είδη οικιακής χρήσης (θραυσμένα πιάτα και ποτήρια) κ.α.

ΑΡΘΡΟ 4. Ορισμοί


Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β /2003):
«Διαχείριση»: η συλλογή, η μεταφορά, μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και η διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.
«Διάθεση»: κάθε εργασία που αναφέρεται στο Παράρτημα IV.A (εργασίες διάθεσης) της παπαρπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
«Αξιοποίηση»: κάθε εργασία ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα απόβλητα, που περιγράφεται στο Παράρτημα IV. Β (εργασίες αξιοποίησης) της παραπάνω ΚΥΑ..
«Επεξεργασία»: η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών διεργασιών που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολύνεται ο χειρισμός τους ή και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση υλικών ή ενέργειας.
«Συλλογή»: η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις φυσικές ή/και χημικές ιδιότητες τους, ή/και η ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους. Στην έννοια της συλλογής περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε κάδους μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους.
«Μεταφορά»: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή τους χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.
«Μεταφόρτωση»: οι εργασίες μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή χώρους συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεση τους (στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται κινητός ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης)
«Προσωρινή αποθήκευση»: η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόνο σε εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 5. Υποχρεώσεις του Δήμου

Με βάση την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:
1. Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών και μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων του ∆ήμου έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 § 1 α του παρόντος Κανονισμού. Η περισυλλογή - αποκομιδή γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής του Δήμου, με πρόγραμμα που καταρτίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήμου Ναυπλιέων.
Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, στον σταθμό μεταφόρτωσης, ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
2. Η αποκομιδή και μεταφορά των ογκωδών αστικών στερεών αποβλήτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 § 1δ του παρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λπ.), πραγματοποιείται μετά από υποχρεωτική συνεννόηση που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, ή βάσει κάποιου προγράμματος Διαλογής στην Πηγή που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήμου και αφορά σε συγκεκριμένο τύπο αποβλήτου που χαρακτηρίζεται με το γενικό όρο «ογκώδη αντικείμενα».
3. Για τα απόβλητα του άρθρου 3, παρ.1, περ. γ (προϊόντα κήπων κ.λ.π), τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου, μπορούν να προσδιορίζουν χώρους, δημοτικούς ή μισθωμένους, για την τοποθέτηση μεγάλων μεταλλικών δοχείων (condainers) στους οποίους οι κάτοικοι μπορούν να εναποθέτουν προσωρινά τα απόβλητα.

Στον ίδιο χώρο θα τοποθετηθούν condainers για τα προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π., καθώς και για τα ογκώδη απόβλητα, όπου οι ενδιαφερόμενοι σε συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας έχουν τη δυνατότητα με δικά τους μέσα να μεταφέρουν και να εναποθέτουν προσωρινά τα απόβλητα αυτά.
4. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2α, θα γίνεται εφόσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και τη σχετική υποδομή. Η αποκομιδή γίνεται βάσει ιδιαίτερου προγράμματος αποκομιδής και αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλει ειδικό τέλος αποκομιδής που θα καθορίζεται με σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου ανά κυβικό μέτρο, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από ειδικότερες υπουργικές αποφάσεις (π.χ. νομοθεσία για τα ιατρικά απόβλητα).
5. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με την περισυλλογή και απομάκρυνση μικροαπορριμμάτων από τα δοχεία προσωρινής εναπόθεσης, ή από οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους. Απομάκρυνση απορριμμάτων και οποιουδήποτε άλλου υλικού φράσσει τα φρεάτια των όμβριων υδάτων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος φραγής τους. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από την υπηρεσία καθαριότητας, δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων.
6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή για ανακύκλωση απορριμμάτων, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών σε όλη την έκταση του Δήμου ή σε προεπιλεγμένες συνοικίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή σε συγκροτήματα κτιρίων (π.χ. σχολικών μονάδων κ.λ.π.) ή εγκαταστάσεων (π.χ. αθλητισμού, παιδικών χαρών κ.λ.π.)
7. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων καθώς και τις ώρες και ημέρες πλυσίματος οδών και κοινόχρηστων χώρων.
8. Γνωστοποίηση στους δημότες του παρόντος Κανονισμού, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ∆ήμου.
9. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα του Δήμου, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
10. Λήψη μέτρων ασφαλείας των χώρων συλλογής απορριμμάτων για την αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιών.
11. Προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
12. Επιπλέον ο ∆ήμος οφείλει να:
α. Συμμετέχει, συνεργάζεται και να υλοποιεί πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
β. Ιδρύει και να χρησιμοποιεί δίκτυα μεταφόρτωσης ή/και αδειοδοτημένους χώρους προσωρινής εναπόθεσης για ελαχιστοποίηση των διανυόμενων διαδρομών των δημοτικών απορριμματοφόρων.
γ. Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.
δ. Προμηθεύεται και χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό.
ε. Χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του ∆ήμου.
στ. Να μεριμνά για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
ζ. Συμβάλλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.
η. Ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή συνεργαζόμενος με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με εθελοντικές ομάδες και με φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.
13. Να διατηρεί πρόγραμμα πλύσης με το ειδικό όχημα πλυντηρίου κάδων
μετά την αποκομιδή και ανάλογα με τις δυνατότητες του.
14. Να φροντίζει να είναι καθαρά εξωτερικά τα φρεάτια του Δήμου.
15. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τους κάδους, απορριμματοδοχεία κ.λ.π. σε
καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και
συντήρησή τους.
16. Σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή τοπικές ιδιαιτερότητες, ο Δήμος μπορεί να
λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την καθαριότητα των δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 6. Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό

Ο Δήμος δεν υποχρεούται:
1. Να δέχεται δημοτικά απόβλητα (ΚΥΑ 69728/824, Φ.Ε.Κ Β 358/1996), εκτός από τα οικιακά, αν «λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητάς τους» δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας.
2. Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων «αποβλήτων του άρθρου 3§2 του παρόντος και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά» επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις, όπως: Ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές/εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων,
απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή/επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόμενα από εκμετάλλευση λατομείων, γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από κατάλοιπα ζωικού κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών και άλλων φαρμάκων, λιπασμάτων, εντομοκτόνων κ.λπ.
Η συλλογή και η απομάκρυνση αυτών γίνεται με ευθύνη των κυρίων και
κατόχων τους.
3. Στην απομάκρυνση των μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών που
προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες.
4. Στη συντήρηση και καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ομβρίων της ΔΕΥΑΝ, για τα οποία είναι αρμόδια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πλην της αφαίρεσης απορριμμάτων και λοιπών στοιχείων άνωθεν των φρεατίων της ΔΕΥΑΝ, για την αποφυγή φραγής, για την οποία υπεύθυνη είναι η υπηρεσία Καθαριότητας).
5. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
6. Στην καθαριότητα των δημόσιων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Η ευθύνη ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Σε περίπτωση αδυναμίας, οι υπεύθυνοι οφείλουν να συσκευάζουν τα απορρίμματα
κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Σε όποιον παραβαίνει αυτή τη διάταξη επιβάλλεται πρόστιμο 150€ και καταλογίζονται και τα έξοδα για τον καθαρισμό.
7. Σε περιπτώσεις όπου για λόγους ανωτέρας βίας διακόπτεται η λειτουργία του χώρου διάθεσης απορριμμάτων, η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου μετά από ενημέρωση των δημοτών έχει τη δυνατότητα να διακόψει το πρόγραμμα αποκομιδής έως την
επαναλειτουργία του χώρου διάθεσης. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται υποχρέωση των δημοτών να μην εναποθέτουν τα απορρίμματα τους στους κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά, ο Δήμος μπορεί να συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την ιδιότητα του κατ’ επείγοντος με αδειοδοτημένο φορέα για την παραλαβή των απορριμμάτων προς περαιτέρω επεξεργασία με γνώμονα τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, τελική διάθεση).
8. Στην καθαριότητα των ιδιωτικών χώρων και του μη δημοτικού οδικού δικτύου.
9. Στην αποκομιδή προϊόντων που προέρχονται από κλάδεμα δέντρων μικρών ή μεγάλων καλλιεργειών ευρισκομένων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών, δεν είναι δηλαδή προϊόντα κήπων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εντός των κτημάτων οικίες, εργαστήρια κ.λ.π.
Απαγορεύεται η εναπόθεση των προϊόντων αυτών στα πεζοδρόμια ή στα κρασπεδορείθρα των δρόμων. Στους παραβάτες της περίπτωσης επιβάλλεται πρόστιμο 300 €. Οι παραβάτες οφείλουν να μεταφέρουν τα προϊόντα εντός των κτημάτων τους. Στην περίπτωση που δεν εφαρμόσουν τον κανονισμό μέσα σε δύο (2) ημέρες από της κοινοποιήσεως σχετικού εγγράφου της Διεύθυνσης, το πρόστιμο αυξάνεται σε 1000 €.

ΑΡΘΡΟ 7. Επιτροπή χωροθέτησης κάδων

1. Η τοποθέτηση των κάδων σε συγκεκριμένες θέσεις, γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από :
α). Τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας που έχει οριστεί με
απόφαση του Δημάρχου.
β). Από τον Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στην οποία παρουσιάζονται θέματα τοποθέτησης κάδων σε
συγκεκριμένες θέσεις ή αλλαγή της θέσης του κάδου.
γ). Το Προϊστάμενο Διεύθυνσης καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου.
δ). Από έναν (1) υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας με ειδικότητα Περιβαντολλόγου ή Πολεοδόμου και σε έλλειψη αυτών από μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που ορίζεται από τον Δήμαρχο.
ε). Από έναν (1) επόπτη καθαριότητας που ορίζεται από τον Δήμαρχο.
Η παραπάνω Επιτροπή είναι και η μόνη αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων.

Η Επιτροπή έχει δικαίωμα για την εκτέλεση των καθηκόντων της να ζητά γνωματεύσεις ή άλλα πληροφοριακά έγγραφα κατά την κρίση της, από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.
Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα γίνεται από το διοικητικό προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

ΑΡΘΡΟ 8
Κριτήρια χωροθέτησης κάδων.


Ο Δήμος εφαρμόζει σύστημα μηχανικής αποκομιδής σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί μη χειρωνακτικής αποκομιδής για την διασφάλιση της υγιεινής και έχει την ευθύνη της προμήθειας και τοποθέτησης, καθώς και την υποχρέωση καθαρισμού και απολύμανσης των κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.
Οι κάδοι τοποθετούνται στους χώρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων κάθε περιοχής, τις ιδιαιτερότητές της, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα εξής:
α). Να μην παρεμποδίζεται η ασφαλή κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων.
β). Να μην τοποθετούνται σε γωνίες οδών, μπροστά από πυροσβεστικούς κρουνούς, μπροστά από φωτεινούς σηματοδότες και πινακίδες Κ.Ο.Κ. και δίπλα σε φρεάτια ομβρίων.
δ). Στην περίπτωση που η Επιτροπή του άρθρου 7 δεν έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει τον κάδο σε σημείο που να μην ενοχλείται κανείς, ο κάδος τοποθετείται στη νοητή επέκταση του κοινού τους ορίου, ενώ στις πολυκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών ή λοιπών δραστηριοτήτων τοποθετείται ένας ή περισσότεροι κάδοι κατά μήκος του προσώπου της ιδιοκτησίας (οικοπέδου) που θα υποδείξει έγγραφα η συνέλευση των ιδιοκτητών.
ε). Στις υπό ανέγερση οικοδομές με την έναρξη των εργασιών, ο υπεύθυνος της οικοδομής, οφείλει να προκαθορίσει έγγραφα μετά από συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή, τη θέση των κάδων που θα εξυπηρετήσουν όταν κατοικηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι προβλέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντος κτιριοδομικού κανονισμού. Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να καθορίζεται συγκεκριμένος χώρος για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του κτιρίου μέχρι την αποκομιδή τους από τα συνεργεία του Δήμου.
στ). Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.λ.π) με ήδη εγκεκριμένη άδεια, αυτά οφείλουν να δέχονται να τοποθετηθεί κάδος σε χώρο που τους ανήκει είτε εντός είτε εκτός του καταστήματος.
ζ). Σε δρόμους όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κάδου σε όλες τις οικοδομές, αυτός τοποθετείται κατά προτεραιότητα στην πολυκατοικία με τα περισσότερα διαμερίσματα μεταξύ γειτονικών πολυκατοικιών.
η). Να μην τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων σε ράμπες ατόμων με ειδικέςανάγκες, σε εισόδους και εξόδους χώρων στάθμευσης οικοδομών και σε στάσεις λεωφορείων.
θ). Σε περίπτωση που ερωτηθεί η συνέλευση ιδιοκτητών πολυκατοικιών να υποδείξει θέση κάδου στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας της και δεν το πράξει, ο κάδος τοποθετείται ως εξής : Αν η πολυκατοικία χρειάζεται έναν ολόκληρο κάδο, ο κάδος τοποθετείται στην πρόσοψη της πολυκατοικίας. Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει δύο (2) πολυκατοικίες, να τοποθετείται στη μεσοτοιχία των δύο (2) κτιρίων. Όταν όμως υπάρχουν είσοδοι ή βιτρίνες καταστημάτων και υπάρχει πεζοδρόμιο (έως 1,50 μέτρα), τότε να τοποθετείται μπροστά από την πολυκατοικία με το μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων.
η). Σε οδούς που επιτρέπεται η στάθμευση μόνο από τη μία πλευρά του δρόμου και υπάρχει μικρό πεζοδρόμιο (έως 2 μέτρα), οι κάδοι να τοποθετούνται επί του οδοστρώματος από την πλευρά που επιτρέπεται η στάθμευση. Σε οδούς που επιτρέπεται η στάθμευση μόνο από την μία
πλευρά του δρόμου και υπάρχει πλατύ πεζοδρόμιο (από 2 μέτρα και άνω), οι κάδοι να τοποθετούνται και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Στην πλευρά που δεν επιτρέπεται η στάθμευση να γίνεται απότμηση επί του πεζοδρομίου κατάλληλων διαστάσεων.
ι). Να μην τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων σε οδούς που λόγω στενότητας είναι αδύνατη η διέλευση απορριμματοφόρων οχήματος, ούτε σε αδιέξοδα. Να μην τοποθετούνται επίσης κάδοι απορριμμάτων σε οδούς πριν αυτοί διανοιχθούν πλήρως και ασφαλτοστρωθούν. Κανένας δρόμος να μην εξαιρείται για οποιονδήποτε άλλο λόγο από την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων κατάλληλων διαστάσεων.
ια). Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις τοποθέτησης μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής, δηλαδή κάδοι σύμμικτων απορριμμάτων, κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών, κάδοι χωριστής συλλογής βιοαποικοδομήσιμων απορριμμάτων, μεγάλοι υποδοχείς (containers), ανοιχτοί συλλογής ογκωδών απορριμμάτων κ.α.

ΑΡΘΡΟ 9. Διαδικασία αλλαγής θέσης κάδων και άλλες διατάξεις.

1. Ο Δήμος μπορεί για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας να αλλοιώσει την απόσταση μεταξύ των κάδων ή να διορθώσει τη θέση τους.
Επί αμφισβητήσεως της θέσης του κάδου, αυτή μπορεί να αλλάξει με σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, εφ΄όσον αυτή δεν ενοχλεί τρίτον, δεν διαταράσσει τη σωστή λειτουργία του συστήματος μηχανικής αποκομιδής και δεν έρχεται σε αντίθεση με τις απαγορεύσεις τοποθέτησης κάδων που προαναφέρονται στο άρθρο 9. Αν προκύψει ασυμφωνία των ενδιαφερομένων η Επιτροπή του άρθρου 7 δύναται να επιλέξει την περιοδική μετακίνηση των κάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού και την λειτουργικότητα της υπηρεσίας
καθαριότητας.
2. Η μετακίνηση των κάδων χωρίς την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής δεν επιτρέπεται. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150€.
3. Δεν επιτρέπεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της πρόσβασης του απορριμματοφόρου ή των εργατών στους κάδους (π.χ. παρκαρισμένα οχήματα έμπροσθεν κάδων, σε γωνίες οδών κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομίας
προκειμένου να απομακρυνθούν τα συγκεκριμένα εμπόδια και επιβάλλει πρόστιμο 150€.
4. Σε περίπτωση καταστροφής των κάδων ή των θέσεων τοποθέτησης ισχύει για τους παραβάτες η σχετική νομοθεσία, ενώ ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 150€, προσαυξημένο ανάλογα με το κόστος καταστροφής.
5. Ενστάσεις κατοίκων για τη θέση των κάδων που τους αφορούν άμεσα, κατατίθενται στην αρμόδια Επιτροπή εντός δέκα ημερών από την ημέρα τοποθέτησης του κάδου. Η Επιτροπή επανεξετάζει την αρχική της απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις, τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και είτε αποδέχεται είτε απορρίπτει την ένσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10. Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης
διατάξεων


Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1.«Κατοικίες»: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι (μονοκατοικίες ή διαμερίσματα/ανεξάρτητες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικίες) όπου κατοικούν διάφορα πρόσωπα. Υπεύθυνοι γι’ αυτούς είναι ο ένοικος ή όταν κατοικεί οικογένεια οι δύο σύζυγοι. Για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής, και αν ελλείπει αυτός, ο ένοικος ή οι σύζυγοι, κάθε διαμερίσματος, εις ολόκληρον ο καθένας.
2.«Καταστήματα»: θεωρούνται αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ή εταιρειών, στο όνοματων οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως καταστήματα.
3.«Επιχειρήσεις - Καταστήματα»: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος είναι:
-Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο νόμιμος εκπρόσωπος.
-Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμές και Ετερόρρυθμες, ο
διαχειριστής.
-Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και γενικά ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
-Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις
αποτελούν.
-Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από Νομικά Πρόσωπα, οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν.
4.«Γραφεία»: Ως τέτοια θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχός τους.
5.«Οικόπεδα»: Ως τέτοια θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.
6.«Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές μονάδες & εργαστήρια»: Θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριου χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ορίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης της μονάδας που κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Δήμο. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο Διευθυντής της μονάδας.
7. Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και γενικά κάθε προστηθείς από τους προαναφερμένους επαγγελματίες.
8. Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ., υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια. Ως υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών προσδιορίζονται οι ιδιοκτήτες ή νομείς των ακινήτων μαζί με τους εργολάβους. Ως υπεύθυνοι έργων δημοσίων οργανισμών προσδιορίζονται οιαντίστοιχοι εργολάβοι του έργου και οι ίδιοι οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
9. Για κάθε είδους οχήματα του Δημοσίου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υπηρεσίας στην οποία είναι χρεωμένο το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.
10. Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
11.Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από τον δήμο μας, καθώς και όλοι οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό.
12.«Ενιαίος Φορέας»: Εννοείται ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Διαχείρισης και Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου (ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου).
Πρόκειται για το περιφερειακό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων κατά τα στάδια που αφορούν στην προσωρινή αποθήκευση, στην επεξεργασία και στην τελική διάθεση.

ΑΡΘΡΟ 11. Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη
αστικά απορρίμματα

1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3 παρ. α,β,γ του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν τα πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν
να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στο δρόμο τους.
2. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική του Δήμου και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 20€ και παράλληλα διαπιστουμένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από το Δήμο κατά του υπευθύνου, σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ.

ΑΡΘΡΟ 12. Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη
αστικά απορρίμματα


1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας ή με βάση το πρόγραμμα αποκομιδής που θα καταρτίσει η υπηρεσία καθαριότητας. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:

Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο (ενδεικτικά: άχρηστα μηχανήματα, έπιπλα, στρώματα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)), από πριν αλλά μόνο το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα εφαρμόζεται η καταβολή σχετικού τέλους. Επιπλέον θα επιβάλλεται πρόστιμο 150€.
2. Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κλπ οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως
κλπ. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει
για μεν τα καταστήματα πρόστιμο ύψους 200€ για τα δε γραφεία 50€.
3. Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων γκαζόν κλπ., συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου, οδού, άλσους κλπ.) συσκευασιών (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο 120€.
Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους και δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 120€.
3. Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα και στους χώρους του άρθρου
5 παρ. 3. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 200€.

ΑΡΘΡΟ 13. Ειδικά απορρίμματα

1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανική, βιοτεχνική και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν υπέρ του δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων κ.λ.π. υποχρεούται να διαχειριστούν τα απορρίμματα νόμιμα.
3. Απαγορεύεται η ρίψη των απορριμμάτων σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους (πάρκα, πλατείες, ρέματα κ.λ.π.). Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 €, το οποίο θα διπλασιάζεται αν μέσα σε δύο ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου δεν έχουν οι υπεύθυνοι περισυλλέξουν και απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα.
4. Για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2β του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κλπ), μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών του άρθρου 5, παρ.3. Αν ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλο χώρο υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ. οι υπεύθυνοι υποχρεούται να απομακρύνουν τα προϊόντα σε νόμιμους χώρους.
5. Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται επί του πεζοδρομίου θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή σχετικού τέλους, καθώς επίσης και προστίμου ύψους 60 έως 300€ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.
6. Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δρόμους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Γι’ αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται
αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από 500 έως 1000€, ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτομένων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.
Εάν οι παραβάτες δεν απομακρύνουν τα προϊόντα με δική τους ευθύνη εντός 2 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, επιβάλλεται πρόστιμο το διπλάσιο του αρχικού. Στην περίπτωση δε επανάληψης επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος προηγουμένως.

ΑΡΘΡΟ 14. Υποχρεώσεις υπεύθυνων τοξικών/επικίνδυνων  απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες  του Δήμου

Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους εγκεκριμένους ειδικούς χώρους για την εναπόθεσή τους.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 150€.

ΑΡΘΡΟ 15. Διαλογή απορριμμάτων στην πηγή.

Εφόσον στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων.
1. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα των απορριμμάτων που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί καιαλουμίνιο αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ο τελευταίος έχει καθιερώσει για τη γειτονιά τους.
2. Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενωναπορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα περισυλλογής. Τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να είναι πολύ καλά συσκευασμένα, συμπιεσμένα και δεμένα ώστε να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο, να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική όχληση και να μη διασκορπίζονται. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300€. Τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να
εκτίθενται για αποκομιδή μόνο μετά τη λήξη του πρωινού ή απογευματινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της τοπικής αγοράς.
5. Οι πολίτες του ∆ήμου οφείλουν να συμβάλλουν και να οδηγήσουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά από το σπίτι και τη δουλειά στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης.
6. Οι κάδοι ανακύκλωσης γεμίζονται ΜΟΝΟ με:
Απόβλητα συσκευασιών και ειδικότερα, προ-διαλεγμένες συσκευασίες από
-Γυαλί
-Χαρτί – χαρτόνι
-Λοιπές συσκευασίες (πλαστικές, γυάλινες, μεταλλικές και χάρτινες
συσκευασίες υγρών προϊόντων)
Ως κομποστοποίηση ορίζεται η αερόβια βιολογική (οξειδωτική) διαδικασία αποικοδόμησης και σταθεροποίησης των οργανικών υλικών, που πραγματοποιείται υπό τις φυσικές και χημικές εκείνες συνθήκες που ευνοούντη διαδοχή συγκεκριμένων θερμόφιλων, θερμοανθεκτικών και μεσόφιλων μικροβιακών πληθυσμών. Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό.
Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος πρόληψης και ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. Η Ελληνική πολιτεία έχει μεριμνήσει για την εκπόνηση μελέτης που αφορά οδηγό εφαρμογής
προγραμμάτων Διαλογή στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων.
Ο Δήμος συμβάλει στην κομποστοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 16.
Εντός των ορίων του Δήμου απαγορεύεται:

1. Οι εργασίες κάθε φύσεως που εκτελούνται από δημόσιους οργανισμούς ή
εργολάβους, όπου υπάρχουν δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και
ηλεκτροφωτισμού, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου.
2. Η διαμόρφωση χώρων ως χωματερή οιασδήποτε μορφής.
3. Η καύση απορριμμάτων οιασδήποτε μορφής και σύστασης σε ανοιχτούς,
έστω και ιδιόκτητους χώρους.
4.Η ρίψη και εναπόθεση οιουδήποτε απορρίμματος στερεού ή ρευστού, σε
κοινόχρηστους χώρους, σε ρέματα, σε ρυάκια, στις όχθες τους, στους
συλλέκτες όμβριων υδάτων κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17. Υποχρεώσεις πεζών


Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ’ οδόν χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) από περιπατητές, θαμώνες κλπ. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 15€.
Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής λαδιών κ.α., να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Σε όσους παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 150€, πλέον των εξόδων καθαρισμού.


Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ