ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Έγκριση επιχορήγησης 35.000€ από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο για τον Ι. Ν Αγ. Νικολάου

Έγκριση επιχορήγησης 35.000€ από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο για τον Ι. Ν Αγ. Νικολάου
 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε στις 24 Οκτωβρίου 2019 αποφάσισε την έγκριση επιχορήγησης του Ι. Ν Αγ.Νικολάου.

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος ανέφερε τα εξής: 

"Ο ανωτέρω Ιερός Ναός αιτείται με την αρ. πρ. 18140/ 21-10-19 αίτησή του επιχορήγησης με το ποσό των 35.000,00€, προκειμένου να εκπονηθούν μελέτες με αντικείμενο την αποκατάσταση του κτιρίου του Ναού. Στην παρ.1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006, ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση προϋποθέτει να υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον αντίστοιχο κωδικό δαπανών του προϋπολογισμού η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων.

Το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης των € 35.000,00 του ανωτέρω Ιερού Ναού, συμπεριλαμβανομένων και των μέχρι σήμερα λοιπών επιχορηγήσεων προς Πολιτιστικούς Αθλητικούς κλπ. συλλόγους και σωματεία, αθροιστικά, δεν ξεπερνά το ποσοστό 1,5% των Τακτικών Εσόδων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ.1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την αρ.πρ. 18466/24-10-2019 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου και Προμηθειών . 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την αναντίρρητη αναγκαιότητα εκπόνησης μελετών για αποκατάσταση του Ι.Ν του Αγ.Νικολάου ενός μνημείου μεγάλης εκκλησιαστικής και ιστορικής σημασίας , ορόσημου της ιστορικής κληρονομιάς του τόπου μας προτείνεται , η επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου με το αιτηθέν ποσό , δεδομένου ότι συντρέχουν όλες οι νομικές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 202 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) "

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εισηγηθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία ( τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006 , τις διατάξεις του άρθρου 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014 και του Ν. 65 του Ν. 3852/2010) το γεγονός ότι ο Ι.Ν του Αγ.Νικολάου έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο ( ΦΕΚ αρ. 186/Β/ 19-08-1952), την αρ. 1846 /24-10-19 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Αποφάσισε κατά Πλειοψηφία (Μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ: Γκόνη Κωνσταντίνου και Αλημπέρτη Μαρίας, οι οποίοι καταψήφισαν ) Αριθμός Απόφασης 330/2019 Εγκρίνει την παροχή οικονομικής επιχορήγησης στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, με το ποσό των 35.000 €, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση καθώς ο Ιερός Ναός του Αγ.Νικολάου αποτελεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο ( ΦΕΚ αρ. 186/Β/ 19-08-1952) και συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010, όπως ισχύει .


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ