ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΦΕΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

36.500 θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ - Όλες οι προσλήψεις για την Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:17:00 μ.μ. | |
36.500 θέσεις εργασίας για άνεργους μέσω ΟΑΕΔ - Όλες οι προσλήψεις για την Αργολίδα
Στις αρχές Μαΐου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 36.500 ανέργους.

Το πρόγραμμα προβλέπει 36.500 θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων.

Η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στα 277 εκατ. ευρώ περίπου και θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και παράλληλα με την απασχόληση που θα προσφέρει, θα παρέχει υποχρεωτική κατάρτιση και πιστοποίηση νέων δεξιοτήτων στους ωφελούμενους ως σημαντικό εφόδιο για την περαιτέρω εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας.

Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 546,00 Ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθ. 8/2018 και 3/2019 Δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Η δράση περιλαμβάνει:

Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων.

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.

Ωφελούμενοι είναι:

– άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

– άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

– μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,

– άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

– άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,

– άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».

Για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,90 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 547,63 ευρώ μηνιαίως.

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι:

συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία με ανώτατο όριο 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα (2πλασιάζεται για αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών) συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία του/ης συζύγου, με ανώτατο όριο 60 μήνες : ένα μόριο ανά πλήρη μήνα,

αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια,

ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2018:

Για ατομικό έως 3.500 ευρώ ή οικογενειακό έως 7.000 ευρώ 30 μόρια.

Για ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ 25 μόρια.

Για ατομικό 5.001 – 8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001 – 16.000 ευρώ 20 μόρια.

Για ατομικό 8.001 – 12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ 10 μόρια.

ηλικία:

18 έως 29 ετών : 15 μόρια.

30 έως 44 ετών : 25 μόρια.

45 έως 54 ετών : 35 μόρια.

55 ετών και άνω : 45 μόρια

10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,

γονέας προστατευόμενου τέκνου ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια.

δικαιούχοι ΚΕΑ: 40 μόρια

ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελών Προγραμμάτων : 20 μόρια.

Οι ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.

Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωσή της, οι δυνητικά ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/).

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για ελλιπή στοιχεία – δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέες αιτήσεις αντικαθιστούν τις προηγούμενες, οι οποίες ακυρώνονται.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτησή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Ο ΟΑΕΔ κατατάσσει σε προσωρινό πίνακα τους συμμετέχοντες και τον αναρτά στο διαδικτυακό του τόπο. Η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης επιτρέπεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, αναρτάται ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων.

Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, τόσο κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού στους επιβλέποντες φορείς, όσο και κατά την τοποθέτησή τους και την αναγγελία τοποθέτησής τους στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ από τους επιβλέποντες φορείς.

Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής και τοποθέτησής τους στους επιβλέποντες φορείς, παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

Οι θέσεις εργασίας που αφορούν την Αργολίδα:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 25
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 15

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 2
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ