Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Δρ. Θεόδωρος Καλλιάνος: Οι εξελίξεις του Brexit σήμερα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:59:00 π.μ. |
Δρ. Θεόδωρος Καλλιάνος: Οι εξελίξεις του Brexit σήμερα
Δεν είναι λίγες οι αναλύσεις και τα άρθρα, τον τελευταίο καιρό, που ασχολούνται με την οριστική έκβαση του Brexit δηλαδή της οριστικής αποχώρησης του Ηνωμὲνου Βασιλεὶου (ΗΒ) απὸ την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθώς και το είδος των μελλοντικών τους σχὲσεων συνεργασὶας.

To ζήτημα επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο, εν μέσω της κρίσης του COVID-19 καθώς διεθνείς αλλά και ευρωπαίοι αξιωματούχοι «σκὲπτονται φωναχτά» να θέσουν θέμα παράτασης της μεταβατικής περιόδου συμμετοχής του HB στην εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ που λήγει στο τὲλος του 2020.

Ήδη η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σχολίασε τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μία εμπορική συμφωνία έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. δηλαδή ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπισθεί μία " άνευ προηγουμένου αβεβαιότητα, που πηγάζει από την πανδημία και ότι "δεν θα ήταν σοφό" να προστεθεί περισσότερη αβεβαιότητα έτσι ώστε "να κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα".

Την ίδια ερώτηση θέσαμε στον κ Θεόδωρο Καλλιάνο, έμπειρο Οικονομολόγο, πρώην ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξὲλλες, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, και πρὸς το παρὸν επισκέπτη Καθηγητή Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.
.
Κ. Καλλιάνο έχοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες, την οικονομική κρίση που συνοδεύει την πανδημία του κορονοϊού, πως νομίζετε ότι θα εξελιχθεί το Brexit;

Η οποιαδήποτε ανὰλυση "για το πώς θα εξελιχθεί το Brexit υπό τις παρούσες συγκυρίες", είναι πολὺ παρακινδυνευμὲνη λὸγω:

1. Των de facto καθυστερήσεων στο επίπεδο υλοποιήσεως της Συμφωνὶας αποχώρησης του ΗΒ ( Μεγὰλη Βρετανὶα και Β.Ιρλανδὶα ) απὸ την ΕΕ και την ΕΚΑΕ.withdrawal agreement GOVID-19 effect
2. Των de facto καθυστερήσεων στο επίπεδο προετοιμασίας τὴς Συμφωνίας που θα καθορΊσει τις μελλοντικές σχὲσεις ΕΕ και ΗΒ, μετά δηλαδὴ την 1/1/2021 και 
 
3. Λόγω αλλαγὴς χρονοδιαγραμμάτων των "διαπραγματεύσεων μεταξὺ ΗΒ-ΕΕ εξ αιτίας των εκτὰκτων συνθηκὼν που δημιούργησε σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο η “διεθνής καραντὶνα «και αβεβαιότητα παγκοσμὶως η εμφάνιση του GOVID-19.”

Τα ανωτὲρω σημεὶα, μη προβλὲψιμα μὲχρι και τον περασμὲνο Φεβρουὰριο, δημιουργοὺν νὲες πιὲσεις στην ούτως ή άλλως πρωτὸγνωρη αυτὴ «ομαλὴ διαδικασία αποχὼρησης κράτους» βάσει της Συνθὴκης της ΕΕ που όμως αποδειχθηκε και πολὺπλοκη και χρονοβὸρα. Δηλαδὴ 4 σχεδὸν χρὸνια μετὰ το βρετανικό δημοψὴφισμα του 2016, καμία ακριβὴς πρὸβλεψη δεν είναι διαθέσιμη για τα πρακτὲα και υλοποιὴσιμα των προσεχὼν εβδομὰδων!.

Το γεγονὸς αυτό είναι ανησυχητικό και εγκυμονεί πολύπλοκους ασύμμετρους κινδύνους για πολὶτες-καταναλωτὲς, επιχειρήσεις, αγορὲς και δραστηριότητες και από τις δὺο πλευρὲς της Μάγχης.

Θεωρὼ ό,τι μὶα παρὰταση της μεταβατικὴς περιὸδου της ΕΕ στην ΕΕ είναι η πιο ρεαλιστικὴ λὺση . Λαμβὰνοντας δὲ υπόψη ότι οι Κυβερνὴσεις της Σκωτὶας και της Ουαλὶας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση μια και η καταπολεμηση της πανδημὶας πρέπει να είναι η πρὼτη εθνική προτεραιότητα για ολους (ΗΒ και ΕΕ-27), η παράταση της μεταβατικὴς περιὸδου είναι η πιο «λογικὴ» ενὲργεια. .

Bλέπετε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω αποκλίσεις στην ερμηνεία των όσων ήδη έχουν αποφασισθεί;
Εμφὰνιση "αποκλὶσεων στην ερμηνεία" από την τωρινή κυβέρνηση του ΗΒ θεμὰτων ήδη αποφασισμένων με την Κυβέρνηση Μay (πχ Πρωτόκολλο Ιρλανδίας) και την ΕΕ που ήδη δημιούργησαν «βαρὺ κλιμα» για ένα καθαρὰ «τεχνικὸ θὲμα», ( Στις σελίδες ιδίως 258-259 του βιβλίου μου ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙΔΑ ? , είχα δὼσει ήδη μία "πρώτη γεύση" αυτών των αποκλίσεων σε άρθρο που αναφερόταν στην post Brexit περίοδο !
(example:https://www.theguardian.com/politics/2020/may/02/row-over-eu-office-in-belfast-threatens-to-derail-brexit-talks)

Τούτων δοθέντων η πὶεση στην "pro BREXIT" Gov. Johnson για παράταση (1 ή 2 χρὸνια να ζητηθεί και να αποφασισθεί ΟΜΟΦΩΝΑ μὲχρι τις 30 Ιουνίου 2020 !) θα αυξάνεται έσωθεν (ΗΒ) καὶ έξωθεν (ΕΕ,G-20) (Γερμανικὴ Προεδρὶα αναλαμβάνει την 1/7/20 (!)) .
Εκτὸς και αν ανοὶξουν οι ασκοὶ τοὺ Αιὸλου του NO DEAL ( Καμμιά Συμφωνία) !

(Λὸγω της επερχόμενης οικονομικὴς ύφεσης παγκοσμίως- GOVID 19- δεν νομὶζω ότι κὰτι τὲτοιο θα πρὲπει να αποτελὲσει επιλογή για το ΗΒ). Κατι τὲτοιο θα ηταν καταστροφικὸ!

Θεωρείτε ότι ο Τύπος, θα κρατήσει μια εποικοδομητική στάση ή θα παίξει αρνητικό ρόλο στο όλο θέμα;¨

Η γνώμη μου κ. Αγγελή, είναι ότι τα "λαικιστικὰ" μὴ ψυχραιμa " άρθρα και αναλύσεις", ένθεν και ένθεν, θα οργιάσουν εντὸς των προσεχών ημερὼν.

Το μὲσα δε κοινωνικὴς δικτὺωσης καθὼς και τα διὰφορα Think Tanks το κάνουν ήδη χωρὶς εκ των προτὲρων να προβλεφθεί το αποτὲλεσμα της όποιας επιρροὴς λόγω των πολλών άλλων παραγὸντων που επηρεὰζουν τις εξελὶξεις, διαδικαστικὲς και επιπτὼσεις στην πραγματικὴ οικονομὶα. Ιδὶως αυτή την εποχὴ της πανδημίας, η οποία έχει στην κυριολεξὶα μηδενὶσει την κοινωοικονομικὴ κινητικὸτητα η εξὲλιξη της μὰχης κατά του GOVID 19.

Η πρωτοβουλὶα π.χ. της Ιταλὶας, Γαλλὶας, Γερμανὶας, Καναδὰ, Νορβηγὶας με τον Συντονισμὸ των Εκπροσώπων της ΕΕ (L.Michel, U.von der Leyen) προκειμὲνου σήμερα 4 Μαίου, να συγκεντρὼσουν 7,5 δις ευρώ για την στὴριξη της έρευνας κατά του ιού έγινε ασσύμετρα δεκτή ή αγνοήθηκε από τα διεθνή, τα εθνικά ΜΜΕ κ.α.

Άρα, με φίλτρο τα ανωτὲρω, εμπιστευόμαστε τις επίσημες ανακοινώσεις του Μ. Barnier, του μὸνου έως τὼρα σταθεροὺ και αξιὸπιστου υπεύθυνου και ειδικού διαπραγματευτή της ΕΕ-27! (βλέπε ιστότοπο κατωτὲρω) https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom

Ανακεφαλαιώνω τονίζοντας ότι οι καιροὶ απαιτούν αλήθειες, ρεαλισμό, υπεύθυνους χειρισμούς και γρήγορες αποφάσεις και όχι μυθολογίες, δονκιχωτισμούς, ανευθυνότητα και παραπληροφόρηση.

Διότι αυτά τα τελευταία οδηγούν συνήθως σε πολλαπλά αδιὲξοδα πράγμα που, μοιραίως στο παρελθόν, συνέβη στην περὶπτωση του Brexit.

Κε Καλλιάνο ευχαριστώ πολύ

Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή δύναμη σε όλους μας
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ