Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020

Ταξίδι στο παρελθόν της Αργολίδας: Βουβό φιλμ καταγράφει τον Κολοσούρτη το 1966 (βίντεο)

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:45:00 μ.μ. | |
Ταξίδι στο παρελθόν: Βουβό φιλμ καταγράφει τον Κολοσούρτη το 1966 (βίντεο)
"Οδηγώντας στον "Κολοσούρτη": Άργος-Αχλαδόκαμπος" ονομάζεται το βουβό έγχρωμο φιλμ 8mm που καταγράφει μια ιστορική διαδρομή από την Αργολίδα στην Αρκαδία.


Η παλαιά εθνική οδός Άργους-Τρίπολης χαράχτηκε την περίοδο 1950-1954 σε μεγάλο μέρος της πάνω στο όρος Κτενιά και αποτελούσε παλαιότερα την μοναδική οδό επικοινωνίας της Αργολίδας με την κεντρική και νότια Πελοπόννησο.

Ο πολύ στενός και ορεινός αυτός δρόμος χαρακτηρίζεται για τις συνεχόμενες στροφές πολύ μεγάλης κλίσης και για την επικινδυνότητά του, γεγονός που του έδωσε το προσωνύμιο «Κολοσούρτης».

Στο φιλμ, ο κινηματογραφιστής εντυπωσιασμένος από τη θέα αλλά και τις στροφές, καταγράφει απόψεις του Αργολικού Κόλπου και κάνει zoom-in σε ένα λεωφορείο που ανεβαίνει αργά τις αλλεπάλληλες στροφές του δρόμου. Στη συνέχεια, καθώς το αυτοκίνητο προχωρά προς τον Αχλαδόκαμπο, βλέπουμε σύντομες απόψεις των μικρών πεδιάδων με τα σπίτια.

Τα πλάνα γυρίστηκαν από τον A. G. Bonar κατά το οδοιπορικό του στην Πελοπόννησο τον Ιούλιο του 1966.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 7.

 Το Έργον της Εθνικής Οδού 7 (Τμήμα: Άργος – Τρόπολις) κατεσκευάσθη την περίοδον 1950 – 1954 υπό της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ" του Περικλέους Επαμεινώνδα Τριανταφυλλίδου (Αθήναι, 1899 – Άγνωστος Ημερομηνία Θανάτου), Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. (1931) και Εργολήπτου Δημοσίων Έργων (Α. Μ. Τ.Ε.Ε.: 1.219). Ήτο το πρώτον Έργον της Εταιρείας το οποίον ανέλαβεν κτηθείσα το Ειδικόν Δίπλωμα Ε' Τάξεως δια Τεχνικά Έργα Ανασυγκροτήσεως. Εχρησιμοποιήθησαν Μηχανήματα διαστρώσεως και επιπεδώσεως ''ΜΠΑΡΜΠΕΡ ΓΚΡΗΝ''. 

Η Οδός κατεσκευάσθη δια ασφαλτοσκυροδέματος. Τμήματα εκ της χαράξεως εκείνης υπάρχουν εισέτι αλλά είναι ελάχιστα. Πάντως λείψανα της χαράξεως εκείνης που να είναι αρκετά ευκρινής ο τρόπος κατασκευής της παλαιάς χαράξεως της Οδού υπάρχουν εις το τμήμα που η οδός ανέρχεται το όρος Κτενιά με ανακάμπτοντας ελιγμούς (φουρκέττες). Επρόκειτο περί οδού πλάτους 6,00 μέτρων. 

Η Οδός αυτή ευρίσκετο ως την δεκαετίαν του '80 εις την κατάστασιν του 1954 με μόνον τοπικάς ανακατασκευάς του οδοατρώματός της οπότε το Υπουργείον Δημοσίων Έργων ήχθη εις την απόφασιν να ανακατασκευάση δια των Ελλήνων Τεχνικών την Οδόν. Ούτω κατόπιν γενομένης δημοπρασίας ανέθεσεν την Κατασκευήν του Έργου εις την ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΛ.ΤΕ.Κ.)'' των Αδελφών Δεμενόπολων. Η Εταιρεία αυτή συνεστήθη το 1950 από τον Γεράσιμον Νικολάου Μαρουλιανόν, Πολιτικόν Μηχανικόν Ε.Μ.Π. (1923) και Εργολήπτην Δημοσίων Έργων (Α. Μ. Τ.Ε.Ε.: 1.381) και τον Κωνσταντίνον Ιωάννου Μιχαλέαν, Πολιτικόν Μηχανικόν Ε.Μ.Π. (1925) και Εργολήπτην Δημοσίων Έργων (Α. Μ. Τ.Ε.Ε.: 746). 

Το Τεχνικόν Αντικείμενον της Εταιρείας ήτο η ανακατασκευή του τμήματος της χαράξεως εις το Όρος Κτενιά και η Παράκαμψις του χωρίου Αχλαδοκάμπου επειδή η τότε μόνη χάραξις της Οδού ήτο λίαν δυσχερών γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Χαρακτηριστικώς αναφέρεται ότι το μεγαλον όρυγμα της Οδού ανάντι του χωρίου απήτει εκβραχισμούς όγκου 1.200.000 κ.μ. ήτοι 200.000 κ.μ. περισσότερα έναντι των Έργων της Κακής Σκάλας που εξετέλέσθησαν το 1963 και ήσαν 1.000.000 κ.μ. Το τμήμα αυτό δια το οποίον γράφομε ξεκινά από την Χ.Θ. 0 + 000 και φθάνει εις την Χ.Θ. 12 + 000 ήτοι είναι 12.000 μ. Κατεσκευάσθη με διατομήν οδού ταχείας κυκλοφορίας κατηγορίας Β2 και έχει τεταμένην χάραξιν. Περιλαμβάνει δε και έναν μικρόν ανισόπεδον κόμβον μετά τα Αγιωργίτικα. Επίσης η ως άνω Εταιρεία διεπλάτυνεν και ευθυγράμμισεν την Οδόν εις το τμήμα που ανέρχεται το όρος Κτενιά δια νέων και ευρυτέρων ανακαμπτόντων ελιγμών. 

Η ερθυρά της Οδού εκεί (και εις όλους τους ελιγμούς) είναι έξωθεν του παλαιού Έργου και επομένως το τμήμα εκείνον είναι και δείκτης της Ιστορίας της Οδού. Ταυτοποίησις των Τεχνικών Έργων επί της ταινίας: 

00:10: Αι 3 αντιρρόποι καμπύλες πυ φαίνονται εδώ εχούσαι μικράς μηκοτομικάς κλίσεις (ανωφέρειαν) σήμερον είναι ευθυγραμμισμέναι υπό της ''ΕΛ.Τ.Ε.Κ." δια την ευχερεστέραν διέλευσιν των τροχοφόρων. 

00:18: Τοίχος αντιστηρίξεως της Εθνικής Οδού 7 από αυτούς που κατεσκεύασεν η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ". Εκεί η ''ΕΛ.ΤΕ.Κ." έκαμεν ανακαίνισιν μόνον εις το οδόστρωμα της Οδού, ξηλώσασα μόνον το ασφαλτοσκυρόδεμα. 

00:30: Εδώ φαίνεται παλαιόν πολυβολείον. Η νέα χάραξις εδώ ευθυγραμμίζει την καμπύλην που διέρχεται ο κινηματογραφιστής, Η θέσις που περιγράφομεν ευρίσκεται εις την κορυφήν του Όρους Κτενιά. Μάλιστα (προσωπική μαρτυρία) εις την δεξιάν τω ανερχομένω πλευράν της Οδού παλαιόν εστιατόριον. Ολίγον παρακάτω είναι ο Ισόπεδος Κόμβος δια την είσοδον εις την προς χωρίον Αχλαδοκάμπου παλαιάν χάραξιν της Εθνικής Οδού 7. Εδώ η ''ΕΛ.ΤΕ.Κ." δια λόγους λειτουργικούς έχει ευθυγραμμίσει την χάραξιν της Α.Τ.Ε. ''ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ" ώστε να την συνδέσει με την Παράκαμψιν Αχλαδοκάμπου.

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ