Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περ. Πελοποννήσου - Τα θέματα που αφορούν την Αργολίδα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περ. Πελοποννήσου - Τα θέματα που αφορούν την Αργολίδα
Συνολικά 40 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Η επιτροπή, ειδικότερα, θα συνεδριάσει στις 10.30 το πρωί, με τηλεδιάσκεψη.

Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων είναι η εξής:

ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 1.  Έγκριση διενέργειας, όρων διακήρυξης και επιτροπής Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 & 2022-23, συνολικού προϋπολογισμού 18.118.997,67 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης- παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

2. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΙΑΚΙΤΡΑΧΕΙΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

3. ‘Εγκριση διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ και λοιπών τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΕΡΝΑΣΓΥΜΝΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού της αριθ. 204/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006405113) Διακήρυξης για την προμήθεια: α) προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας για την κάλυψη αναγκών του Μουσικού Σχολείου Άργους, β) προκατασκευασμένης αίθουσας WC για την κάλυψη αναγκών του Μουσικού Σχολείου Άργους και γ) προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Σκαφιδακίου και οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

5. 112175/17915 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης «Προσωρινού αναδόχου» του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΖΟΡΜΠΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης: 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), CPV:45246400-7, κωδ. ΕΣΗΔΗΣ: 86052 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 6.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ 4 ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙ- ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ), ΠΡΟΫΠ,: 742.200,00 €, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2014ΕΠ52600008 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 77390 Ανάδοχος: ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

7.   Έγκριση όρων Διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 ΚΑΙ Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ- ΚΛΗΜΕΝΤΙΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ- ΚΛΗΜΕΝΤΙΒΕΛΙΝΑ)» Προϋπολογισμού: 400.000,00 € Δ/ΝΣΗ TEXNIKΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

8. Έγκριση όρων Διακήρυξης, Τευχών Δημοπράτησης, Δημοπράτηση και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» Προϋπολογισμού: #660.000,00 € # Δ/ΝΣΗ TEXNIKΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

9.  Έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης και της Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ» (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ) Προϋπολογισμού: # 60.000,00 € # καθώς και την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

10. Έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης και της Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΕΒ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΥ» (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) Προϋπολογισμού: # 60.000,00 € # καθώς και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

11.  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και αύξηση της σύμβασης κατά 13,64% < 15,00% ποσού 180.000,00 € του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Προϋπολογισμος: 180.000,00 € Ανάδοχος: ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

12. ‘Εγκριση πρακτικού 1/2020 επιτροπής Δακοκτονίας έτους 2020 ΠΕ Λακωνίας Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

13.  Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, κήρυξη προσωρινών μειοδοτών Διαγωνισμού «Ηλεκτρονικός ανοικτός άνω των ορίων Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 - άγονα τμήματα, π/υ: 136.926,62 € (συμπ. ΦΠΑ 13%) ». της Π.Ε. Λακωνίας» CPV 77100000-1 (Γεωργικές υπηρεσίες) Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 91126 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

14.  Έγκριση ανάθεσης έργου στους προσωρινούς μειοδότες για το διαγωνισμό ανάδειξης εργολάβων ψεκασμών προγράμματος δακοκτονίας 2020 - 2ος Διαγωνισμός άγονα τμήματα στην Π.Ε. Λακωνίας, σε εφαρμογή του Ν.4673/2020 (52/τ.Α’/2020) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

15.  Έγκριση της υπ’ αριθ.πρωτ.116370/15483 (ΑΔΑ: ΨΠ8Ξ7Λ1-Ζ46) Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

16. Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση εγγράφων σχετικών με το έργο «Παραλλαγή της Ε.Ο 4 στο τμήμα Σπάρτη-Πλατάνα-Σκούρα» ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

17.  Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 2277/2019 του ΣΤΕ με την οποία απορρίπτεται η αίτηση του Αλέξανδρου Καραμήτσου ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

18. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγορικού Γραφείου Αρετή Γ. Λιακάκη & Συνεργατών για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και της έγκρισης αμοιβή της ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

19. Διαπραγμάτευση αμοιβής δικηγόρου ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

20.΄Εγκριση 1Ης συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ Γ’ ΦΑΣΗ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

21. Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. Ν23/2020 απόφασης . του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με την οποία απορρίπτεται η αίτηση αναστολής του κ. Ηλία Παπαγιαννόπουλου ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

22. Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ Α92/2020 απόφασης . του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

23. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπόθεση της από 18-5-2020 αίτησης κ. Δημητρίου Σακκά σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

24.‘Εγκριση σκοπιμότητας και όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του παραρτήματος του Κ.Ε.Κ της ΠΕ Μεσσηνίας στην Κυπαρισσιά ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

25. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

26. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΙ- ΩΡΙΑΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 2014ΕΠ52600001 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

27. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 100.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 2014ΕΠ52600001 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

28.Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΞΕΡΙΛΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού: 74.400,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΔΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥΚΟΥΤΣΑΝΔΡΙΑ Ο.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ2014ΕΠ52600027. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

30. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού 120.000 € από πιστώσεις 2014ΕΠ52600027 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

31.Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € με ΦΠΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 32. Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού , τευχών και όρων ∆ηµοπράτησης και Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ » Προϋπολογισµού 60.000 € από πιστώσει ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

33.Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού , τευχών και όρων ∆ηµοπράτησης και Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ » Προϋπολογισµού 50.000 € από πιστώσει Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

34. Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού , τευχών και όρων ∆ηµοπράτησης και Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου « ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ » Προϋπολογισµού 60.000 € από πιστώσειΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

35. Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού , τευχών και όρων ∆ηµοπράτησης και Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου « ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ » Προϋπολογισµού 60.000 € από πιστώσει ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 ΕΔΡΑΣ

36. ‘Εγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την αντικατάσταση α) τακτικού μέλους της υπ’ αριθμ. (1) Επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως προμηθειών εργασιών και υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας για το έτος 2020 , για τις ανάγκες των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο της Περ. Πελοποννήσου και β) αναπληρωματικό μέλους της υπ. αριθμ. (7) επιτροπής παραλαβής των πάσης φύσεως προμηθειών εργασιών και υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας για το έτος 2020, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο της Μαινάλου& Σέκερη 37, που συγκροτήθηκαν με την αρ. 49/2020 απόφασης Ο.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

37.Επικαιροποίηση απόφασης του ορισμού του δικηγόρου Τρίπολης κ. Σαμπράκου Πέτρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 16.6.2020 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

38. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού στις 16-6-2020 όπου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης του κ. Γρηγόρη Σπυράκη ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

39. ‘Εγκριση παράτασης της Συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατασκευής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 40.‘Εγκριση Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.200,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. και συγκρότηση επιτροπής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ