Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

Προμήθεια ειδών φαρμακείου και κουτιών Α’ Βοηθειών για τα σχολεία της Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:54:00 μ.μ. |
Προμήθεια ειδών φαρμακείου και κουτιών Α’ Βοηθειών για τα σχολεία της Αργολίδας
Η Περιφέρεια Π.Ε. Αργολίδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών φαρμακείου Α Βοηθειών και επιτοίχιων κουτιών Α Βοηθειών, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Π.Ε. Αργολίδας, της Α΄βθμιας Εκπαίδευσης, της Β' θμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Σ.Υ. Αργολίδας, με διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε χίλια εξακόσια πενητα ευρώ (1 650,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Η προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.

Μειοδότης/ες θα αναδειχθεί ο ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα οικονομική  προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Σε περίπτωση που ο προσφέροντας προτίθεται να αναθέσει ποσοστό της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του το ποσοστό αυτό καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει σύμφωνα με το αρθ.58 του ν.4412/16. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό - πρόσωπο) δύναται να απευθύνει και να καταθέσει έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά έως Τρίτη 09/06/2020 και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Αργολίδας
Με εντολή Περιφερειάρχη 
Παναγιώτη Νίκα 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Επαμεινώνδας Μαυρογιαννης
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ