ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Επιμελητήριο Αργολίδας: Νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:14:00 π.μ. | |
Επιμελητήριο Αργολίδας: Νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
Προκηρύχθηκε η δράση 2.β.2.3 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 60.000€.

-Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.
-Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 23/07/2020 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 24/09/2020 ώρα 15:00.
-Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης.
-Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 3.750.000
-Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 7 (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ


Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: Ατομικές, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, και ΚοινΣΕπ, που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων :

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

ΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ:


Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε :

1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) προγραμμάτων λογισμικού

1.2 Υπηρεσίες: υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως ένα έτος από το χρόνο προμήθειας δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής),εγκατάστασης παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ)

2.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού

2.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού

3 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (e-shop)

3.1 Δημιουργία ιστοσελίδας / Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας

3.2 Δημιουργία e-shop / Αναβάθμιση υπάρχοντος e-shop

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware)

Προμήθεια νέου εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογίας :

4.1 Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops, tablets κλπ)

4.2 Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές κλπ)

4.3 Περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, εξωτερικός δίσκος, UPS, κλπ)

4.4 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (Barcode readers, PDAs, διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί ζυγοί κλπ)

5 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μέγιστης διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου)

5.1 Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, newsletter κλπ)

5.2 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

5.3 Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

5.4 Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

6 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)(μέγιστης διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 Καν (ΕΕ) 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΚΕΔ)

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται:

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμόδιο στέλεχος : Ιωάννα Λαμπροπούλου Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr URL: http://www.eydpelop.gr ,
Από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Μαιζώνος 122 & Γούναρη, 26222, Πάτρα, Τηλ: 2610622711, e-mail: efd@diaxeiristiki.gr , URL: www.diaxeiristiki.gr και
από το Περιφερειακό γραφείο ΔΕΠ στο Επιμελητήριο Αργολίδας Άργος, Κορίνθου 23 : Δανάη Καρδαρά Τηλ: 2751067663 , E-mail: argolida@diaxeiristiki.gr

Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ. 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 -17:00)
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ