ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΦΕΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περ. Πελοποννήσου - Τα θέματα που αφορούν την Αργολίδα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περ. Πελοποννήσου - Τα θέματα που αφορούν την Αργολίδα
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 3/8/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα


 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

1. 165648-26283 Έγκριση πρακτικού (Α&Β) επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Αργολίδας για τρία (3) έτη. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2. 164382-26014 Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020 στο Νομό Αργολίδας για τις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου και Αρκαδικού. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3. 161284-25594 Έγκριση για 2η τροποποίηση σύμβασης αναδόχου Σ.Κ.Ε.Κ. Μ.Ε.Π.Ε. που αφορά υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων ΠΕ Αργολίδας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ Αργολίδας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

4. 1951 Έγκριση ενεργοποίησης χρονικής παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος έως και 30%, με το ίδιο ημερήσιο κόστος, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

5. 171563-1100 Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπλίου. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

6. 169115-26847 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Μέτρα προστασίας – άρση καταπτώσεων πρανών Νομού Αργολίδας», υποέργο «Αντιμετώπιση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ», προϋπ. 600.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

7. 173447-27517 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της αριθ. 576/2020 Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ». ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

8. 173072-27460 Έγκριση για τροποποίηση συμβάσεων αναδόχων Μελά Ευάγγελου & Ντόκου Βασιλείου που αφορούν ψεκασμούς ελαιόδεντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020 στο Νομό Αργολίδας στις ελαιοκομικές περιοχές ΚΙΒΕΡΙ, ΜΥΛΟΥΣ και ΤΚ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

9. 173504-27526 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδού ΚΟΛΙΑΚΙ – ΤΡΑΧΕΙΑ», προϋπ. 500.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

10. 164311-32789 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης του υπ’ αριθμ. αριθ.7688815321/05-06-2020 ηλεκτρονικού διαγωνισμού προς έγκριση της διακήρυξης για τη προμήθεια προσωπικών Η/Υ και οθονών, πολυμηχανημάτων και εκτυπωτικών μηχανημάτων με σετ τόνερ καθώς και αναλώσιμων εκτυπωτικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Κορινθίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

11. 170892-34242 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για τη κατασκευή του έργου «Συντήρηση της επ. οδού Νο 19 ΡΕΙΤΟ - ΣΟΦΙΚΟ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ», με προϋπολογισμό: 1.000.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), η οποία έλαβε ως αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον 90391,1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 12. 167556-33477 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και αύξησης της σύμβασης κατά 15,00 % ποσού 114.500,00 € (με υπέρβαση κατά 14.940,00 € ως προς την σύμβαση) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», πρ/σμος έργου: 120.000,00 €, Ανάδοχος: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

13. 175095/35194 Έγκριση του Πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων ΑμεΑ από και προς το «Ευθύμειο Κέντρο» περί τρίμηνης παράτασης της υπ’ αριθ. 170205/34045/22-07-2020 σύμβασης με την «ΚΤΕΛ Κορινθίας ΑΕ». ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

14. 122744-24008 Έγκριση ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και αντικατάσταση αντιπλημμυρικών υποδομών που εππλήγησαν από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2019 στην περιοχή των ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ», π/σμου: 100.000,00 €. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

15.164061-21043 Έγκριση του 1ου πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες της εθνικής οδού 39 όρια νομού Αρκαδίας- ΣπάρτηΓύθειο» στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

16. 164230-21060 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση βατότηταςσυντήρηση της επαρχιακής οδού ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ», Προϋπ. 1.500.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

17. 175113-22250 Έγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λακωνίας σχολικού ετών 2020-2021, 2021-2022 και 2022- 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπ. 16.188.570,71 € με ΦΠΑ, όρων Διακήρυξης και μελών Επιτροπής Διαγωνισμού. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

18. 34155 Αποδοχή ή μη της με αριθμ. πρωτ. 37407/02-07-18 ΠΕ Μεσσηνίας, ένστασης της αναδόχου Σηφάκη Αικατερίνης κατά των διορθώσεων της τελικής επιμέτρησης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα πεδινής κοίτης ποταμού ΝΕΔΑ Ν. Μεσσηνίας», Προϋπ. 300.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

19. 34665 Έγκριση των όρων ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της ΠΕ Μεσσηνίας και των Δ/σεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, προϋπολογισμού: 234.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης 30% για τα καύσιμα κίνησης. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 20. 34507 Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ προς έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του εθνικού δικτύου της ΠΕ Μεσσηνίας (2020)», (Α/Α συστήματος 90151) προϋπολογισμού κατά την μελέτη 1.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

21. 34508 Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ προς έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στο οδικό δίκτυο ΠΕ Μεσσηνίας (2020)», (Α/Α συστήματος 90299) προϋπολογισμού κατά την μελέτη 247.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

22. 31880 Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 82ης Ε.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ – ΜΕΣΣΗΝΗ» (Α/Α 88627). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

23. 35913 Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου πλημμυρόπληκτων περιοχών της ΠΕ Μεσσηνίας, προϋπ. 500.000 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24. 35985 Έγκριση πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου «Καθαρισμός παλιάς κοίτης ποταμού ΠΑΜΙΣΟΥ στην Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπ. Κατά την μελέτη 100.000,00 € με ΦΠΑ 24% (Α/Α 90028 διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

25. 34674 Έγκριση 5ου πρακτικού (17-7-2020) δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και μερική τροποποίηση της αριθμ.887/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

26. 35312 Έγκριση 6ου πρακτικού (22-7-2020) δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

27. 35317 Έγκριση 7ου πρακτικού (22-7-2020) δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

28. 35341 Έγκριση πρακτικού επιτροπής δακοκτονίας ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

29. 1084 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εγκυρότητα της κατάσχεσης του κ. Χασάπη Δημητρίου. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

30. 35529 Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για τις ανάγκες διενέργειας των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΕ Μεσσηνίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

31. 1045 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκησης ή μη ενδίκων μέσων της υπ’αριθμ.66/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας και για να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτού στην δικάσιμο που θα οριστεί. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

32. 36354 Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης στα πλαίσια της αριθμ.9279/27-2-2020 (ΑΔΑ: 63ΩΡ7Λ1- 3Σ8) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Μεσσηνίας, για το σχολικό έτος 2019-2020, συνολικού π/σμού 173.385,20 € (με ΦΠΑ) και δικαιωμάτων προαίρεσης – παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 33. 167364-41359 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας και Ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», προϋπ. 50.000,00 € (ίδιοι πόροι ΠΕ Αρκαδίας). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

34. 167153-41325 Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης ποσού 12.152,00 € (με ΦΠΑ) και απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΧΑΡΤ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, από τις πιστώσεις του ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα ΠΔΕ/ 2014ΕΠ52600011 με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» και κωδικό 2014ΕΠ52600011. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

35. 167350-41357 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (αρ.5) ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ – ΡΙΖΕΣ», Προϋπ. 190.000 € από πιστώσεις ΚΑΠ/ΠΕ Αρκαδίας. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

36. 167373-41360 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας και Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», προϋπ. 74.400,00 € (2017ΕΠ600015). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

37. 167345-41356 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας και Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», προϋπ. 60.000,00 € (ΚΑΠ ΠΕ Αρκαδίας). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

38. 165704-41002 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τευχών και όρων δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» Προϋπ. 50.000 € από πιστώσεις 2017ΕΠ82600000. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

39. 164084-40683 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» Προϋπ. 100.000 € από πιστώσεις 2017ΕΠ82600000. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

40. 171894-42484 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας και Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΡΕΑ – ΜΑΥΡΙΚΙ - ΒΕΡΒΕΝΑ», προϋπ. 600.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 2017ΕΠ82600000. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

41. 171998-42495 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας και Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου «Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων οδικού δικτύου πυρόπληκτων περιοχών, προϋπ. 60.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΚΑΠ/ ΠΕ Αρκαδίας. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

42. 174046-43016 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας και Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης στην περιοχή ΚΩΜΗΣ Δήμου Τρίπολης» προϋπ. 335.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 2017ΕΠ52600001 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

43. 174633-43108 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και βελτίωση της επαρχ. οδού ΡΙΖΕΣ – ΚΑΣΤΡΙ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ», προϋπ. 1.000.000 € από πιστώσεις ΠΔΕ / 2017ΕΠ82600000 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

44. 175889-43318 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ Β’) και Ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου «Βελτίωση – συντήρηση του επαρχιακού δρόμου ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΠΕ Αρκαδίας», με συστημικό κωδικό 77529 προϋπ:1.200.000,00 € ( με ΦΠΑ), Πιστώσεις 2017ΕΠ02600005 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΔΡΑΣ 

45. 166349-41175 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού του έργου «Μελέτη για τη κατασκευή της επ. οδού ΠΥΛΟΣ- ΡΩΜΑΝΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

46. 166334-41171 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξασφάλιση δαπανών δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμισηαυτοματοποίηση και συντήρηση του συστήματος οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με εξοικονόμηση ενέργειας σαν σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) με 12ετή διάρκεια. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 47. 171678-42449 Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Βελτίωση και συντήρηση των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού της Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ στο κόμβο Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΤΡΟΠΑΙΑ και στο ΔΩΔΕΚΑΜΕΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», προϋπ. 74.000,00 €, αναδόχου «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ», αρ. έργου 2014ΕΠ52600003 (39ο υποέργο). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

48. 170185-42068 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (παράκαμψη οικισμού ΒΛΑΧΙΩΤΗ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

49. Ενημέρωση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης επί της επιστολής του κ. Ιωάννη Σάμπαλη σχετικά με την υπ΄ αριθμό ΑΓ 40/8-2-2019 αγωγής των ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

50. 173543-1109 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 287/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα 2ο Τριμελές) και να ασκήσει τα ένδικα μέσα, εφόσον γνωμοδοτήσει υπέρ αυτών. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

51. 159480-1056 Ορισμός δικηγόρου για την υποβοήθηση νομικά στη διαδικασία δήλωσης στο Κτηματολόγιο των ακινήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

52. 166794-1078 Έγκριση της υπ. αριθ. 166794-1078/17- 07-2020 απόφασης του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

53. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγηση συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια οκτακοσίων (800) σωλήνων εκροής χαμηλής πίεσης για τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, προϋπ. 70.000,00 € με ΦΠΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

54. 177199-1135 Διαπραγμάτευση – αμοιβή δικηγόρου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

55. 174671-43117 Έγκριση προμήθειας ελαστικών επισώτρων και τοποθέτηση τους, για τις άμεσες ανάγκες των πυροσβεστικών οχημάτων των Π.Υ. και Π.Κ. δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, π/σμού: 71.997,12 € με ΦΠΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

56. 142037-35367 Έγκριση έκθεσης της επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΠΕ Αρκαδίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

57. 174662-43114 Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, π/σμού: 74.200,00 € με ΦΠΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

58. 175486-43249 Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, π/σμού: 74.200,00 € με ΦΠΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

59. 177545-43725 Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου : «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΟΥΤΙΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Χ.Θ.5+500» π/υ: 240.000,00€ συμπ. ΦΠΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

60. 177526-43717 Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» π/υ: 500.000,00€ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

61. 177392-43650 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : “ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ» π/υ: 5.322.580,64 χωρίς ΦΠΑ € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 177553-43729 Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Ε’ Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την δικάσιμο αυτού στις 10-8-2020 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

62. 177834-43850 Έγκριση 3ου ΑΠΕ με την 1η Σ.Σ. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ηλεκτροφωτισμός και λοιπές εργασίες στην .Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ, αρμοδιότητας ΠΕ Αρκαδίας, π/σμου: 115.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

63. 177520-43716 Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατασκεύης του έργου : “ .ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ 7ης Ε.Ο (ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ)ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Α’ ΦΑΣΗ» π/υ: 1.503.400,96€ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ