Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020

Δήμος Ερμιονίδας: Διαγωνισμός για την Μεταφορά Αποβλήτων Συσκευασιών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:43:00 π.μ. |
Δήμος Ερμιονίδας: Διαγωνισμός για την Μεταφορά Αποβλήτων Συσκευασιών
Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Παραλαβή - προσωρινή εναπόθεση - μεταφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 40.005,00 ευρώ προ ΦΠΑ ή 49.606,2 0 ευρώ με ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ερμιονίδας. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20-6162.004 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ερμιονίδας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας, οδός Μελίνας Μερκούρη, Αριθμός 11, στις 14/7/2020, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξης αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 14η /7/2020 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ