SUPER MARKET ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Η "Οριοθέτηση - Διευθέτηση του ποταμού Ερασίνου στην Αργολίδα" στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:03:00 μ.μ. | |
Η "Οριοθέτηση - Διευθέτηση του ποταμού Ερασίνου στην Αργολίδα" στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
Η 14 η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών, στις 4 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 . -1- α . Διαδικασία ελέγχου : 
1. Ερωτήσεις και επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων. 

β . Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ

2. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με την πορεία του κορωνοϊού (εξ αναβολής). 

3. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό (εξ αναβολής). 

4. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 18/27-01-2020 προηγούμενης απόφασης με τη μεταφορά πιστώσεων από τις ακυρωθείσες Εκθέσεις της Δράσης 1: Συμμετοχή σε Εκθέσεις, στη Δράση 6: Δράσεις διαφημιστικής προβολής. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Άννα Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου 

5. Έγκριση 12ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20%, έτους 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 

6. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 με τίτλο: «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης» της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 5008013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» αφενός ως προς τη σύνθεση της ομάδας έργουτακτικού (υφιστάμενου) προσωπικού και ειδικότερα σε ό, τι αφορά την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του ανωτέρω Υποέργου και αφετέρου ως προς τη σύνθεση της ομάδας έργου- έκτακτου προσωπικού και ειδικότερα με την προσθήκη του 7ου στελέχους της Επιτελικής Δομής ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης 

7. Έγκριση πρόσληψης κτηνιάτρων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς -2- Αυτοτελείς Πόρους, κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ. 

8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος 

9. Τροποποίηση του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/ 27-12-2010), ως ισχύει. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 

10. Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 11. Σχετικά με την αποπομπή από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου του εκπροσώπου της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Πελοπόννησο». ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γόντικας, Πετράκος και Κάτσαρης 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

12. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων επ’ αμοιβή εκδιδομένων προσώπων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Άγγελος Χρονάς 

13. Έγκριση του αριθμ. 8/29-10-2020 αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας «Οριοθέτηση – Διευθέτηση ποταμού Ερασίνου ΠΕ Αργολίδας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος 

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την τροποποίηση υφιστάμενης χοιροτροφικής εγκατάστασης και σφαγείου καθώς και στην κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο (ισχύος 0,5MW), σε γήπεδα συνολικής έκτασης 55.686,85), σε γήπεδα συνολικής έκτασης 55.686,85 m2 στην Τ.Κ. Καλετζίου, Δήμου Βέλου – Βόχας, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με φορέα την «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής 

16. Έγκριση 4ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Συντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Κορινθίας” με κωδικό 2017ΕΠ52600003. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης 

17. Υποβολή προς έγκριση πληρωμής δαπάνης ποσού 650,00 € από την εγκεκριμένη πίστωση στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, που αφορά πληρωμή ετήσιου τέλους διατήρησης Μερίδας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) για τα έτη 2019, 2020 και για την υποβολή αίτησης καταχώρησης απόφασης Δ.Σ. για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ολική ή μερική ή μη καταβολή), στα πλαίσια της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης του ΚΕΚ Νομού Κορινθίας Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

18. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ, έτους 2020 της ΠΕ Λακωνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης 

19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας “ΑΦΟΙ Σταύρου Κανελλάκη ΟΕ” στη θέση “Σωτήρα” ΤΚ Χρυσάφων ΔΕ Θεραπνών Δ. Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας. (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης 

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 20. Έγκριση 5ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2017-2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος 

21. Έγκριση 26ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600007. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς 

22. Καθορισμός της Τοπικής Κοινότητας «ΑΓΑΛΙΑΝΗΣ» ως έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, καταχώρησή της στο Μηχανογραφικό Σύστημα Κωδικοποίησης Εδρών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συνένωση όμορων εδρών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ