ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Ο Σύλλογος Λογιστών Ναυπλίου Ερμιονίδας ενημερώνει για "Επιστρεπτέα 4" και παράταση επιδότησης ανεργίας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:03:00 π.μ. | |
Σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας του Κινήματος Αλλαγής κ. Μιχαήλ Κατρίνη απάντησε στη Βουλή ο υπ Οικονομικών Χ. Σταικούρας, με θέμα: «Ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για τον κόσμο της αγοράς»

Στη Δευτερολογία του ο Κύριος Χρήστος Σταικούρας (Υπουργός Οικονομικών):

Mε βάση την ανακοίνωση που βγάλαμε, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 θα παρουσιάζει απευθείας το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια.

Άρα ευελπιστούμε ότι μέχρι την Παρασκευή ή κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανοίξει η πλατφόρμα και την επόμενη εβδομάδα, όπως ήταν το χρονοδιάγραμμά μας, θα εκταμιευθεί ένα σημαντικό ποσό ανάλογα και με τις αιτήσεις που θα γίνουν από τις επιχειρήσεις, γιατί κάθε φορά πληρώνουμε με βάση τις αιτήσεις οι οποίες γίνονται. 

        ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣΔημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2020 ]

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Αφορά : Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμέ-νων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε. Τ.Α.Π. -Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και δεν έχουν επωφεληθεί της παράτασης του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. παρατείνεται για δύο (2) μήνες


47166/1180/16.11.2020

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας

Αριθμ. οικ. 47166/1180/2020

(ΦΕΚ Β' 5051/16-11-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86) και, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75) και άλλες διατάξεις» (Α' 86),

2. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α' 91),

3. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α' 258),

4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133),

6. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

7. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),

8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),

11. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155),

12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168),

13. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

14. την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805),

15. την υπ' αρ. 24760/550/22-6-2020 απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β' 2484),

16. την υπ' αρ. 37453/963/21-09-2020 απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β' 4172),

17. την υπ' αρ. 46340/1233/12-11-2020 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΔ9246ΜΤΛΚ-ΦΡΑ),

18. τις υπ' αρ. 6989/13-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΣΓΦ4691Ω2-3Χ5), υπ' αρ. 6990/13-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΘ74691Ω2-ΖΧΑ), υπ' αρ. 6991/13-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΥΔΠ4691Ω2-6ΘΤ), υπ' αρ. 929/16- 11-2020(ΑΔΑ: 6ΥΖ44691Ω2-Ω7Λ), υπ' αρ. 927/16-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΦΖ4691Ω2-Ω07), υπ' αρ. 928/16-11-2020 (ΑΔΑ: 67ΛΩ4691Ω2-010), υπ' αρ. 9985/13-11-2020 (ΑΔΑ: 616Φ4691Ω2- ΚΟΨ), υπ' αρ. 9986/13-11-2020 (ΑΔΑ: 9Η1Υ4691Ω2-ΔΩΙ), υπ' αρ. 9987/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΕΞ4691Ω2-ΒΗΛ), υπ' αρ. 10200/16-11-2020 (ΑΔΑ:Ω2ΛΑ4691Ω2-Λ86), υπ' αρ. 2769/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΝΟ4691Ω2-8ΡΧ), υπ' αρ. 2768/16-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΗΞ34691 Ω2-Υ2Δ), υπ' αρ. 2767/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΦΟ4691Ω2-ΗΒΕ), υπ' αρ. 1233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 65Κ94691Ω2-ΟΕΛ), υπ' αρ. 14901/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΕΙ04691Ω2-ΒΡ2, υπ' αρ. 1234/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΛ34691Ω2-7ΓΚ), υπ' αρ. 14902/13-11-2020 (ΑΔΑ:99Μ84691 Ω2-7ΕΘ), υπ' αρ. 1235/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΗΞ74691 Ω2-5ΥΑ), υπ' αρ. 14903/13-11-2020 (ΑΔΑ: 94ΥΗ4691Ω2- Α6Ω), υπ' αρ. 21489/13-11-2020 (ΑΔΑ:9ΛΜΤ4691 Ω2-ΛΙΞ), υπ' αρ. 21490/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΣΗ4691Ω2-ΥΔ3), υπ' αρ. 21491/13-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΙ24691Ω2-6ΒΡ) αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης,

19. την υπ' αρ.71072/16-11-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,

20. την υπ' αρ. 45982/2459/16-11-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

21. την ανάγκη στήριξης των ανέργων των οποίων έληξε ή θα λήξει η τακτική επιδότηση ανεργίας τους εντός των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από τις αρνητικές συνέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19,

22. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ποσού ύψους έως ενενήντα επτά εκατομμυρίων ευρώ (97.000.000 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 51.960.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0651, 6.276.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0652, 840.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0655, 924.000 στον ΚΑΕ 0643 οικονομικού έτους 2020 και ύψους 32.042.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0651, 3.870.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0652, 518.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0655 και 569.800,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0643 για το οικονομικό έτος 2021,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε. Τ.Α.Π. -Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και δεν έχουν επωφεληθεί της παράτασης του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86) και, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 (Α' 86), καθώς και των υπ' αρ. οικ. 24760/550/22-6-2020 και υπ' αρ. οικ. 37453/963/21-09-2020 (Β' 4172) κοινών υπουργικών αποφάσεων, παρατείνεται για δύο (2) μήνες.

2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παρ. 1 εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α' 91). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α' 197) και του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

                                                                                      
Το Δ/Σ

         O Πρόεδρος                        Ο Αντιπρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ


        Ο Γ. Γραμματέας                  Ο Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΝΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ

Η Ταμίας Τα Μέλη

ΚΟΥΜΑΡΑ ΛΙΝΑ 

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ