Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020

Με 39 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννησου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:34:00 μ.μ. | |

Με 39 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΠελοποννησουΣυνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 11/12/2020, ημέρα Παρασκεύη και ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης τροποποίησης σύμβασης και του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ», υποέργο: Αποκατάσταση τεχνικού και ερεισμάτων οδού ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑ, π/ύ 195.000 ευρώ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού Τουρισμού & Περιβάλλοντος ΔΟΠΑΤ , του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 Ενημέρωση της Ο.Ε. και λήψη απόφασης για την ακύρωση της με αριθ. 1109/2020 απόφασης της Ο.Ε. σε συμμόρφωση με την με αριθμό 1452/2020 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφύγων (Α.Ε.Π.Π.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων του έργου βελτίωση της οδού ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ κατά τμήματα», π/ύ 185.000 ευρώ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 Έγκριση Συμβατικών Τευχών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ 19 ΓΥΘΕΙΟ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘ.ΟΔΟ 39 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ - ΓΥΘΕΙΟΥ)» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 'Έγκριση Συμβατικών τευχών, διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) για την εκτέλεση του έργου” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

297549/37642 'Έγκριση Συμβατικών τευχών, διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός ρείθρων-οχετών-πρανών -ερεισμάτων Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου γεωγραφικής περιοχής Δήμου Ευρώτα και Δήμου Μονεμβασίας» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 297546/37641 Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός ρείθρων-οχετών-πρανών - ερεισμάτων Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου γεωγραφικής περιοχής Δήμου Σπάρτης και Δήμου Ανατολικής Μάνης» προϋπολογισμού 230.000€. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τη δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτής όπου θα συζητηθεί η αίτηση αναστολής της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ». ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου ¨Τοποθέτηση πλαστικών (PVC) οριοδεικτών στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της ΠΕ Μεσσηνίας», π/ύ 50.000 ευρώ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Λήψη απόφασης κήρυξης οικονομικού φορέα έκπτωτου λόγω μη υποχρέωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 Έγκριση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – οδική ασφάλεια – αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η εθνική οδό (τμήμα ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ)», της ΠΕ Μεσσηνίας π/ύ 660.000 ευρώ, μέχρι 30-11-2020 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση – συντήρηση δρόμου ΝΕΔΟΝΤΑΣ – ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ – ΘΟΥΡΙΑ και 82ης εθνικής οδού (τμήμα ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ – ΚΟΜΒΟΣ ΜΟΡΕΑ)», π/ύ 600.000 ευρώ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων, από πιστώσεις του ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα ΥΠΕΣ, με τίτλο «Αποζημιώσεις μηχανημάτων για εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου» για τις ανάγκες αποχιονισμού για την αποκατάσταση βατότητας του οδικού δικτύου της ΠΕ Αρκαδίας. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 Έγκριση ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος του έργου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενης σήμανσης επαρχιακής οδού ΚΙΒΕΡΙ – ΑΣΤΡΟΣ», με π/ό 24.000 ευρώ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 Έγκριση άμεσης αποκατάστασης βλαβών και κατασκευή συρματοκιβωτίων στα πράνη του ποταμού ΛΑΔΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ », π/ύ 70.000 € ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου «Συντήρηση – σήμανση εθνικής οδού ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ», π/ύ 1.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Αρκαδίας, π/ύ 60.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ », π/ύ 70.000 € ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση - συντήρηση - αναβάθμιση ασφάλειας της ε.ο. Τρίπολης - Πύργου κατά τμήματα ( από Τρίπολη έως Λευκοχώρι )» π/ύ 800.000 € ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 350.000,00€ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΡΕΑΤΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», π/ύ 40.000 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΚΑΛΟΥ ΕΩΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», προϋπολογισμού 1.000.000 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΕΔΡΑΣ

Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 12-01-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτής όπου θα συζητηθεί η προσφυγή του κ. Λάγκα Θεόδωρου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 12-01-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτής όπου θα συζητηθεί η αγωγή των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έγκριση αρχικής κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας, βελτιώσεων οδικού δικτύου και εγγειοβελτιωτικών έργων στο Νομό Αργολίδας». Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Ορισμός δικηγόρου για τη παροχή γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με αίτημα ιδιώτη για διάλυση σωματείου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά με τη παροχή ή μη νομικής στήριξης στον πρώην Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την άσκηση εφέσεως κατά της 227/2020 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25-02-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτής όπου θα συζητηθεί η αγωγή της κ. Πίτσικα Βούλας. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Τ.ΕΟ. έτους 2020 ΠΕ Αρκαδίας. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο ΛΕΒΙΔΙΟΥ Δήμου Τρίπολης, ΠΕ Αρκαδίας. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 530.000 ευρώ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Εισήγηση για την εξέταση αιτήματος παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

Λήψη απόφασης επί αιτήματος του ΙΦΣ του έργου ΣΔΙΤ απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έγκριση της υπ΄ αριθ. 265475/64051/03.11.2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου « Περί Έγκρισης του υπ΄ αριθ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 5/2020 ΔιακηZ ρυξης με τιZτλο : «ΤεχνικηZ Υποστήριξη ανά Πυλώνα RIS 3, στο πλαίσιο της Πράξης: « Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου» », του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου» ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έγκριση της υπ΄ αριθ. 291978/70394/01.12.2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Περί Τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 8/2020 ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής , για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ» , στο πλαίσιο του έργου “Minimising Energy Consumption for Green Building srespecting present uses and public needs - GreenBuilding” , ως προς εδάφιο 2.2.6 της παρ. 2.2. του άρθρου 2 & παρ. 1.5 του άρθρου 1 της ∆ιακήρυξης και παράταση προθεσµίας παραλαβής των προσφορών & διενέργειας του διαγωνισµού. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανοµής πιστώσεων του ενταγµένου έργου στο Π∆Ε, «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ». ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έγκριση 4ης τροποποίησης κατανοµής πιστώσεων του ενταγµένου ε΄ργου στο Π∆Ε "Αποκατάσταση - συντήρηση εθνικών και επαρχιακών οδών Π.Ε. Αρκαδίας από βλάβες που προκλήθηκαν από θεοµηνία της 25-06-2016" ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανοµής πιστώσεων του ενταγµένου έργου στο Π∆Ε "Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λακωνίας" ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ