Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

“Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:10:00 μ.μ. | |
“Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 – 2020, κατόπιν των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C(2020) 8791 final /04.12.2020) που αφορούν στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid – 19, προετοιμάζουν την τροποποίηση της δράσης 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στα κάτωθι βασικά σημεία :

Αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της Δημόσιας Δαπάνης της δράσης κατά 10.000.000 ευρώ (Νέα Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 40.000.000 ευρώ). 

Προσθήκη πρόσθετων Επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας όπως παρουσιάζονται στο συνημμένο παράρτημα (Παράρτημα Ι) 

Προσθήκη επιλεξιμότητας επιχειρήσεων που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).
Προσθήκη ως επιλέξιμη μορφή επιχειρήσεων εταιτικού / εμπορικού χαρακτήρα :

i. Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφ’ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο

Λόγω των ασφυκτικών χρονικών πλαισίων και λαμβάνοντας υπόψη το ερχόμενο διάστημα των εορτών κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους / δυνητικούς δικαιούχους με βάση τους ΚΑΔ που προστίθενται, όπως προχωρήσουν άμεσα στην εξασφάλιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ , της δημοσιευμένης πρόσκλησης, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόλις εγκριθούν και υλοποιηθούν οι σχετικές αλλαγές στην πρόσκληση της δράσης και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και δημοσιευθεί η σχετική τροποποίηση της πρόσκλησης

Η ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου για τη διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων και ιδιαίτερα όσων καθίστανται επιλέξιμοι με βάση τους πρόσθετους ΚΑΔ, προτίθεται όπως θέσει, ανελαστικά, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη δράση στις 12/01/2021.

Η δημοσίευση της τροποποίησης της πρόσκλησης της δράσης θα γίνει κατόπιν των εγκρίσεων που απαιτούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου και από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

 Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 
09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες 
10.81 Παραγωγή ζάχαρης 
10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 
11.06 Παραγωγή βύνης 
17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) 
23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού 
23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 
23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 
28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 
46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών, εξαιρουμένων των ΚΑΔ 46.21.19.11, και 46.21.2 
46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 
46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 
46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 
46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 
46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 
46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 
46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών 
46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 
46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 
46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, εξαιρουμένου του ΚΑΔ 46.38.1 46.
46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 
47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), 
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 
47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες, εξαρουμένου του ΚΑΔ Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12) 64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 65.11 Ασφάλειες ζωής 
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 
65.20 Αντασφάλιση 66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 
66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 
66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 
84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 
96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.,. εκτός από: Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) 
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ