ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Γκιόλας - Μαμουλάκης: Να εξομοιωθούν και τα νομικά πρόσωπα όπως και τα φυσικά στην ενίσχυση για την απώλεια των μισθωμάτων τους λόγω covid 19

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:32:00 μ.μ. | |
Γκιόλας - Μαμουλάκης: Να εξομοιωθούν και τα νομικά πρόσωπα όπως και τα φυσικά στην ενίσχυση για την απώλεια των μισθωμάτων τους λόγω covid 19
Αποσπασματικά και ανεπαρκή τα μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση. Νομοθετεί χωρίς να τηρείται η αρχή της ισότητας και χωρίς να υπολογίζει τον αντίκτυπο των ενεργειών της στην κοινωνία και την οικονομία.

· Οι νομοθετημένες φορολογικές ελαφρύνσεις και τα όποια ευεργετήματα παρέχονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα ενώ εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα, παρά την αρχική αντίθετη νομοθέτηση.

· Κάθε είδους φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα αλλά και προσωπικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα ρευστότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο.

· Πλαφόν (κόφτης) στα μεγάλου οικονομικού- εισοδηματικού μεγέθους Νομικά Πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη εύλογα και δίκαια κοινωνικά κριτήρια.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης με αριθ. Κατ. 2861 /21-12-2020 των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ Γιάννη Γκιόλα και Χαρ. Μαμουλάκη, που συνυπογράφεται από ακόμη δεκατρείς βουλευτές:

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Αναιτιολόγητα διακριτή η μεταχείριση των εκμισθωτών από το μέτρο στήριξής τους για τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ`επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού Covid-19 του άρθρου 13 του ν.4690 (Α’104/30.05.2020)».

Οι συνέπειές της πανδημίας σε οικονομικό επίπεδο, οδήγησαν τη κυβέρνηση στη λήψη μίας σειράς μέτρων προκειμένου να τις αντιμετωπίσει. Ωστόσο, έχει καταστεί εμφανές πλέον ότι τα μέτρα αυτά είναι, αποσπασματικά, ανεπαρκή και δεν τηρείται η αρχή της ισότητας έναντι του νόμου. Η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς να υπολογίζει τον αντίκτυπο των ενεργειών της αυτών στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό έχει συμβεί και με τα μέτρα που έλαβε για τη στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ` επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού Covid-19.

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 13 του ν. 4690 (Α’104/30.05.2020),προβλέφθηκε, για τα πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα, η απαλλαγή από τοφόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τουν.4172/2013, του 40% του μισθώματος που δεν εισπράττεται, για όλο το χρονικό διάστημα που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μείωσης του μισθώματος στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊούCovid-19. Περαιτέρω, προβλέφθηκε η δυνατότητα των προσώπων αυτών, να εκπίπτουν από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη Φορολογική Διοίκηση από την 31η Ιουλίου 2020 και μετά, ποσό ίσο με ποσοστό20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο της καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό 40%λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ζημιάς που θα υποστούν από την απώλεια εισοδήματος. Επίσης, παρέχονταν εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., να ρυθμίσει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής.

Κατόπιν των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπ’αριθμ. Α.1193 ΥΑ(ΒF3505/24.08.2020). Στην παρ.1 του άρθρου 1 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στους εκμισθωτές που καταλαμβάνει η διάταξη, οι οποίοι είναι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, με την παρ. 2 αναφέρεται ότι το ευεργέτημα του δικαιώματος έκπτωσης από οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, παρέχεται μόνο προς τους εκμισθωτές - φυσικά πρόσωπα. Με δεδομένο πως σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρο 13 του ν.4690/2020 όπως αρχικά ίσχυσε, όλοι οι εκμισθωτές, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, είναι εμφανές ότι η ερμηνεία τηςπαρ.2 της Υπουργικής Απόφασης έγινε καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδότησης που παρείχε η παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4690/2020.

Το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών αντί να προβεί, όπως όφειλε, σε διόρθωση της Υπουργικής Απόφασης ώστε να αποδώσει και στα νομικά πρόσωπα το δικαίωμα έκπτωσης, αποφάσισε να τροποποιήσει τη παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020. Έτσι, με το άρθρο 5 του ν.4722, (Α' 177/15-09-2020), ορίστηκε ρητά ότι το ευεργέτημα της έκπτωσης καταλαμβάνει μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Τονίζεται ότι η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε τον μήνα Αύγουστο σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 όπως ίσχυε εκείνη τη στιγμή και όχι σε εφαρμογή της τροποποιημένης έκδοσής του κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, με το άρθρο 34 ν.4573 (Α’ 227/18.11.2020) ορίστηκε ότι, από το μήνα Νοέμβριο και εφεξής, για τα φυσικά πρόσωπα εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα, αντί της έκπτωσης θα καταβάλλεται στο δηλωθέν στην Α.Α.Δ.Ε. τραπεζικό λογαριασμό τους, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών.

Με δεδομένη αυτή την εκ των υστέρων εξαίρεση των νομικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα από το ευεργέτημα της έκπτωσης φόρου, το γεγονός ότι και τα κάθε είδους φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα αλλά και οι προσωπικές εταιρείες αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα ρευστότητας, καθώς από τη μία εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια κατά 40% και από την άλλη καλούνται να καταβάλλουν τους φόρους τους, πχ ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο ακέραιο, σε συνδυασμό με την υποχρέωση νομοθέτησης μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας χωρίς να ευνοούνται κάποιοι εις βάρος κάποιων άλλων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να τροποποιηθεί η υπ’αριθμ. Α.1193 Υπουργική Απόφαση(ΒF3505/24.08.2020), ώστε να συμπεριλάβει στη παρ.2 του άρθρου 1και τους εκμισθωτές νομικά πρόσωπα;

2. Προτίθεται να καταργηθεί, από την ημερομηνία που ίσχυσε, η τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 5 του ν.4722, (Α' 177/15-09-2020)στη παρ.2 του άρθρο 13 του ν. 4690 (Α’104/30.05.2020), ούτως ώστε το δικαίωμα έκπτωσης να καταλαμβάνει και τους εκμισθωτές νομικά πρόσωπα αλλά και νομικές οντότητες, όπως ιδίως φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα και προσωπικές εταιρείες, ή άλλως σε μερίδα εξ αυτών δυνάμει προσήκοντος εισοδηματικού πλαφόν, για την θέσπιση του οποίου πρέπει να ληφθούν υπόψη εύλογα και δίκαια κοινωνικά κριτήρια;

3. Προτίθεται να συμπεριλάβει νομοθετικά και τους εκμισθωτές νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, όπως ιδίως φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα και προσωπικές εταιρείες, στο μέτρο της πίστωσης του τραπεζικού τους λογαριασμού με ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών από το Νοέμβριο και εφεξής ή άλλως σε μερίδα εξ αυτών δυνάμει προσήκοντος εισοδηματικού πλαφόν, για την θέσπιση του οποίου πρέπει να ληφθούν υπόψη εύλογα και δίκαια κοινωνικά κριτήρια;

4. Ποια κριτήρια ελήφθησαν υπόψη για τη νομοθέτηση της εξαίρεσης των εκμισθωτών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως ιδίως φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα και προσωπικές εταιρείες, από το ευεργέτημα της έκπτωσης φόρου καθώς και της πίστωσης του τραπεζικού τους λογαριασμού με ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών από το Νοέμβριο και εφεξής;

Οι ερωτώντες βουλευτές Γιάννης Γκιόλας- Μαμουλάκης Χάρης

Και άλλοι δεκατρείς βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ