ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Σάββατο 15 Μαΐου 2021

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αναζητά ταξιθέτες/τριες και νέους συνεργάτες

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αναζητά ταξιθέτες/τριες και νέους συνεργάτες
Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 Ν.3105/2003 (ΦΕΚ 2 τ. Α΄) και εντός των περιορισμών της περιπτώσεως ββ΄ του άρθρου 24 Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την κάλυψη έως και 150 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών εισόδου στους χώρους εκδηλώσεων της Αθήνας (Ωδείο Ηρώδου Αττικού και Πειραιώς 260).


Η προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών αφορά στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του έτους 2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.aefestival.gr) από την Τετάρτη 12/05/2021 μέχρι και την Τετάρτη 19/05/2021 και ώρα 17:00.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία, οδός Ηπίτου 8, Σύνταγμα, 10557, Αθήνα, από την κα Κουράκου στο 210-9282900, καθημερινά 11:00-13:00 από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να συμπληρώσουν την «Φόρμα Αίτησης Ταξιθεσίας» και να επισυνάψουν το βιογραφικό τους σημείωμα και ένα συνοπτικό συνοδευτικό σημείωμα με τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να εργαστούν στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.». Σε περίπτωση πρόσκλησης του υποψηφίου σε συνέντευξη, θα πρέπει να κατατεθούν α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και β) τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής), άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας, καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Β2), άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού, υπευθυνότητα, ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού, δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες. Συναφής εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αμοιβή όσων επιλεγούν προς συνεργασία θα προκύπτει βάσει των ωρών απασχόλησής τους, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από την Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για θέση κατηγορίας Δ.Ε. (ν.4354/2015).
Οι ώρες απασχόλησης έκαστου/ης υπαλλήλου διαμορφώνονται βάσει του γενικού καλλιτεχνικού προγραμματισμού της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», καθώς επίσης και των όποιων άλλων λοιπών εκδηλώσεων καλείται η εταιρεία να καλύψει οργανωτικά.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»
Ι. Καπλάνης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ


Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αναζητά νέους συνεργάτες

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος 2021, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αναζητά Επικεφαλής Ταξιθεσίας, Υπεύθυνους Ροών (Crowd Managers) για τους χώρους εκδηλώσεων της Αθήνας (Ωδείου Ηρώδου Αττικού και Πειραιώς 260) και της Επιδαύρου (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου) καθώς και IT Expert.

Ειδικότερα:

1.Επικεφαλής ταξιθεσίας:

Η θέση του/της επικεφαλής ταξιθεσίας αφορά στην εποπτεία των χώρων υλοποίησης των δράσεων, στην επιμέλεια για την ομαλή είσοδο και ταξιθεσία του κοινού καθώς και στην εποπτεία ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι τέσσερις (4) και αντιστοιχούν σε έναν επικεφαλής ανά χώρο εκδηλώσεων.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού
Υπευθυνότητα
Εμπειρία στο συντονισμό ομάδας ταξιθεσίας
Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων
Ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού
Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή θέση

2.Υπεύθυνος/η ροών:


Η θέση του/της υπεύθυνου ροών αφορά στον συντονισμό της διαχείρισης των ροών και στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (crowd management). Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι δύο (2) και αντιστοιχούν σε μία θέση στην Αθήνα και μία θέση στην Επίδαυρο.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού
Υπευθυνότητα
Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων
Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων
Ενδελέχεια στη μελέτη κανονισμών, εκπόνηση σχεδίων δράσης και εφαρμογή αυτών
Ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού
Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή θέση

3. IT Expert:

Η θέση του/της IT Expert αφορά στην εγκατάσταση σταθμών εργασίας με υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές και στη σύνδεσή τους στο Active Directory, έλεγχο εξοπλισμού υπολογιστών, εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού, ανάπτυξη και συντήρηση τοπικών δικτύων, υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστημάτων και διενέργειες διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων. Πρόκειται για μια θέση με έδρα την Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα:
Απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι Πληροφορικής ή συναφούς πεδίου
Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση των χρηστών
Υπευθυνότητα
Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή θέση

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και ένα συνοπτικό συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρονται να εργαστούν στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr_2021@aefestival.gr έως την Παρασκευή 21 Μαΐου στις 13:00.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία, οδός Ηπίτου 8, Σύνταγμα, 10557, Αθήνα, από την κα Κουράκου στο 210-9282900, καθημερινά 11:00-13:00 από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»
Ι. Καπλάνης
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ