ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021

ΕΣΠΑ: Ενεργητική ένταξη στην εργασία Δήμων Ναυπλιέων και Άργους-Μυκηνών

ΕΣΠΑ: Ενεργητική ένταξη στην εργασία Δήμων Ναυπλιέων και Άργους-Μυκηνών
Ενεργητική ένταξη στην εργασία των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών μέσω ενός πλέγματος συμπληρωματικών ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στις κύριες οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής οικονομίας της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.


Η περίοδος υποβολής είναι από 7/6/2021 έως 30/8/2021.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

-Τεχνικό Δελτίο Πράξης

-Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου: :(και εφόσον υπάρχουν των συμπραττόντων φορέων) - Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα υλοποίησης της πράξης, όπως: νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης του δικαιούχου με τυχόν τροποποιήσεις ή/και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ, όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός ή/και οι αρμοδιότητες, η έδρα και τα τυχόν παραρτήματα κλπ). - Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων του Δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία

-Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης: (αφορά και τους συμπράττοντες φορείς)

-Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης: εφόσον απαιτείται

-Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

-Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία: Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να γίνει αυτό κατά την υποβολή της πρότασης, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου και των συμπραττόντων φορέων ότι κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πράξης θα τηρηθούν οι απαιτήσεις περί προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης)

-Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης: Για δράσεις που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής Ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01), είναι απαραίτητο να περιέχονται στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης δυνάμει συγκεκριμένης διάταξης του Κανονισμού (Συμπλήρωση λίστας ελέγχου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης)

-Σχέδιο Δράσης: όπου θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου που θα υλοποιήσει ο κύριος δικαιούχος και εφόσον υπάρχει/ουν και ο κάθε συμπράττων φορέας, με σύνδεση κάθε δαπάνης με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο (σύμφωνα με το συνημμένο στην πρόσκληση υπόδειγμα)

-Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης

-Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες: (αφορά και τους συμπράττοντες φορείς)

-Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων: (αφορά και τους συμπράττοντες φορείς)

-Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων: (αφορά και τους συμπράττοντες φορείς)

-Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων: (αφορά και τους συμπράττοντες φορείς)
-
Χρηματοοικονομική ικανότητα: (αφορά και τους συμπράττοντες φορείς)

Λοιπά έγγραφα: Για δράσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού
 Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)πρέπει να προσκομιστεί στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση έκθεση τεκμηρίωσης συμβατότητας ΥΓΟΣ που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

-Τον πάροχο της ΥΓΟΣ

-Την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης ΥΓΟΣ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για να τεκμηριωθεί μια δράση ως ΥΓΟΣ πρέπει να αποδεικνύεται ότι: α) απευθύνεται σε πολίτες και αποβλέπει στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, εξυπηρετεί τους ειδικούς στόχους που συνδέονται με την αύξηση της απασχολησιμότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανέργων και γ) παρέχεται σε συνθήκες έλλειψης ή μη ικανοποιητικής ανάπτυξης της σχετικής αγοράς. Ειδικά για τις δράσεις προς όφελος ανέργων η τεκμηρίωση υπάρχει στο με Α.Π. 31523/ΕΥΚΕ 446/19-3-2018 έγγραφο της ΕΥΚΕ, με θέμα «ζητήματα ενισχύσεων σε δράσεις συμβουλευτικής – κατάρτισης – πιστοποίησης σε ανέργους»

-Αναλυτική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας και όλων των επιμέρους σταδίων παροχής της, καθώς και περιγραφή των τελικών «παραδοτέων» της παρεχόμενης υπηρεσίας (με στοιχεία προβλέψεων είδους υπηρεσιών και ποσοτήτων).

-Τη χρονική διάρκεια ανάθεσης της ΥΓΟΣ, λαμβάνοντας υπόψη και το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο καθορισμού της.

-Τη γεωγραφική περιοχή που συνδέεται με την ΥΓΟΣ.

-Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό της αντιστάθμισης που χορηγείται για την παρεχόμενη ΥΓΟΣ που περιλαμβάνει τις ακριβείς παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό της χορηγούμενης αντιστάθμισης. Η αντιστάθμιση πρέπει να περιορίζεται στο μέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του συνόλου ή του μέρους των δαπανών που πραγματοποιούνται για την εκπλήρωση υποχρέωσης παροχής της καθορισμένης ΥΓΟΣ.

-Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για παροχή ΥΓΟΣ, σύμφωνα με το σχετικό συνημμένο στην πρόσκληση υπόδειγμα, μόνο εφόσον η πρόταση αφορά αίτηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας ΥΓΟΣ βάσει κανονισμού 360/2012.

-Σε περίπτωση εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 360/2012 η έκθεση τεκμηρίωσης συμβατότητας ΥΓΟΣ δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνει το σύνολο των αναλυτικών πληροφοριών που καθορίζονται στην Απόφαση 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2011 και συγκεκριμένα δεν είναι υποχρεωτικό να προβλέπει διαδικασία και μηχανισμό υπεραντιστάθμισης.

-Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία ο δικαιούχος θα αναφέρεται, στην περίπτωση που υπάρχει, σε πράξη που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και η υποβληθείσα πρόταση αποτελεί συνέχεια αυτής. Στο κείμενο θα αναφέρονται τίτλος και κωδικός ΟΠΣ αυτής.

-Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται εάν η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ ή όχι.

-Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου, όπου δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του κυρώσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας και τηρούνται οι διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 39 & 40 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α/13-9-2017), όπως ισχύει σήμερα.

Προκειμένου να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου των ΥΓΟΣ: Για δράσεις που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01), είναι απαραίτητο να περιέχονται στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση τα εξής στοιχεία:

-Εθνική νομοθεσία & κανονιστικό πλαίσιο, που καταδεικνύει

-Εθνική στρατηγική και λοιπά στοιχεία που αφορούν στην άσκηση δημόσιας εξουσίας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης τους όρους και προϋποθέσεις που το κράτος έχει θέσει για την υλοποίησή της- τους εμπλεκόμενους φορείς κλπ.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ