ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

5 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:49:00 π.μ. | | |
Μουσείο Ναυπλίου
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 της πράξης “ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ“ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

-ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία
1 Δ.Δ. ΜΥΚΗΝΩΝ Δήμου ΆΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

-ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
2 Δ.Δ. ΜΥΚΗΝΩΝ Δήμου ΆΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

-ΔΕΕργατοτεχνιτών
2 Δ.Δ. ΜΥΚΗΝΩΝ Δήμου ΆΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση protefaarg@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ. Συντάγματος, Τ.Κ.21200 Ναύπλιο, υπόψη κ.Κορνηλάκη Στυλιανής (τηλ. επικοινωνίας: 2752027502 και 2752097612), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από [01.03.2022] έως και [05.03.2022]).

Αναλυτικά η προκήρυξη: 
 
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ