ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

ΔΟΠΠΑΤ Ναυπλίου: Δυο θέσεις εργασίας πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:15:00 π.μ. | | |
γυμναστική
Ο Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος Τουρισμού Ναυπλίου προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στην παρ. 7.2 του ισχύοντος Ο.Π.: 

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 

7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. «Κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται» 

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (κωδικοποίηση από τον Φορέα) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (εφόσον εξειδικεύεται) Αριθμός ατόμων Διάρκεια σύμβασης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 έως ( Οκτώ) 8 μήνες Άσκηση στην εφηβική ηλικία Εφαρμόζονται προγράμματα, που αφορούν σε διαδεδομένες ή μη διαδεδομένες αθλητικέ[...] [2022-2023].2.2.5.6.3 Άσκηση Ενηλίκων Μυϊκή ενδυνάμωση[2022- 2023].2.2.6.14.3 Άσκηση στην Τρίτη ηλικία[2022- 2023] .2.2.9.21.3 Προγράμματα φυσικών και κινητικών δραστηριοτήτων: - σε άλλους χώρους 

9. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση). 

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ασκληπιού (Βίλα Ζυμβρακάκη) , Ναύπλιο , Τ.Κ. 21100 ή ή ηλεκτρονικά στο e-mail : doppat.nafplio@gmail.com.Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους στον Ν.Π. είναι δέκα (10 ) εργάσιμες μέρες , σύμφωνα με την παράγραφο 7.1 του άρθρου 7 του Ο.Π. και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο χώρο ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. (Δ/νση Λ. Ασκληπιού , Ναύπλιο (Βίλα Ζυμβρακάκη). 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.
ΡΑΛΛΗ ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ