ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Περιφέρεια Πελοποννησου: Οι αρμοδιότητες χωρικών - θεματικών Αντιπεριφερειαρχών και εντεταλμένων συμβούλων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:30:00 μ.μ. |
Περιφέρεια Πελοποννησου
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου καθορίζονται οι  αρμοδιότητες των χωρικών και θεματικών αντιπεριφερειαρχών καθώς και οι αρμοδιότητες των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων: 

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ 

1. Μαντζούνης Ιωάννης, αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο 

2. Σκαντζός Εμμανουήλ, αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη 

3. Βυτινιώτης Χαρίλαος, αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας, με έδρα την Κόρινθο 

4. Βερούτης Θεόδωρος, αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας, με έδρα την Σπάρτη 

5. Τσουκαλάς Ανδρέας, αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα 

Οι ανωτέρω έχουν τις εξής αρμοδιότητες: - συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής ενότητας,

 - μεριμνούν για την εφαρμογή των αποφάσεων του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπον αρμόδιοι, 

- ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης, 

- διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας, 

- έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης, 

- προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας, 

- συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την πράξη σύστασής του ή κατ’ άλλο νόμιμο τρόπο, η συμμετοχή του Νομάρχη της καταργηθείσας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

- Δύνανται να συγκαλούν τους περιφερειακούς συμβούλους της οικείας περιφερειακής ενότητας και να διαβουλεύονται επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικεία περιφερειακή ενότητα. 

- Είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση εκδηλώσεων (εθνικών, πολιτιστικών κλπ ) σε επίπεδο ΠΕ όπου είναι κατά τόπον αρμόδιοι και εκπροσωπούν την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη - Παρακολουθούν το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων σε επίπεδο ΠΕ όπου είναι κατά τόπον αρμόδιοι και μεριμνούν για την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση κάθε έργου σύμφωνα με τις συμβατικές προθεσμίες και πόρους 

Β.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ 

1. Λαμπρόπουλος Χρήστος αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομίας, Παιδείας, Δίκαιης Μετάβασης (Μεγαλόπολη) και ΣΔΙΤ Απορριμμάτων, με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: 

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα του τομέα αρμοδιότητας, 

- Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Εσωτερικής Λειτουργίας, Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών για θέματα του τομέα αρμοδιότητας 

- Παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου των Περιφερειών, ενημέρωση των οργάνων της Περιφερειακής Αρχής για μεταβολές και τροποποιήσεις καθώς και υποβολή προτάσεων για διατύπωση ρυθμίσεων επί σχεδίων νόμων και αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία και άσκηση των αρμοδιοτήτων της περιφερειακής αυτοδιοίκησης 

- Παρακολούθηση θεμάτων εποπτείας των Νομικών Προσώπων που υπάγονται ή την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

- Παρακολούθηση θεμάτων λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας 

- Παρακολούθηση θεμάτων ορθής τήρησης του μητρώου παγίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και ιδίως των θεμάτων ακίνητης περιουσίας, 

- Παρακολούθηση των διαδικασιών ορθής εκκαθάρισης αρχείων και εκποίησης κινητών περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας, 

 - Παρακολούθηση του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στις υποδομές αρμοδιότητας και ευθύνης της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων αυτής και συνεργασία με τον ενεργειακό και τους διοικητικά υπεύθυνους για την λήψη κατάλληλων μέτρων.

 - Εισηγήσεις για την ανακατασκευή, τις τεχνικές παρεμβάσεις, την αξιοποίηση κτηρίων, ενοικίαση κτηρίων για στέγαση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των υπηρεσιών των οποίων η Περιφέρεια έχει την ευθύνη κάλυψης των στεγαστικών αναγκών 

- Φροντίδα για συνεχή ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

- Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου ΣΔΙΤ απορριμμάτων, συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και υποβολή προτάσεων για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν, - Παρακολούθηση του προγράμματος μεταφοράς μαθητών, συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και υποβολή προτάσεων για απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες φοίτησης. 

- Προώθηση των θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα νομικά της πρόσωπα, 

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων του τομέα ευθύνης του Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στο Διοικητήριο έδρας στην Τρίπολη. 

2. Τζινιέρης Νίκωνας αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Μεταφορών, με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: 

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα του τομέα αρμοδιότητας του, 

- Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και υποδομών για το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας. 

- Υποβολή προτάσεων για την μείωση γραφειοκρατικών βαρών κατά την διαδικασία ανάθεσης δημοσιών συμβάσεων έργων και μελετών 

- Υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη, συντήρηση και εκσυγχρονισμό δικτύων και υποδομών 

- Παρακολούθηση ωρίμανσης μελετών και έργων για ένταξη αυτών σε αναπτυξιακά προγράμματα ενωσιακών και εθνικών πόρων 

- Παρακολούθηση θεμάτων λειτουργίας υδατοδρομίων και επαναλειτουργίας του τρένου στην Περιφέρεια και υποβολή εισηγήσεων για επίλυση γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων του τομέα ευθύνης του Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας σε Σπάρτη και Τρίπολη. 

3. Καλογεροπούλου Άννα αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: - Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα του τομέα αρμοδιότητας της , 

- Συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Τουρισμού για την υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, - Παρακολούθηση της λειτουργίας των γραφείων τουριστικής πληροφόρησης ( infokiosk ) και υποβολή εισηγήσεων για την αναβάθμιση τους, 

- Προώθηση της συνεργασίας με τους φορείς του Τουρισμού με έμφαση στις ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές , σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

- Παρακολούθηση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με θέμα τον Τουρισμό 

- Εισηγήσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για αύξηση της εξωστρέφειας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας στα εθνικές και διεθνείς αγορές 

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων του τομέα ευθύνης του Έδρα της ανωτέρω είναι τα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας σε Καλαμάτα και Τρίπολη. 

4. Αναστασόπουλος Ευστάθιος, αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Τομέα και θεμάτων Αναπτυξιακών Νόμων με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: 

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα του τομέα αρμοδιότητας του, 

- Συνεργασία με τις υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την επίλυση θεμάτων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα καθώς και για θέματα ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς νόμους, 

- Παρακολούθηση θεμάτων και υποβολή εξειδικευμένων προτάσεων για τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, τις εγγειοβελτιωτικές υποδομές (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά έργα σε εξέλιξη κλπ ), καθώς και για θέματα διαχείρισης υδάτων άρδευσης, 

- Συνεργασία μεμονωμένα και από κοινού με φορείς του δημοσίου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ) αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους , βιοκαλλιεργητές και μη κλπ, καθώς και με οργανώσεις αυτών (ομάδες παραγωγών, αγροτικούς συνεταιρισμούς κλπ) για επιμέρους ζητήματα ανά αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα και τοπικά προϊόντα τα οποία αφορούν νέους γεωργούς, βιολογικές καλλιέργειες, νέες καλλιέργειες, προώθηση εξαγωγών, αντιμετώπιση ασθενειών φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, φυσικές καταστροφές κλπ 

- Συνεργασία μεμονωμένα ή από κοινού με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση επενδύσεων μεταποιητικών δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, - Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων του τομέα αρμοδιότητας Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας σε Καλαμάτα και Τρίπολη 

5. Χρονάς Άγγελος αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόνοιας με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: - Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα του τομέα αρμοδιότητας 

- Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για όλα τα θέματα αρμοδιότητας 

- Προγραμματισμός και υποβολή εισηγήσεων για δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας στις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας 

- Συνεργασία με θεσμικούς φορείς και δομές Α/θμιας και Β/θμιας φροντίδας υγείας και πρόνοιας για τον εντοπισμό προβλημάτων υποδομών, εξοπλισμού κλπ και υποβολή εισηγήσεων για τρόπους αντιμετώπισης/ επίλυσης αυτών 

- Συνεργασία με τους επιστημονικούς συλλόγους (Ιατρικούς , οδοντιατρικούς, Φαρμακευτικούς Συλλόγους) της Περιφέρειας Πελοποννήσου για θέματα υγείας και φαρμάκων 

- Προώθηση της συνεργασίας με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας (Υπουργεία, Δήμους, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) θέματα προστασίας της οικογένειας, του παιδιού, των αμεα, των ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 

- Υποβολή προτάσεων για ένταξη και χρηματοδότηση δράσεων προνοιακού χαρακτήρα από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, 

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων του τομέα ευθύνης του Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας σε Καλαμάτα και Τρίπολη.

6. Γκιολής Αναστάσιος, αντιπεριφερειάρχης ΠΕΠ/ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: 

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα του τομέα αρμοδιότητας του - Συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Παρακολούθηση θεμάτων λήξης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2024 και υποβολή εισηγήσεων για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών 

- Παρακολούθηση θεμάτων έναρξης νέας προγραμματικής ΕΣΠΑ 2021-2027 και υποβολή εισηγήσεων για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών - Εισηγήσεις για την συμμετοχή της Περιφέρειας σε ανταγωνιστικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

- Παρακολούθηση της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων του τομέα ευθύνης του Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας σε Κόρινθο και Τρίπολη. 

7. Γανώσης Αναστάσιος, αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: - Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Περιβάλλοντος 

- Συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και υποδομών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα περιβάλλοντος 

- Συνεργασία με θεσμικούς φορείς και οργανώσεις για προστατευόμενες περιοχές και περιοχές που περιλαμβάνονται στο θεσμό των «Απάτητων Βουνών» 

- Παρακολούθηση περιβαλλοντικών θεμάτων κατά την υλοποίηση έργων ανάδειξης και αποκατάστασης μονοπατιών και διαδρομών εντός οικοσυστημάτων, 

- Παρακολούθηση θεμάτων των ενεργών και ανενεργών ΧΑΔΑ 

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων του τομέα ευθύνης του Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας στο Ναύπλιο και στην Τρίπολη. 

8. Οικονόμου Γεώργιος αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Ενέργειας, με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: - Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα του τομέα αρμοδιότητας 

- Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης για θέματα αθλητισμού και ενέργειας 

- Υποβολή εισηγήσεων για κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων - Συνεργασία με θεσμικούς φορείς του αθλητισμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την προαγωγή του αθλητισμού και των ολυμπιακών αθλημάτων ιδίως σε παιδιά και νέους 

- Παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν την λειτουργία γυμναστηρίων και αθλητικών σχολών, - Συνεργασία με θεσμικούς φορείς για την προώθηση θεμάτων για την παραγωγή και χρήση πράσινης ενέργειας με έμφαση στο υδρογόνο 

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων του τομέα ευθύνης του Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Κόρινθο και στην Τρίπολη. 

 Γ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Κόρκα Αθηνά, έμμισθη εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού, με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: 

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα αρμοδιότητας της - Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και υποδομών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής της Περιφέρειας σε θέματα έργων και δράσεων προαγωγής του πολιτισμού και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

- Συνεργασία με θεσμικούς φορείς σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων και δράσεων ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας (μνημεία, τόποι, ήθη, έθιμα, λαϊκή παράδοση κλπ) 

- Συνεργασία με φορείς ( Δήμους, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, συλλόγους, σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, κλπ) για την από κοινού υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο 

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Έδρα της ανωτέρω είναι τα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας σε Κόρινθο και Τρίπολη 

2. Μπουντρούκας Ιωάννης, έμμισθος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα προώθησης συνεργασίας με Επιμελητήρια, Οικονομικούς και Κοινωνικούς Φορείς με αρμοδιότητες που ανάγοντες σε: 

- Eισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα αρμοδιότητας του, 

- Συνεργασία με την αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης για θέματα επιχειρήσεων και μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών αγοράς εργασίας 

- Ενημέρωση των οργάνων της Περιφερειακής Αρχής για θέματα της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

- Υποβολή προτάσεων για την από κοινού διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και συναντήσεων για την προώθηση των κοινών σκοπών και θέσεων επί ειδικών θεμάτων της οικονομίας και επιμέρους κλαδικών θεμάτων καθώς και για την προσέλκυση επιχειρηματικών δράσεων και επενδύσεων στην γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

- Υποβολή προτάσεων για την προώθηση νέων τεχνολογιών και την υιοθέτησή τους από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

- Υποβολή προτάσεων για την από κοινού συνεργασία και διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης για την αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων 

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις των επιμελητηρίων και των οικονομικών και κοινωνικών φορέων Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Τρίπολη 

3. Καπέλιος Βασίλειος άμισθος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: 

- Eισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα αρμοδιότητας του 

- Συνεργασία με το Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και τις υπηρεσίες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για θέματα πολιτικής προστασίας και εφαρμογής ανάπτυξης μνημονίων συνεργασίας με φορείς και υπηρεσίες εντός και εκτός αρμοδιότητας Περιφέρειας για θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 

- Εισηγήσεις για την υποστήριξη σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό κρατικών υπηρεσιών άμεσης παρέμβασης πολιτικής προστασίας (πυροσβεστικής, αστυνομίας, δασαρχείων κλπ) καθώς και των αναγνωρισμένων εθελοντικών οργανώσεων 

- Υποβολή προτάσεων για θέματα κλιματικής αλλαγής - Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων αρμοδιότητας του. Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας σε Καλαμάτα και Τρίπολη. 

4. Σχοινοχώριτης Δημήτριος άμισθος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης, με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: 

- Εισήγηση στο ΠΕΣΥ για θέματα αρμοδιότητας - Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού 

- Υποβολή προτάσεων για την προαγωγή και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

- Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις για δράσεις αλληλεγγύης τοπικής και υπερτοπικής σημασίας 

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας σε Ναύπλιο και Τρίπολη. 

5. Σαρδέλης Αναστάσιος, άμισθος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα ΕΠΑ/ΠΔΕ και Συντονισμού Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (άμισθος) με αρμοδιότητες που ανάγονται σε: 

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα αρμοδιότητας 

- Συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, υποδομών και Περιβάλλοντος και με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για θέματα ΕΠΑ/ΠΔΕ που αφορούν θεσμικά, οργανωτικά, λειτουργικά ζητήματα και θέματα εκταμίευσης πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών έργων προμηθειών και υπηρεσιών στους δικαιούχους φορείς, 

- Παρακολούθηση θεσμικού πλαισίου για θέματα Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υποβολή προτάσεων για βελτιωτικές ρυθμίσεις οργάνωσης, λειτουργίας και συνεργασίας των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

- Προώθηση θεμάτων οριζόντιας συνεργασίας των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο με Υπουργεία, Δήμους, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση πάσης φύσεως αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων, υπηρεσιών και προμηθειών 

- Προώθηση καλών πρακτικών συνεργασίας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών με Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων αρμοδιότητας του. Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία των Αναπτυξιακών Οργανισμών της Περιφέρειας σε Καλαμάτα και Τρίπολη 

 Δ.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι οριζόμενοι αντιπεριφερειάρχες και εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι: 

1. Ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές ανά τομέα αρμοδιότητας, 

- Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς. - Τους διαθέσιμους πόρους και την ανάγκη για διαρκή διασφάλιση της επωφελούς και αποτελεσματικής χρήσης και της ισόρροπης κατανομή τους, 

- Την ανάγκη οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, η διαφάνεια και η ισονομία, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων, 

- Την ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

2. Συνεργάζονται μεταξύ τους σε τομεακό και τοπικό επίπεδο από κοινού και μεμονωμένα καθώς και με τα υπηρεσιακά στελέχη των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας διά ζώσης και διαδικτυακά, προφορικά και έγγραφα, 

3. Κατά την εκπροσώπηση της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη σε δράσεις και εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητας τους οφείλουν να εκφράζουν την στρατηγική αναπτυξιακών πολιτικών και στόχων των οργάνων της Περιφερειακής Αρχής και αποφεύγουν προσωπικές ή άλλες τοποθετήσεις 

4. Κατά την συνεργασία τους με υπουργεία, δήμους και λοιπούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς φροντίζουν για την προώθηση των συμφερόντων της Περιφέρειας και ενημερώνουν τον Περιφερειάρχη προφορικώς και γραπτώς για τα αποτελέσματα της συνεργασίας. 

5. Χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μέσα που τους παρέχει η Περιφέρεια αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του έργου του τομέα αρμοδιότητας τους. Οι προϊστάμενοι των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας συνεργάζονται δια ζώσης και διαδικτυακά σε θέματα αρμοδιοτήτων τους με τους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και τους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους, τους ενημερώνουν και παρέχουν σε αυτούς πάσης φύσεως στοιχεία προς επιβοήθηση και υλοποίηση του έργου του τομέα αρμοδιότητας τους. 

Ε. ΙΣΧΥΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Η παρούσα απόφαση ακολουθεί το χρόνο ισχύος των αποφάσεων ορισμού αντιπεριφερειαρχών και εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, αναρτάται στο Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr και δημοσιεύεται σε ημερήσιες εφημερίδες, με φροντίδα της Διεύθυνσης Οικονομικού έδρας. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ