ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Όλα τα εκλογικά τμήματα της Αργολίδας για τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές

Κάλπες
Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.


Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.A΄/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει,

2.Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 3833/τ.Β'/2021) όπως ισχύει,

3.Τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/15-03-2012 τ.Α΄) ''Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας περί εκλογής Βουλευτών'' όπως ισχύουν,

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 & 43 του ν. 4804/2021 (ΦΕΚ 90/Α΄) "Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών και λοιπές διατάξεις",

5.Την αριθ. 74715/11-09-2023 (ΑΔΑ. ΨΕ3546ΜΤΛ6-ΦΛ3) εγκύκλιο 987 του Υπουργείου Εσωτερικών "Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023",

6.Τις προτάσεις των δήμων με τις οποίες προσδιορίζουν τα οικήματα που θα χρησιμοποιηθούν ως καταστήματα ψηφοφορίας,

7.Τις μεταξύ των δήμων, εκλογικών διαμερισμάτων και οικισμών αποστάσεις, τις υφιστάμενες συγκοινωνιακές συνθήκες και τον αριθμό εκλογέων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τα Εκλογικά Τμήματα και τα Καταστήματα Ψηφοφορίας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας , ανά Δήμο και Δημοτική Ενότητα, για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, ως εξής:
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ