ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Ναυπλιέων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:16:00 μ.μ. | | |


 Έγκριση σύναψης οκτώ (8) συµβάσεων µίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθµού και ΝΠ∆∆ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθµίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση. Ενσωµάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 σε συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου 2 του
ν. 3584/2007 (143/Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (194/Α΄/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες».

4. Το Π.∆. 89/2014 (ΦΕΚ Α’341) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»

5. Το υπ’ αριθµ. 119 Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 153/Α΄/25.06.2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2

6. Την αριθµ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού µε θέµα «Καθορισµός αρµοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β/2012)

7. Τις γνωµοδοτήσεις του ΑΣΕΠ για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στα αναφερόµενα
ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ.

8. Τις ανάγκες των ΝΠ∆∆ για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για τη στελέχωση
υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους, διάρκειας ένα
(1) έτος.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (98/Α΄/22.4.2005) σύµφωνα µε
το υπ’ αριθµ. 22122/30-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. Το γεγονός ότι µε την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισµών των ΝΠ∆∆
η οποία θα αντιµετωπίζεται αποκλειστικά και µόνο από την καταβολή αντιτίµου που
καταβάλλουν οι ωφελούµενοι δηµότες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

1. Εγκρίνουµε τη σύναψη οκτώ (8) συµβάσεων µίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΝΠ∆∆
των ΟΤΑ που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους για χρονικό
διάστηµα έως ένα (1) έτος, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
2. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6
του Ν. 2527/1997 (206/Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009
(234/Α΄) καθώς και τις διατάξεις πδ 524/1980. 


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ