Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:17:00 μ.μ. |
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου στις 10:30 στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη.
Αναλυτικά τα θέματα:

1.Έγκριση ανάθεσης Συνοδευτικών Μέτρων , για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ( Ε.Π.) ΤΕΒΑ της Π.Ε. Αργολίδας. (α.π.: 217381/31246) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ 

2. Έγκριση Πρακτικού για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής και βεβαίωσης υπηρεσιών και εργασιών για την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020 (ΤΕΒΑ/FEAD) , στην Π.Ε. Αργολίδας( τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) (α.π.: 255061/36786) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΠΕ 

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016 για το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού έργων άρδευσης και έργων λοιπών φορτίων έτους 2016 Νομού Αργολίδας(α.π.: 252463/36358) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ 

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016 για τις ανάγκες Δ/νσεων Π.Ε. Αργολίδας. (α.π.: 251299/36202) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ 

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016 για τις ανάγκες Δ/νσεων Π.Ε. Αργολίδας. (α.π.: 258804/37328) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ 

6. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης , φωτοαντιγραφικού και μηχανογραφικού χαρτιού προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας , των Δ/νσεων Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ Αργολίδας. (α.π.: 255889/36918) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ 

7. ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΕΔΡΑΣ Αποδοχή της γνωμοδότησης της δικηγόρου Τρίπολης Πετροπούλου Σταυρούλας για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 37/2016 διαταγής πληρωμής της Δικαστού του Ειρηνοδικείου Τρίπολης. (απ:255829/1424) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 8. Α)Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης επί του Γνωμοδοτικού Σημειώματος του Δικηγόρου Τρίπολης κ. Ιωάννη Πανόπουλου. Β) Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή ορισθέντος δικηγόρου. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

9. Έγκριση: α) σχεδίου διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (toner) εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) και φωτοαντιγραφικών, γνήσια των εταιρειών κατασκευής των μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα, για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.880,00€ πλέον του Φ.Π.Α., β) πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπών διενέργειας-αξιολόγησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων του εν λόγω διαγωνισμού. .(α.π.: 193821/43904 ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος , στο όνομα του υπόλογου Παντολέων Παναγιώτη, υπαλλήλου της Π.Ε. Αρκαδίας, για την προμήθεια κάρτας διέλευσης ( e-pass) από σταθμούς διοδίων των υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 7646, ΚΗΙ 7578 και ΚΗΙ 7645 φορτηγών αυτοκινήτων της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Αρκαδίας. .(α.π.: 253019/56750) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίων παροχής νομικών υπηρεσιών από δικηγόρους καθώς και έξοδα επίδοσης αποφάσεων από δικαστικούς επιμελητές. .(α.π.: 256298/57484) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

12. Έγκριση μερικής τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 1752/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , ως προς τον λανθασμένο Κ.Α.Ε.(α.π.: 253646/56917) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε. 

13. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ – ΠΥΡΙ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

14. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

16. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση , του έργου : « Συμπληρωματικά Έργα Στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βραχατίου » π/υ: 3.900.000,00 € Αναδόχου : «ΔΙΑΤΜΗΣΗ Α.Τ.Ε.» Δ/νουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. .(α.π.: 256304/54881) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

17. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και δαπανών σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας.( α.π: 257266/55115) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ 

18. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 14/7/2016 Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» ΠΡΟΥΠ: 500.000,00 ΕΥΡΩ , και ανάκληση της διακήρυξης Δημοπρασίας σύμφωνα το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν.3669/2008. .( α.π: 254042/35011) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 

19. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ορισμός Δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά για την σύνταξη του προβλεπόμενου γεωργοτεχνικού και γεωργοοικονομικού δελτίου για ηλεκτροδότηση υδροληψίας με δικαίωμα κοινής χρήσης νερού. (α.π.: 1407) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ 

20. Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δικηγόρου, σε αντικατάσταση ήδη ορισθέντα δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατά την δικάσιμο αυτού στις 18-10-2016, όπου θα συζητηθεί η από 01.03.2012 προσφυγή της Κοινοπραξίας με δ.τ. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΡΕΑΣ» κατά της υπ’ αριθ. 05/02-01- 2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (α.π.: 1432) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

21. Ορισμός Δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ. 1855/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, υπόθεση Παύλου Σεργιάννη. (α.π.: 1373) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016 για τον εορτασμό της 189ης Επετείου της Ναυμαχίας του Ναυαρίνο. (α.π.: 56214) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ 

23. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και δαπανών σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας.( α.π: 56898) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ 

24. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου & αρχειοθέτησης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. (α.π.: 54215) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016 ,για την ετήσια ανανέωση 20 αδειών χρήσης λογισμικού antivirus της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. (α.π.: 54466) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016 για τον καθαρισμό των χαλιών των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας. (α.π.: 56704) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016 , για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας. (α.π.: 55576) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016, για την κάλυψη εξόδων και τρεχουσών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας. .( α.π: 56898) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016, για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας. (α.π.: 52131) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του π/υ οικ. έτους 2016, για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας. (α.π.: 55289/249994) ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ