Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας προκηρύσσει η Π.Ε. Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:25:00 μ.μ. |
Διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας προκηρύσσει η  Π.Ε. Αργολίδας
 Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει Διεθνή, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας. Οι προσφορές θα αφορούν τη συνολική ποσότητα και όλα τα υπό προμήθεια είδη. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται συνολικά, στο ποσό των 399.994,24 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 28/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή. 

Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση. 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε.Αργολίδας (τηλ.2752360398-402 κα Μάντζαρη Ελένη, κος Χατζάρας Αριστείδης) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής 
Γεώργιος Ρουμελιώτης
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ