Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για αντιπλημμυρικά έργα Επιδαύρου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:46:00 μ.μ. | |
Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για αντιπλημμυρικά έργα Επιδαύρου
 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 301 / 21-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ :ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», Εκτιμώμενης αξίας :350.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό: 282.257,78 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) .1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και σε έντυπη μορφή ή σε CD τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Τ. Ε.Υ.Δ., Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας παραλιακή οδός Ναυπλίου- Νέας Κίου, 21100 Ναύπλιο) μέχρι τις 25/4/2017. Πληροφορίες: Χαράλαμπος Τρεμπέλας τηλ.:27523- 60-433,432, FAX: 27523-60452. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος Παράρτημα Β’ ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 182/2016 (ΦΕΚ 4269 Β΄/30-12-2016) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/ 05 /2017 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 10:00 π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 . Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού (παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016). 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών: 

α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

β) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

γ) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

δ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

στ) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

ζ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ), 3(α) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.646,00 €. με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών . 

4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες . 5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ 2014 ΕΠ52600002 6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ